Ezék. 38

Full text search

Ezék. 38
Ezék. 38.1
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
Ezék. 38.2
Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, * és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle.
Ezék. 38.3
És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek * Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme.
Ezék. 38.4
És elcsalogatlak, és * horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan;
Ezék. 38.5
Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal;
Ezék. 38.6
Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.
Ezék. 38.7
Készülj hozzá és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.
Ezék. 38.8
Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája;
Ezék. 38.9
És feljösz, bemégy mint a szélvész, és * leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled.
Ezék. 38.10
Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot.
Ezék. 38.11
És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan * laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik;
Ezék. 38.12
Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot * és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.
Ezék. 38.13
Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.
Ezék. 38.14
Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg?
Ezék. 38.15
És eljössz helyedről, a messze északról * te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg.
Ezék. 38.16
És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!
Ezék. 38.17
Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged ő * reájok hozlak?
Ezék. 38.18
És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban.
Ezék. 38.19
És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.
Ezék. 38.20
És megremegnek előttem a tenger halai * és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, + és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull.
Ezék. 38.21
És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen * lészen.
Ezék. 38.22
És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő záporesőt, * jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele lesz.
Ezék. 38.23
És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem * magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages