2 Kir. 24

Full text search

2 Kir. 24
2 Kir. 24.1
Joákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája * lett három esztendeig; de azután elfordult és elpártolt tőle.
2 Kir. 24.2
És ráküldé az Úr a Káldeusok seregeit, a Siriabeliek seregeit, a Moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az Úr beszéde szerint, a melyet szólott szolgái, a * próféták által.
2 Kir. 24.3
Csak az Úr beszéde szerint történt ez Júdán, hogy elvesse őt a maga orczája elől Manasse * bűneiért, mind a szerint, a mint cselekedett vala;
2 Kir. 24.4
És az ártatlan * vérért is, a melyet kiontott, és hogy betöltötte volt Jeruzsálemet ártatlan vérrel; ezért nem akart az Úr megbocsátani néki.
2 Kir. 24.5
Joákimnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda * királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 24.6
És elaluvék Joákim az ő atyáival, és az ő fia, Joákin * uralkodék helyette,
2 Kir. 24.7
És Égyiptom királya többé nem jött ki az ő földéből; mert Babilónia királya mindent elvett, a mi csak az égyiptomi királyé volt, * Égyiptom folyóvizétől az Eufrátes folyóvizéig.
2 Kir. 24.8
Tizennyolcz esztendős volt Joákin, mikor királylyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Nékhusta, a Jeruzsálembeli Elnatán leánya.
2 Kir. 24.9
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyja * cselekedett volt.
2 Kir. 24.10
Ebben az időben jöttek fel Nabukodonozornak, * Babilónia királyának szolgái Jeruzsálem ellen, és szállották meg a várost.
2 Kir. 24.11
Maga Nabukodonozor, Babilónia királya is feljött a város ellen, a melyet már az ő szolgái megszállottak volt.
2 Kir. 24.12
És kiment Joákin, a Júda királya Babilónia királyához az ő anyjával, szolgáival, hadnagyaival és udvariszolgáival együtt, de fogságra vetette őt Babilónia királya az ő uralkodásának nyolczadik esztendejében.
2 Kir. 24.13
És elvitte onnét az Úr házának minden kincsét és a király házának kincsét, és összevagdalt minden arany edényt, a melyet Salamon, az Izráel királya csináltatott volt az Úr templomában, a mint az Úr * megmondotta volt.
2 Kir. 24.14
És elhurczolta az egész Jeruzsálemet, összes fejedelmeit és minden vitézeit, tízezer foglyot, az összes mesterembereket és lakatosokat, úgy hogy a föld szegény népén kivül senki sem maradt ott.
2 Kir. 24.15
És elhurczolta * Joákint is Babilóniába, és a király anyját, és a király feleségeit és udvariszolgáit, és az ország erős vitézeit fogságba hurczolta Jeruzsálemből Babilóniába;
2 Kir. 24.16
És az összes előkelő férfiakat, hétezeret, és a mesterembereket és a lakatosokat, ezeret, és az összes erős, harczra termett férfiakat fogva vitte Babilóniába Babilónia királya.
2 Kir. 24.17
És Babilónia királya Mattaniát, nagybátyját, tette ő helyette királylyá, és nevét * Sédékiásra változtatta.
2 Kir. 24.18
Huszonegy esztendős volt Sédékiás, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Hamutál, a Libnából való Jeremiás leánya.
2 Kir. 24.19
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint Joákim cselekedett * volt;
2 Kir. 24.20
Mert az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és * Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orczája elől. Sédékiás azonban elpártolt Babilónia királyától.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages