1Kor. 15

Full text search

1Kor. 15
1Kor. 15.1
Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok.
1Kor. 15.2
Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké.
1Kor. 15.3
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
1Kor. 15.4
Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon,
1Kor. 15.5
és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek.
1Kor. 15.6
Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak.
1Kor. 15.7
Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak.
1Kor. 15.8
Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.
1Kor. 15.9
Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát.
1Kor. 15.10
De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1Kor. 15.11
Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.
1Kor. 15.12
Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
1Kor. 15.13
Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
1Kor. 15.14
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.
1Kor. 15.15
Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
1Kor. 15.16
Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
1Kor. 15.17
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.
1Kor. 15.18
Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.
1Kor. 15.19
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
1Kor. 15.20
Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
1Kor. 15.21
Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.
1Kor. 15.22
Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.
1Kor. 15.23
Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1Kor. 15.24
Azután jön a vég, amikor átadja az az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt.
1Kor. 15.25
Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét.
1Kor. 15.26
Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
1Kor. 15.27
Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent.
1Kor. 15.28
Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.
1Kor. 15.29
Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük?
1Kor. 15.30
Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben?
1Kor. 15.31
Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
1Kor. 15.32
Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor „együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk”.
1Kor. 15.33
Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”
1Kor. 15.34
Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent: megszégyenítésetekre mondom ezt.
1Kor. 15.35
De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg?
1Kor. 15.36
Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad,
1Kor. 15.37
és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét.
1Kor. 15.38
De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet.
1Kor. 15.39
Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké.
1Kor. 15.40
Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké.
1Kor. 15.41
Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól.
1Kor. 15.42
Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
1Kor. 15.43
elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.
1Kor. 15.44
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is.
1Kor. 15.45
Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.”
1Kor. 15.46
De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki.
1Kor. 15.47
Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való.
1Kor. 15.48
Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is.
1Kor. 15.49
És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.
1Kor. 15.50
Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
1Kor. 15.51
Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni.
1Kor. 15.52
Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
1Kor. 15.53
Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
1Kor. 15.54
Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!
1Kor. 15.55
Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?”
1Kor. 15.56
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
1Kor. 15.57
De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!
1Kor. 15.58
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages