Lk. 10

Full text search

Lk. 10
Lk. 10.1
Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.
Lk. 10.2
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
Lk. 10.3
Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
Lk. 10.4
Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit.
Lk. 10.5
Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!
Lk. 10.6
Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza.
Lk. 10.7
Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Lk. 10.8
Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek.
Lk. 10.9
Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.
Lk. 10.10
Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt:
Lk. 10.11
Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa.
Lk. 10.12
Mondom nektek: Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak.”
Lk. 10.13
„Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna.
Lk. 10.14
De Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek.
Lk. 10.15
Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni!”
Lk. 10.16
„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”
Lk. 10.17
Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!”
Lk. 10.18
Ő pedig ezt mondta nekik: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.
Lk. 10.19
Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.
Lk. 10.20
De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.”
Lk. 10.21
Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.
Lk. 10.22
Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.”
Lk. 10.23
Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
Lk. 10.24
Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.”
Lk. 10.25
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Lk. 10.26
Ő pedig ezt mondta neki: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?”
Lk. 10.27
Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.”
Lk. 10.28
Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.”
Lk. 10.29
Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: „De ki a felebarátom?”
Lk. 10.30
Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek.
Lk. 10.31
Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte.
Lk. 10.32
Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte.
Lk. 10.33
Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;
Lk. 10.34
odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.
Lk. 10.35
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.
Lk. 10.36
Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?”
Lk. 10.37
Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.”
Lk. 10.38
Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
Lk. 10.39
Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
Lk. 10.40
Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”
Lk. 10.41
Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
Lk. 10.42
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages