Jer. 17

Full text search

Jer. 17
Jer. 17.1
A Júda vétke vas tollal, gyémánt hegygyel van felírva; fel van vésve szívök táblájára és oltáraik szarvaira,
Jer. 17.2
Mivelhogy megemlékeznek fiaik az ő * oltáraikról, Aséra bálványaikról a zöld fák mellett és a magas halmokon.
Jer. 17.3
Oh én hegyem a síkon! Vagyonodat, minden kincsedet * prédává teszem a te magaslataidért, minden határodban való vétkeidért.
Jer. 17.4
És elszakíttatol, és pedig magad által, a te örökségedtől, a melyet én adtam néked, és szolgáltatni fogom veled a te * ellenségeidet olyan földön, a melyet nem ismersz; mert tűzre lobbantottátok haragomat, örökké égni fog.
Jer. 17.5
Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben * bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!
Jer. 17.6
Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.
Jer. 17.7
Áldott az a férfi, a ki az * Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;
Jer. 17.8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett * fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
Jer. 17.9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
Jer. 17.10
Én, az Úr vagyok az, a ki a * szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
Jer. 17.11
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, a ki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
Jer. 17.12
Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, * szentségünknek helye.
Jer. 17.13
Izráelnek reménysége, oh Uram! A kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! A kik elpártolnak * tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!
Jer. 17.14
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
Jer. 17.15
Ímé, ők azt mondják nékem: Hol van az Úr szózata? Most jőjjön * el!
Jer. 17.16
De én nem siettem elhagyni a te útaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; a mi ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
Jer. 17.17
Ne légy nékem rettentésemre: reménységem vagy te a * háborúság napján!
Jer. 17.18
Szégyenüljenek meg, a kik * üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájok háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket!
Jer. 17.19
Ezt mondá nékem az Úr: Menj és állj meg a nép fiainak kapujában, a melyen bemennek és a melyen kijönnek Júdának királyai, és Jeruzsálemnek is minden kapujában!
Jer. 17.20
És ezt mondd nékik: Halljátok meg az Úrnak szavát Júdának királyai és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, a kik bejártok e kapukon!
Jer. 17.21
Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok * terhet szombat-napon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek!
Jer. 17.22
Házaitokból se vigyetek ki terhet szombat-napon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombat-napot, úgy a mint atyáitoknak * megparancsoltam!
Jer. 17.23
De ők nem hallgattak, és fülöket sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakokat, hogy ne halljanak, és az oktatást be ne vehessék.
Jer. 17.24
Pedig ha szívesen hallgattok reám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombat-napon, és megszentelitek a szombat-napot, úgy hogy semmi dolgot nem végeztek azon:
Jer. 17.25
Akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, a kik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind magok, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké.
Jer. 17.26
És bejőnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földéről, a lapályról, a hegyről és * dél felől, hozván égőáldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és temjént, és hozván hálaáldozatot az Úrnak házába.
Jer. 17.27
Ha pedig nem hallgattok reám, hogy megszenteljétek a szombat-napot, és hogy ne hordjatok terhet és ne jőjjetek be Jeruzsálem kapuin szombat-napon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem * palotáit, és nem lesz eloltható.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages