1 Krón. 22

Full text search

1 Krón. 22
1 Krón. 22.1
Monda Dávid: Ez az * Úr Istennek háza és az égőáldozatnak oltára Izráel számára.
1 Krón. 22.2
Megparancsolá azért Dávid, hogy gyűjtsék össze az Izráel földén való jövevényeket, * a kiket kővágókká tőn, hogy faragni való köveket vágnának, hogy az Isten házát megcsinálnák.
1 Krón. 22.3
Továbbá sok vasat szerze Dávid szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra; rezet is * bőségesen minden mérték nélkül.
1 Krón. 22.4
Számtalan czédrusfát is; mert a Sídon és Tírus * városbeliek czédrusfákat bőségesen szállítának Dávidnak.
1 Krón. 22.5
Mert monda Dávid: Az én fiam, Salamon, * gyermek és igen gyenge, az Úrnak pedig nagy házat kell építeni, mely híres legyen és ékesség az egész világon; elkészítek azért mindeneket néki. Dávid azért mindeneket nagy bőségesen megszerze, minekelőtte meghalna.
1 Krón. 22.6
Hivatá azért Dávid az ő fiát, Salamont, és meghagyá néki, hogy az Úrnak, Izráel Istenének házat * csináltasson.
1 Krón. 22.7
És monda Dávid Salamonnak: Édes fiam, én elgondoltam vala * szívemben, hogy az Úrnak, az én Istenemnek nevének házat építsek;
1 Krón. 22.8
De az Úr ekképen szóla nékem, mondván: Sok vért ontottál, * és sokat hadakoztál; ne építs az én nevemnek házat, mert sok vért ontottál ki a földre én előttem.
1 Krón. 22.9
Ímé fiad lészen néked, a kinek csendessége lészen, mert nyugodalmat adok néki minden körüle való ellenségeitől; azért neveztetik * Salamonnak, mert békességet és + nyugodalmat adok Izráelnek az ő idejében.
1 Krón. 22.10
Ő csinál az én nevemnek * házat; ő lészen nékem fiam + és én néki atyja leszek, és megerősítem az ő királyságának trónját Izráel felett mindörökké.
1 Krón. 22.11
Most édes fiam legyen az Úr veled, hogy sikerüljön néked házat építeni az Úrnak, a te Istenednek, miképen szólott te * felőled;
1 Krón. 22.12
De adjon az Úr néked értelmet és bölcseséget, mikor téged Izráel fölé helyez, hogy az Úrnak a te Istenednek törvényét megőrízzed.
1 Krón. 22.13
Akkor jól lesz dolgod, * ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod és teljesíted azokat, a melyeket az Úr Mózes által parancsolt volt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj!
1 Krón. 22.14
Ímé én is az én szegénységemben szereztem * az Úr házának építésére százezer + tálentom aranyat és ezerszer ezer tálentom ezüstöt, és rezet, s vasat mérték nélkül, mert igen bőven van; fákat is, köveket is szerzettem; te is szerezz ezekhez.
1 Krón. 22.15
Van néked sok mívesed, kővágód, kő- és fafaragód és mindenféle dologban bölcs mesterembered.
1 Krón. 22.16
Az aranynak, ezüstnek, vasnak és réznek száma nincsen: azért kelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!
1 Krón. 22.17
Megparancsolá pedig Dávid Izráel összes főembereinek, hogy ők is legyenek segítségül * az ő fiának, Salamonnak, ezt mondván:
1 Krón. 22.18
Avagy nincsen-é az Úr a ti Istentek ti veletek, a ki néktek békességet adott * köröskörül? Mert az én hatalmam alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e föld az Úr előtt és az ő népe előtt.
1 Krón. 22.19
No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges helyét csináljátok meg, hogy vigyétek az Úr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, a mely építtetik az Úr nevének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages