áldás

Full text search

áldás: Az ~ és az ® átok szavai, valamint a velük kapcsolatos mozdulatok eredetileg eleve jót, ill. rosszat idéztek elő. Ennek a mágikus felfogásnak a nyomai még az ÓSz népe és a többi szemita nép körében is föllelhetők. Igaz, az ~t Izr. fiai Istentől valónak tekintették (Ter 12), mégis úgy értelmezték a belőle fakadó erőt, mint amit a haldokló apa átadhat a fiának (27; 48,12–20; 49,25 kk.); olyan konkrét, sőt szinte önállóan létező (MTörv 28,8) erőt láttak benne, amelyet a kézföltétel (Ter 48,14.17), a szó (27,28 kk.) v. valamilyen ajándék (33,11; 1Sám 25,27 kk.) közvetít; innen érthető módon az ajándékot héb.-ül ~nak mondták (30,26). Az ~ szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok, még akkor is, ha valaki egyszerűen csak kicsalja őket (Ter 27,33.35). Az ~ rászáll arra, akire v. amire adják (MTörv 28,3–6), s akit megáldanak, az maga, is ~ forrásává lesz. – 1. Az ÓSz-ben csak az Úr (Jahve) adhat ~t; ez már a legrégibb áldó szavakból kiviláglik (Ter 27,28 kk.; 48,15.20; 49,25 kk.). Az Úr ~a az egész teremtett világra kiterjed. Ő adja a termékenységet az embernek (1,28; vö. 12,2; 13,16) éppúgy, mint az állatnak (1,22) v. a földnek (MTörv 28,3–5.8). Az Úr megáldja a ® szombatot: az öröm napjává teszi az ember számára (Ter 2,3). Izr. az Úr ~ának köszönheti kiváltságos helyzetét (12,2 kk.; 17,6–8; 18,17: Ábrahám meg~a; 26,3 kk.: Jákob meg~a; 48,12–20: Efraim meg~a; 49,25 kk.: József meg~a). Az Úr ~a az igaz jutalma, aki hűségesen megtartja a törv.-t (MTörv 28,1–14, Jer 17,7 kk.). Mindenekelőtt az hivatott az Úr ~át közvetíteni, akit ő kiválaszt, és akinek küldetést ad, mint pl. Mózesnek (MTörv 33), Józsuénak (Józs 14,13; 22,6 kk.), Hélinek (1Sám 2,20), Dávidnak (2Sám 6,18), Salamonnak (1Kir 8,14.55), különösen kultikus keretben, istentisztelet alkalmával (1Sám 2,20; 2Sám 6,18; 1Kir 8,14.55; Zsolt 24,3–6). Az áldozatot is megálják, ill. megszentelik (1Sám 9,13). Később a leviták feladata volt az ~osztás (MTörv 10,8 és 21,5); a Szám 6,22–27 (vö. 1Krón 23,13) szerint csak az Áron törzséből való papokat illette meg ez a kiváltság. A papok a reggeli áldozat alkalmával a 2. templomban adták a népre – karjukat kitárva – az ~t (Sir 50,13–21); „lehívták” Izr. fiaira az Úr nevét (Szám 6,27). Később, a zsinagógákban is csak pap mondhatta el az ® ároni áldást (6,22–27). – Kultikus keretben, istentisztelet alkalmával nemcsak Isten adhat ~t az emberre, hanem az ember is áldhatja az istenséget. De Izr.-ben ez nem jelenti az istenség hatalommal, erővel való felruházását, az ~ eredeti, mágikus értelmében; Isten ~ban részesítése ehelyett annyi, mint hatalmának, fölségének, dicsőségének és szentségének az elismerése és magasztalása, az iránta való tisztelet kifejezése, a köteles hála lerovása, a bizalom kimutatása (pl. Ter 24,48; MTörv 8,10; Bír 5,2.9). A ® doxológia („áldott legyen az Isten!”) a zsidóknál része a mindennapi imának; étkezés előtt pl. így áldja a családfő az Istent: „Áldott vagy Urunk, Istenünk, mindenség királya, mert jóvoltodból kenyeret terem a föld” – erre az asztalnál ülők ráfelelik: „Amen!” De ha csak találkoztak v. emlegettek valakit, akkor is Isten ~át kívánták Izr. fiai egymásnak (pl. Rut 2,20; 1Sám 15,13); így a „valakit megáldani” egyszerűen annyit is jelenthetett egy-egy esetben, mint üdvözölni (pl. Ter 47,8). – 2. Az ÚSz őrzi az ósz-i felfogást. Jézus maga is megáldotta a gyermekeket (Mk 10,16) és a tanítványait is mennybemenetele előtt (Lk 24,50). Mielőtt az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret (Mt 26,26), zsidó szokás szerint ~t mondott, azaz: áldotta Istent a kenyérért. Tanítványait arra tanította, hogy azokra, akik átkozzák őket, mondjanak ~t (Lk 6,28; vö. Mt 5,44; Róm 12,14; 1Pét 3,9). Végül: azokat, akiket dicsőséges eljövetelekor jobbjára állít, vagyis az üdvözülteket áldottaknak mondta (Mt 25,34), szemben az elkárhozó átkozottakkal (25,41; vö. 1Pét 3,9). A buzgó zsidók (Lk 1,64.68) és Jézus tanítványai (24,53; Róm 1,25; 2Kor 1,3; 11,31; 1Pét 1,3) „áldották = dicsőítették” az Istent. Ugyanígy áldotta a nép Jézust is (Mt 21,9; Jn 12,13): elismerte Megváltójának. Mária szintén áldott, mert ő a Megváltó anyja (Lk 1,29.42; 2,33–34). Pál „Krisztus bőséges ~ával” érkezik (Róm 15,29), azaz Krisztus kegyelmi ajándékával, az üdvösséggel (vö. 1,11). Meg van róla győződve, hogy a keresztények Isten igaz népeként elnyerik az Ábrahámnak ígért ~t (Gal 3,8 kk.; vö. Ter 12,3; 18,17).

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir