Róm. 15

Full text search

Róm. 15
Róm. 15.1
Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
Róm. 15.2
Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.
* annak javára, épülésére: Vagyis úgy, hogy megvalósuljon a jó, az Isten akarata, és épüljön a gyülekezet.
Róm. 15.3
Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: „A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak.”
Róm. 15.4
Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.
Róm. 15.5
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint,
Róm. 15.6
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.
Róm. 15.7
Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
Róm. 15.8
Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket.
Róm. 15.9
A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva: „Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.”
Róm. 15.10
Ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.”
Róm. 15.11
És ezt is: „Dicsérjétek, ti népek mind, az Urat, és dicsőítse őt minden nép.”
Róm. 15.12
Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.”
Róm. 15.13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Róm. 15.14
Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jóssággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.
Róm. 15.15
Ám, kissé merészebben írtam nektek, mintegy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra,
Róm. 15.16
hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen.
Róm. 15.17
Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt.
* Isten előtt: Más értelmezés szerint: Az Isten előtt végzett szolgálatommal
Róm. 15.18
Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel,
Róm. 15.19
jelek és csodák erejével, a Lélek ereje által: úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát.
Róm. 15.20
Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztust már ismertté tették, hogy ne idegen alapra építsek,
Róm. 15.21
hanem ahogyan meg van írva: „Meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik.”
Róm. 15.22
Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok.
Róm. 15.23
Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok,
Róm. 15.24
amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok.
Róm. 15.25
Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára.
Róm. 15.26
Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek.
Róm. 15.27
Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.
Róm. 15.28
Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába.
Róm. 15.29
Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg.
* Krisztus áldásának teljességével: Késői szövegek szerint: Krisztus evangéliumának teljes áldásával
Róm. 15.30
A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt énértem,
Róm. 15.31
hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek;
Róm. 15.32
hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok.
Róm. 15.33
A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages