1 Kir. 6

Full text search

1 Kir. 6
1 Kir. 6.1
És megépítteték az Úrnak háza az Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetele után a négyszáznyolczvanadik esztendőben, Salamon Izráel felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a Zif hónapban, * mely a második hónap.
1 Kir. 6.2
És a ház, * a melyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing széles és harmincz sing magas volt.
1 Kir. 6.3
És egy tornácz vala a ház temploma előtt, a melynek a hossza húsz sing volt, a háznak szélessége szerint; a szélessége pedig tíz sing volt a ház hosszában.
1 Kir. 6.4
És építe a házon ablakokat is lezárt rostélyzattal.
1 Kir. 6.5
És építe a ház falaira emeleteket köröskörül, a ház falai körül a szent helyen és a szentek szentjén, és készíte mellék helyiségeket körül.
1 Kir. 6.6
Az alsó emelet belső szélessége öt sing, a középső szélessége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt, és bemélyedéseket építe a ház körül kivülről, hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak be a ház falaiba.
1 Kir. 6.7
Mikor pedig a ház építteték, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építtetett, úgy hogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallattatott a háznak felépítésénél.
1 Kir. 6.8
Az alsó emelet középső mellékhelyiségéhez egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán, és egy csiga-grádics vitt fel a középső emeletbe, és a középsőből a harmadikba.
1 Kir. 6.9
Megépíté ekként azt a házat és elvégezé, és befedé a házat gerendákkal és czédrusfadeszkákkal.
1 Kir. 6.10
És megépíté az emeleteket az egész ház körül, a melyeknek magasságok öt-öt sing volt, és a házhoz czédrusfagerendákkal ragasztattak.
1 Kir. 6.11
És lőn az Úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondván:
1 Kir. 6.12
Ez ama * ház, a melyet te építesz: Ha az én rendelésimben + jársz, és az én ítéletim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolatimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én ** beszédemet, a melyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak;
1 Kir. 6.13
És az Izráel fiai között * lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt.
1 Kir. 6.14
Megépíté azért Salamon azt a házat, és elvégezé azt.
1 Kir. 6.15
És megbéllelé a ház falait belől czédrusfával, a ház padlózatától egészen a padlásig beborítá belől fával; a ház padlózatát pedig beborítá fenyődeszkákkal.
1 Kir. 6.16
És építe a ház hátulján egy húsz sing hosszú czédrusfa falat a padlózattól egész a padlásig, és építé azt a ház hátulsó részének: szentek-szentjének.
1 Kir. 6.17
Az előtte való szenthely hossza negyven sing volt.
1 Kir. 6.18
Belülről az egész ház merő czédrus volt, kivésett sártökökkel és kinyilt virágbimbókkal, úgy hogy semmi kő ki nem látszott.
1 Kir. 6.19
És a szentek-szentjét építé a ház belső részében, * hogy abba helyheztesse az Úr szövetségének ládáját.
1 Kir. 6.20
A szentek-szentje belső részének a hossza vala húsz sing, a szélessége is húsz sing, a magassága is húsz sing, és beborítá azt finom aranynyal; az oltárt is beborítá czédrusdeszkákkal.
1 Kir. 6.21
És Salamon beborította a házat belől finom aranynyal, és arany lánczot vont a belső rész előtt, a melyet szintén bevont aranynyal.
1 Kir. 6.22
Úgy, hogy az egész ház be volt vonva merő aranynyal, sőt az oltárt is, a mely a szentek-szentje előtt volt, egészen beborítá aranynyal.
1 Kir. 6.23
És csinált a szentek-szentjébe két tíz sing magas Kérubot * olajfából.
1 Kir. 6.24
És öt sing volt az egyik Kérub szárnya, és öt sing a másik Kérub szárnya is, úgy, hogy az egyik szárnya végétől, a másik szárnya végéig tíz sing vala.
1 Kir. 6.25
A másik Kérub is tíz sing volt; és mind a két Kérubnak mind a mértéke, mind a faragása egy vala;
1 Kir. 6.26
Úgy, hogy az egyik Kérub magassága tíz sing, és ugyanannyi a másik Kérubé is.
1 Kir. 6.27
És helyezteté a Kérubokat a ház belsejébe, és a mint a Kérubok kiterjeszték szárnyukat, az egyiknek szárnya a ház egyik falát, a másik Kérub szárnya pedig a másik falát érte; de a ház közepén összeért egyik szárny a másikkal.
1 Kir. 6.28
És beborítá a Kérubokat * aranynyal.
1 Kir. 6.29
És a ház összes falain köröskörül kivül és belől Kérubokat, * pálmafákat és kinyilt virágokat metszetett ki.
1 Kir. 6.30
És beborítá még a ház padlóját is aranynyal kivül és belől.
1 Kir. 6.31
És a szentek-szentjének bemenetelén csinála ajtót olajfából, az ajtófélfák kiszögellése egy ötödrész volt;
1 Kir. 6.32
És két ajtószárnyat olajfából, és metszete reájok Kérubokat, pálmafákat és kinyilt virágokat, és beborítá azokat aranynyal; a Kérubokat is és a pálmafákat is megaranyoztatá.
1 Kir. 6.33
E képen csinált a templom szenthelyénél is négyszegletű ajtófélfákat olajfából.
1 Kir. 6.34
És csinált két ajtót cziprusfából, és az egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt, a másik ajtón is két forgó ajtószárny.
1 Kir. 6.35
És metszete azokra Kérubokat és pálmafákat és kinyilt virágokat, és beborítá aranynyal, rá alkalmaztatva azt a metszésre.
1 Kir. 6.36
Azután felépíté a belső pitvart három rend faragott kőből és egy rend czédrusgerendából.
1 Kir. 6.37
Az ő uralkodásának negyedik esztendejében * fundáltaték az Úrnak háza Zif hónapban.
1 Kir. 6.38
És a tizenegyedik esztendőben, Búl havában, (mely a nyolczadik hónap) végezteték el a ház, minden dolga és rendje szerint. És így építé azt hét esztendeig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages