igazságszolgáltatás

Full text search

igazságszolgáltatás: Mivel az ~ az ősidőkben nem különült el a kormányzástól (® bírák), nagyon nehéz az ósz-i ~ról pontos képet alkotni. Király által kinevezett bíróval a szó valódi értelmében először Jehosafát uralma alatt találkozunk (2Krón 19,5–7), aki Jeruzsálemben bíróságot is szervezett (19,8–11). Ez a bíróság papokból, levitákból és laikusokból tevődött össze (MTörv 17,9), ha megnyilvánult is bizonyos törekvés a laikusok kikapcsolására. 1Krón 23,4; 26,29; Ez 44,24: az ~ világi föladat. Az ~ terén a legfőbb fórum a király volt, akinek a bíróság közvetítése nélkül is elő lehetett adni a panaszt (2Sám 14,1–11; 15,2–4; 1Kir 3,16–28), és akinek kegyelmi joga volt; később ezt a jogot a róm. helytartó magának tartotta fönn (Mt 27,15). Egyebekben az ~ a törzsek, nemzetségek és családok fejeinek v. az Isten embereinek (Kiv 18,13) a kezében volt, akik ezért állandóan járták az országot (1Sám 7,16), de a maguk választotta döntőbírók is hozhattak ítéletet. A Kiv 18,21–22; MTörv 1,15–16 gyakorlatát, ti. hogy az ezres, százas, tízes csoportok élén állók ítélkeztek volna, nem lehet kimutatni. Ha a törzsi szervezetbe a helyi hatóságok beékelődtek, akkor a város vénei (® vének) voltak azok, akik bíráskodtak (MTörv 21,18–21; 22,13–19; 25,1–10; Ezd 10,14). Ott, ahol a bíró mellett írnok is szerepel, módszeres bírói eljárásra lehet gondolni (MTörv 16,18). Ítélethozatalkor a nép szava is számított (Jer 26,7–24). ® istenítélet. – A bíróság nyilvánosan rendszerint a helyi szentély előtt (az ügyet „Jahve elé” kellett vinni: Kiv 22,7 kk.; Bír 4,5; 1Sám 7,16) hozta meg az ítéletet. A királyok palotájuk tróntermében szolgáltattak igazságot (1Kir 7,7); egyébként a falu v. a város piaca, ill. a város kapuja szolgált az ítélkezés színhelyéül, ahol a nyilvános, ill. üzleti élet zajlott (MTörv 21,19; Ám 5,10). – Az ítélkezés menetéről, a voltaképpeni bírói eljárásról keveset tudunk. A panaszos (Iz 41,11; Zak 3,1; Mt 5,25) a bíróság elé idézte a vádlottat (MTörv 25,8), panaszát v. szóban adta elő v. fölolvasta (Jób 31,35 kk.), amire a vádlott válaszolt (9,14 kk.; 13,22). Mind a panaszos, mind a vádlott vitt magának tanúkat, legkevesebb 2-t v. 3-t (Szám 35,30; MTörv 17,6; 19,15); mivel a tanúk sokszor nem voltak elég megbízhatók (1Kir 21,13; Péld 6,19; 12,17; Dán 13,43; Mt 26,60 stb.), a hamis tanúkra szigorú büntetést kellett kiróni (Kiv 20,16; MTörv 19,16–19). Arról, hogy a tanúkat megeskették-e, nem tudunk. Ettől függetlenül fontos szerepe lehetett az ~ban az eskünek. A tanúk meghallgatása után vsz. mindjárt meghozták az ítéletet és rögtön végre is hajtották. – Míg az ősi Izr.-ben nem volt kodifikált jog és a joggyakorlat is fejletlen volt, addig nehéz volt érvényt szerezni az igazságnak (Bír 17,6). A későbbi időből is maradtak ránk törv.-sértésről, ezzel kapcsolatos panaszokról szóló beszámolók: 1Sám 22,6–19; 2Sám 12,7–12; 1Kir 20,7–16 stb. Panaszt főleg a próf.-knál találunk: Iz 1,23; 5,23; Ám 5,12 stb.; vö. Lk 18,2–8).

 

 

Arcanum Zeitungen
Arcanum Zeitungen

Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

Über uns Kontakt Press room

LanguagesArcanum Zeitungen

Arcanum Zeitungen
Sehen Sie, was die Zeitungen in den letzten 250 Jahren zu diesem Thema geschrieben haben!

Zeigen Sie mir