halál

Full text search

halál: I. Az ÓSz-ben az izr. a ~t nem a test és a lélek szétválásaként képzelte el, mint mi a gör. gondolkodásmód következtében, hanem mint valami teljes elerőtlenedést, mint az összes életerő elenyészését. Ami a ~ után az emberből megmarad, az csak árnyék (a héb.-ben a refaim = az elesettek, gyengék); ennek léte a régi K-i felfogás szerint a ® holtak országában teljesen vígasztalan, akárhogyan élt, bármit tett is az ember a földi életében: elszállt az éltető erő (héb. nefes = Lélek; vö. Ter 35,18; 2Sám 1,9; 1Kir 17,21). Az életerő az utolsó lélegzetvétellel hagyja el az embert (Jób 11,20; Jer 15,9) v. fölszáll a frissen kiontott vér párájával, amelyet az életerő székhelyének tekintettek (Lev 17,11.14; MTörv 12,23). Ezzel rokon az a fölfogás, amely szerint a ~ a lélegzés megszűnése (1Kir 17,17; Jób 27,3; Sir 9,13; Dán 10,17; vö. Ter 2,7; 7,22). Egy másik nézet szerint, amelyet főleg a későbbi irodalom tükröz, az életet az Isten adta lélek (ruah) tartja fenn; ha Isten megvonja az embertől v. az állattól a lelket, akkor beáll a ~ (Jób 34,14; Zsolt 104,29 kk.; 146,4; Préd 12,7 stb.). De sem a nefes, sem a ruah nem olyan része az embernek v. az állatnak, amely a ~ után is fönnmarad és leszáll az alvilágba (seol). Az alvilágba maga a halott megy le. – Alexandriában a Bölcs szerzője – hellén hatásra – már anyagi és szellemi részből állóként képzelte el az emberi természetet. Az ő számára tehát a ~e kettőnek a szétválását jelentette. Igaz, a Bölcs-nek a ~ra vonatkozó kifejezései zömükben hagyományos módon is értelmezhetők, de az új felfogás nyomai is felismerhetők benne. Így az általános héb. embertani felfogástól eltérően a 3,1 kk. a lélek (pszükhé) testen kívüli továbbéléséről beszél; a 9,15 Platón szellemében a halandó testet tehernek minősíti a gondolkodó szellem számára (vö. 8,19 kk.). – II. Az ÚSz-ben tovább élnek az ósz-i képzetek. Itt is az Isten által ajándékozott lélek (pneuma) éltet, ez jelenti az életelvet (Jel 11,11; 13,15; vö. ApCsel 17,25). A ~ ennek a léleknek a visszaadása (Mt 27,50; Lk 23,46; Jn 19,30; ApCsel 7,59). Ha a lélek visszatér, akkor a halott újra él (Lk 8,55); pneuma nélkül a test halott (Jak 2,26). Ugyanez mondható a pszükhéről is (Mt 2,20; 16,25; 20,28; Mk 3,4; Jn 10,11.15.17 kk.; 13,37; 1Jn 3,16 stb.). Mt 10,28 a hellén embertan hatását mutatja: akik a testet megölik, a lelket nem tudják megölni. A Jel 6,9 (20,4) képes beszédében a vértanúk lelke összekapcsolódik a vérükkel, amelyet az oltárra öntenek, de vö. Bölcs 3,1 kk. – III. Megszemélyesíti a ~t a Zsolt 49,15; Iz 25,8; 38,18; Jer 9,20; Oz 13,14; Róm 5,12.14 stb. A Zsolt 9,14; 107,18; Péld 7,27; Jób 28,22; 30,23; 38,17; Jel 20,13 kk.: a ~ a holtak országát jelenti. 6,8: a megszemélyesített ~on a pestist kell érteni; a LXX-ban még más helyeken is ~lal van a pestis fordítva (Kiv 5,3; 9,3; Jer 21,7; Ez 14,21). – IV. Teol.-i szempontból a föntiekből az következik, hogy az ósz-i ember a ~t nem szemlélte pusztán a test oldaláról; a ~ a vallási élet végét is jelentette: aki meghal, nem gondol többé Jahvéra és Jahve csodáira (Zsolt 6,6; 88,13), nem dicséri Istent jóságáért és hűségéért (30,10; 88,12; 115,17; Iz 38,18). De mintha Isten sem gondoskodna a halottakról (Zsolt 88,6; vö. 28,1; 143,7), jóllehet az alvilágnak is Ő az ura (Jób 26,6; Zsolt 139,8; Iz 7,11; Ám 9,2). Épp ezért a vallásos ember számára a ~ olyan rettenet volt, amelyet csak a magas kor enyhített, amely Isten jóságát és hűségét bizonyította. Ez a fölfogás összefüggött Izr. közösségi szellemével és szemléletével: Jahve elsősorban a nép egészének sorsát viselte szívén; irgalma és jósága az egyén iránt inkább csak a közösség tagjaként nyilvánult meg, s a ~ is ebből a közösségből jelentette a kiszakadást. Mindamellett: idővel egyre erősödött a tudat, hogy az ember mint egyén is kedves Istennek, s ezzel a remény is fölébredt, hogy a ~ nem jelentheti a véget (Zsolt 73,26). – Bár ~ra szánt volt, az izr. mégis Isten ajándékának és jósága jelének tekintette az életet, és sokáig élvezhette, ha a törv.-hez igazodott (MTörv 30,15–20; 32,47; Bár 3,14 stb.). A bűn korai ~t vont maga után (Jób 15,32; 22,16; Zsolt 55,24; Péld 2,18; 7,27; 11,19; 21,16; 22,22 kk.; Bölcs 1,11 kk.; Iz 5,14; Jer 17,11). Jótettekkel és alamizsnával jóvá lehetett tenni a bűnt és meg lehetett hosszabbítani az életet (Tób 4,11; 12,9; Péld 10,2; 11,4; Dán 4,24). – A személyes bűnök büntetéseként a ~ sok helyen (pl. Péld 1–9) nemcsak az emberi élet végét, hanem egyszersmind, sőt elsősorban az Istentől való elvetettség állapotát jelenti. Ahogy az életen nem csupán a fiziológiai létet értették, hanem áldásnak, minden jó foglalatának tekintették, amely az igaznak erénye jutalmául jut osztályrészül és az Isten barátságát tanúsította, ugyanúgy a ~ fogalma is magában foglalt minden rosszat, amely bűnei büntetéseként éri utol a bűnöst, és elsősorban az Istentől való elvetettségnek a jele. Ilyen módon a ~ szellemi tartalmat kapott, annak lett a kifejezőeszköze, hogy az ember bűneivel elvesztette Isten barátságát, s az, amit magára vont, nem érhet véget a test ~ával, hanem folytatódnia kell. Ez a gondolat leginkább a Bölcs: fejeződik ki, amelynek szerzője már a ~ utáni életről is sokat megsejtett, úgyhogy meg merte fogalmazni: a korai ~ Isten jóságának, barátságának jeleként is értelmezhető (4,14). Az ÚSz-ben ebből következően a ~ szó a szellemi ~ra utalásul szolgál, a bűn, a hitetlenség következtében (Jn 5,24; 8,51; Róm 7,10; 8,6; 2Kor 7,10; Jak 1,15; 5,20; 1Jn 3,14; 5,16). Ugyanígy vonatkozhat a ~ szó a bűnös sorsára is a másvilági életben (Róm 1,32; 6,16.21.23): az örök ~ra v. a 2. ~ra (Jel 2,11; 20,6.14; 21,8). Ezenkívül használatos még a ~ szó az ÚSz-ben a bűn állapotának kifejezésére is, ill. annak a változásnak az érzékeltetésére, amely a keresztségben végbe megy. Aki hisz, meghal a bűnnek (Róm 6,2; 1Pét 2,24); a hívő Krisztussal halt meg (Róm 6,8; Kol 2,20); a keresztség eltemetkezés a ~ba (Róm 6,4).

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir