Ezék. 36

Full text search

Ezék. 36
Ezék. 36.1
És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét,
Ezék. 36.2
Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: * Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek.
Ezék. 36.3
Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek;
Ezék. 36.4
Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának köröskörül.
Ezék. 36.5
Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül * teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék;
Ezék. 36.6
Ezokáért prófétálj Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Így szól az Úr Isten: Ímé, féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek;
Ezék. 36.7
Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék * gyalázatukat.
Ezék. 36.8
Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat * és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajőjjenek.
Ezék. 36.9
Mert ímé, én hozzátok hajlok és hozzátok fordulok, és megmívelnek és bevetnek titeket.
Ezék. 36.10
És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik.
Ezék. 36.11
És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom őket rajtatok, mint régi időtökben, és több jóval lészek hozzátok, mint első napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Ezék. 36.12
És járatok rajtatok embereket, az én népemet, Izráelt, és bírjanak téged, s te légy nékik örökségül, s többé nem teszed őket gyermektelenné.
Ezék. 36.13
Így szól az Úr Isten: Mivelhogy mondják néktek: emberevő vagy * és gyermektelenné teszed népedet:
Ezék. 36.14
Ennekokáért embert nem eszel többé, * és népedet gyermektelenné nem teszed többé, ezt mondja az Úr Isten.
Ezék. 36.15
És többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed, ezt mondja az Úr Isten.
Ezék. 36.16
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 36.17
Embernek fia! mikor Izráel háza a maga földén lakott, megfertéztette azt * életével és cselekedeteivel; mint a havi betegség + tisztátalansága, olyan vala élete előttem.
Ezék. 36.18
És kiöntém haragomat * reájok a vérért, a melyet ontottak a földre, és bálványaikkal megfertéztették azt.
Ezék. 36.19
És eloszlatám őket a pogányok közé, és szétszóratának a tartományokba, életök és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.
Ezék. 36.20
És bemenvén a pogányokhoz, a kikhez menének, megfertéztették * az én szent nevemet, mikor ezt mondták rólok: az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek ki!
Ezék. 36.21
Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertéztetett Izráel háza a pogányok közt, a kikhez menének.
Ezék. 36.22
Ennekokáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti érettetek cselekszem, * Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a pogányok között, a kik közé menétek.
Ezék. 36.23
És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják * a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára.
Ezék. 36.24
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek * titeket a ti földetekre.
Ezék. 36.25
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól * és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
Ezék. 36.26
És adok néktek új szívet, * és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
Ezék. 36.27
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
Ezék. 36.28
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.
Ezék. 36.29
És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.
Ezék. 36.30
És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját * a pogányok között.
Ezék. 36.31
És megemlékeztek a ti gonosz útaitokról * és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megútáljátok ti magatokat vétkeitek és útálatosságaitok miatt.
Ezék. 36.32
Nem ti érettetek * cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel háza!
Ezék. 36.33
Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak * titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek.
Ezék. 36.34
És az elpusztult földet mívelik, a helyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára;
Ezék. 36.35
És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, * és a rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják.
Ezék. 36.36
És megtudják a pogányok, a kik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.
Ezék. 36.37
Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.
Ezék. 36.38
Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages