Jer. 48

Full text search

Jer. 48
Jer. 48.1
Móábról ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Jaj Nebónak, mert elpusztul! Kirjátaim megszégyenül, elfoglalják, Miszgáb megszégyenül, összezúzzák.
Jer. 48.2
Odavan már Móáb dicsősége, Hesbónban gonosz tervet szőnek ellene: Jertek, irtsuk ki a népek közül! Te is elnémulsz, Madmén, utolér a fegyver!
Jer. 48.3
Kiáltás hangzik Hórónaimból a pusztulás és nagy romlás miatt.
Jer. 48.4
Összeomlott Móáb, kiáltásuk Cóárig hangzik.
Jer. 48.5
Keservesen sírva mennek föl a Luhít-hágón, Hórónaim lejtőjén jajkiáltás hangzik az ellenség pusztítása miatt.
Jer. 48.6
Meneküljetek, mentsétek meg életeteket, és legyetek olyanok, mint bokor a pusztában!
Jer. 48.7
Mivel alkotásaidban és kincseidben bíztál, téged is elfoglalnak. Kemós fogságba megy papjaival és a vezetőkkel együtt.
Jer. 48.8
Eljön a pusztító minden város ellen, egy város sem menekül meg. Odalesz a völgy, elpusztul a fennsík, ahogyan megmondta az ÚR.
Jer. 48.9
Adjatok szárnyat Móábnak, hogy elszállhasson, mert városai pusztává lesznek, senki sem lakik bennük.
Jer. 48.10
Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi, átkozott, aki kíméli kardját a vértől!
Jer. 48.11
Gondtalanul élt Móáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a bor. Nem öntötték át egyik edényből a másikba, nem kellett fogságba mennie. Ezért maradt meg zamata, illata sem változott meg.
Jer. 48.12
De jön már az az idő - így szól az ÚR -, amikor csaposokat küldök hozzá, akik megcsapolják, edényeit kiürítik, korsóit összetörik.
Jer. 48.13
Megszégyenül Móáb Kemós miatt, ahogyan megszégyenült Izráel háza Bétel miatt, amelyben bízott.
Jer. 48.14
Hogyan mondhatjátok: Vitézek vagyunk, és harcra termett erős férfiak?
Jer. 48.15
Elpusztul Móáb, városait megszállják, válogatott ifjai vágóhídra kerülnek! - így szól a Király, Seregek URa a neve.
Jer. 48.16
Közeledik Móáb veszedelme, nagyon gyorsan eléri romlása.
Jer. 48.17
Szánakozzatok rajta, kik körülötte laktok, mindenki, aki ismeri nevét! Mondjátok: Jaj, de összetört az erős bot, az ékes pálca!
Jer. 48.18
Szállj le dicsőségedből, ülj a porba, Díbón lakossága, mert Móáb pusztítója fölvonult ellened, lerombolja erődeidet!
Jer. 48.19
Állj ki az útra, nézz körül, Aróér lakossága! Kérdezd a futva menekülőt: Mondd, mi történt?
Jer. 48.20
Megszégyenült Móáb, összezúzták! Jajgassatok és kiáltsatok, hirdessétek az Arnón mellett, hogy elpusztult Móáb!
Jer. 48.21
Eljött az ítélet a sík földre: Hólónra, Jahcára és Méfáatra,
Jer. 48.22
Díbónra, Nebóra és Bét-Diblátaimra,
Jer. 48.23
Kirjátaimra, Bét-Gámúlra és Bét-Meónra,
Jer. 48.24
Kerijjótra, Bocrára és Móáb országának összes városára közel és távol.
Jer. 48.25
Letörték Móáb szarvát, és karját összezúzták! - így szól az ÚR.
Jer. 48.26
Itassátok le Móábot, mert felfuvalkodott az ÚRral szemben! Tenyereljen bele a maga okádásába, és legyen nevetségessé ő is!
Jer. 48.27
Teelőtted is nevetséges volt Izráel, és mintha a tolvajok közé tartozott volna, valahányszor beszéltél róla, gúnyosan csóváltad a fejed!
Jer. 48.28
Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklán, Móáb lakosai! Legyetek olyanok, mint a galamb, amely a barlangok nyílásában fészkel!
Jer. 48.29
Hallottunk Móáb gőgjéről, hogy milyen gőgös, büszke és dölyfös, fennhéjázó és kevély szívű.
Jer. 48.30
Tudom, hogy milyen féktelen - így szól az ÚR -, hazug a fecsegése, hamisak tettei.
Jer. 48.31
Ezért jajgatok Móáb miatt, sóhajtozom egész Móábért, sóhajtozom Kír-Heresz lakóiért.
Jer. 48.32
Jobban siratlak, mint Jazért, Szibmá szőlője! Hajtásaid a tengeren túlra nyúltak, Jazérig elértek, de gyümölcsszedésedre és szüretedre rátört a pusztító!
Jer. 48.33
Odalett az öröm és a vigadozás Móáb földjéről és kertjeiből. A sajtóból kifogyott a bor, nem taposnak kurjongatva, nem is hallatszik kurjantás.
Jer. 48.34
Hesbón és Elálé kiáltása Jahacig ér, hangjuk Cóártól Hórónaimig és Eglat-Selisijjáig hallatszik, mert Nimrím vizei is elapadnak.
Jer. 48.35
Elpusztítom Móábban - így szól az ÚR -, aki az áldozóhalmon áldozik, és isteneinek tömjénez.
Jer. 48.36
Ezért sír a szívem Móábért, mint a fuvola; sír a szívem Kír-Heresz lakóiért, mint a fuvola. Mert elveszett mindene, amit szerzett.
Jer. 48.37
Minden fej kopaszra van nyírva, minden szakáll le van vágva, minden kéz össze van vagdosva, minden derékon zsákruha.
Jer. 48.38
Móábban minden háztetőn és minden téren gyászolnak, mert összetörtem Móábot, mint egy edényt, amely nem kell senkinek - így szól az ÚR.
Jer. 48.39
Jaj, de összetört Móáb! Jajgassatok! Jaj, de szégyenletesen megfutamodott! Nevetséges lett Móáb, elrettennek tőle szomszédai.
Jer. 48.40
Ezt mondja az ÚR: Lecsap Móábra, mint a sas, kiterjesztett szárnnyal.
Jer. 48.41
Elfoglalja a városokat, beveszi a várakat. Olyan lesz azon a napon Móáb vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszony szíve.
Jer. 48.42
Elpusztul Móáb, nem lesz többé, mert felfuvalkodott az ÚRral szemben.
Jer. 48.43
Rettegés, verem és csapda fenyeget téged, Móáb lakossága - így szól az ÚR.
Jer. 48.44
Aki a rettegés miatt menekül, verembe esik, és aki feljön a veremből, kelepce fogja meg, mert elhozom Móábra a büntetés esztendejét! - így szól az ÚR.
Jer. 48.45
Hesbón árnyékában állnak meg erőtlenül a menekülők. De tűz csap ki Hesbónból, és láng Szíhón palotájából, megégeti Móáb halántékát és a lármázók koponyáját.
Jer. 48.46
Jaj neked, Móáb! Elpusztul Kemós népe, mert fiaidat fogságba viszik, és leányaidat rabságba.
Jer. 48.47
De majd jóra fordítom Móáb sorsát az utolsó időben - így szól az ÚR. Eddig tart Móáb ítélete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT