1 Krón. 18

Full text search

1 Krón. 18
1 Krón. 18.1
Ezek után pedig megveré * Dávid a Filiszteusokat, és megalázá őket, és Gáth városát faluival együtt elvevé a Filiszteusok kezéből.
1 Krón. 18.2
A Moábitákat is megveré; és a Moábiták Dávidnak * adófizető szolgái lettek.
1 Krón. 18.3
Továbbá megveré Dávid Hámátban Hadadézert is, Sóbának királyát, mikor elindult vala, hogy az Eufrátes folyóvízig * vesse birodalmának határát.
1 Krón. 18.4
Dávid pedig nyere ő tőle ezer szekeret és hétezer lovast és húszezer gyalogost; és minden szekeres lovaknak inait elvagdaltatá * Dávid, és csak száz szekérbe valót tarta meg azokból.
1 Krón. 18.5
És mikor eljövének Damaskusból a Siriabeliek, hogy megsegéllenék Hadadézert, a * Sóba királyát: levága Dávid a Siriabeliek közül huszonkétezer férfit.
1 Krón. 18.6
És rendele Dávid tiszttartókat Siriában, a hol Damaskus van; és lettek a Siriabeliek Dávidnak adófizető szolgái. És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, a merre csak ment.
1 Krón. 18.7
És vevé Dávid az arany paizsokat, a melyeket a Hadadézer szolgái viselének, és vivé Jeruzsálembe.
1 Krón. 18.8
És hoza Dávid * Tibhátból és Kúnból, a Hadadézer városaiból igen sok rezet. Abból csinálá Salamon a + réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket.
1 Krón. 18.9
Mikor meghallotta volna pedig Tóhu, a Hamáthbeli király, hogy Dávid megverte Hadadézernek, a Sóba királyának egész hadát:
1 Krón. 18.10
Küldé Dávid királyhoz az ő fiát, Hadorámot, hogy köszöntené őt és megáldaná, mivelhogy megharczolt vala Hadadézerrel és megverte vala őt; mert Tóhu is hadakozik Hadadézer ellen. És külde Dávidnak sok arany, ezüst és rézedényt,
1 Krón. 18.11
És Dávid király ezeket is az Úrnak szentelé, * az ezüsttel és az aranynyal együtt, a melyet nyert vala minden pogányoktól, az Edomitáktól, a Moábitáktól, az Ammon fiaitól, a Filiszteusoktól és Amálekitáktól.
1 Krón. 18.12
Abisai * pedig, a Séruja fia, az Edomiták közül a Sónak völgyében megvere tizennyolczezeret.
1 Krón. 18.13
És rendele Edomban * Dávid tiszttartókat, és lettek az Edombeliek mind Dávidnak szolgái. És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, a merre csak ment.
1 Krón. 18.14
Így uralkodék Dávid az * egész Izráel felett, és ítéletet és igazságot szolgáltat vala egész népének.
1 Krón. 18.15
Joáb pedig, Séruja fia, a * sereg előljárója volt, Jósafát, az Ahilud fia pedig emlékíró.
1 Krón. 18.16
Sádók, az Akhitub fia és Abimélek, az Abjátár fia, voltak a papok; Sausa az íródeák.
1 Krón. 18.17
És Benája, a Jójada fia, a Kereteusok és Peleteusok előljárója volt; a Dávid fiai pedig elsők a király mellett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages