1 Kir. 4

Full text search

1 Kir. 4
1 Kir. 4.1
És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá.
1 Kir. 4.2
Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók * papnak fia.
1 Kir. 4.3
Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.
1 Kir. 4.4
És Benája, * a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.
1 Kir. 4.5
És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
1 Kir. 4.6
És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.
1 Kir. 4.7
Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.
1 Kir. 4.8
És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.
1 Kir. 4.9
Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban.
1 Kir. 4.10
Hésednek fia Arúbotban, ő hozzá tartozott * Szókó és Héfer egész földe.
1 Kir. 4.11
Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. * A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége.
1 Kir. 4.12
Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.
1 Kir. 4.13
Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, * a Manasse fiának falui, melyek Gileádban valának; az övé volt az Argób + tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal megerősítve.
1 Kir. 4.14
Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.
1 Kir. 4.15
Ahimaás Naftaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.
1 Kir. 4.16
Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.
1 Kir. 4.17
Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.
1 Kir. 4.18
Simei, Éla fia, Benjáminban.
1 Kir. 4.19
Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak földében; és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.
1 Kir. 4.20
És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való * föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
1 Kir. 4.21
Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől * fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.
1 Kir. 4.22
És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;
1 Kir. 4.23
Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.
1 Kir. 4.24
Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen * túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül.
1 Kir. 4.25
És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, * kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.
1 Kir. 4.26
És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe * való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.
1 Kir. 4.27
És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.
1 Kir. 4.28
Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a király volt, kiki az ő rendelete szerint.
1 Kir. 4.29
És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.
1 Kir. 4.30
Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet * minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.
1 Kir. 4.31
Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita * Ethánnál is és Hémánnál, + Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.
1 Kir. 4.32
És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.
1 Kir. 4.33
Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.
1 Kir. 4.34
És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon * bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit