2 Krón. 36

Full text search

2 Krón. 36
2 Krón. 36.1
És előhozá a föld népe Joákházt * a Jósiás fiát, és királylyá tette őt atyja helyett Jeruzsálemben.
2 Krón. 36.2
Huszonhárom esztendős vala Joákház, mikor uralkodni kezde, és három hónapig uralkodék Jeruzsálemben.
2 Krón. 36.3
És letevé őt Égyiptom királya Jeruzsálemben, * és a földre adót vetett, száz talentom ezüstöt és egy talentom aranyat.
2 Krón. 36.4
És Égyiptom királya Eliákimot, az ő testvérét tette királylyá Júda és Jeruzsálem felett, megváltoztatván nevét Joákimra; Joákházt pedig az ő testvérét fogá és elvivé Nékó Égyiptomba.
2 Krón. 36.5
Huszonöt esztendős vala Joákim, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; de gonoszul cselekedék az Úr előtt, az ő Istene * előtt.
2 Krón. 36.6
És feljöve ellene * Nabukodonozor a babilóniai király, és kettős békót vete lábaira, hogy Babilóniába vinné őt.
2 Krón. 36.7
Az Úr házában való edények egy részét is elvivé * Nabukodonozor Babilóniába, és helyezteté azokat az ő templomába, Babilóniában.
2 Krón. 36.8
Joákimnak * pedig többi dolgai és az ő útálatosságai, a melyeket cselekedett, s a melyek találtattak ő benne, ímé meg vannak írva az Izráel és Júda királyainak könyvében; és uralkodék helyette Joákin, az ő fia.
2 Krón. 36.9
Nyolcz esztendős korában kezdett uralkodni * Joákin, és három hónapig és tíz napig uralkodék Jeruzsálemben; de ő is gonoszul cselekedék az Úr előtt.
2 Krón. 36.10
Az esztendő fordultával pedig elkülde Nabukodonozor király, és elviteté őt Babilóniába, az Úr házának drága edényeivel együtt, és királylyá tevé az ő testvérét Sédékiást Júda és Jeruzsálem felett.
2 Krón. 36.11
Huszonegy esztendős korában kezdett uralkodni Sédékiás, és uralkodék tizenegy esztendeig Jeruzsálemben.
2 Krón. 36.12
És gonoszul * cselekedék az Úr előtt, az ő Istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, a ki az Úr képében szól vala néki.
2 Krón. 36.13
Sőt még Nabukodonozor * király ellen is pártot ütött, a ki őt az Isten nevére megesküdtette vala, s makacscsá és önfejűvé lett, a helyett, hogy megtért volna az Úrhoz, Izráel Istenéhez.
2 Krón. 36.14
Sőt még a papok fejedelmei * és a nép is, mindnyájan szaporították a bűnt a pogányok minden undokságai szerint, és megfertőztették az Úr házát, a melyet megszentelt vala Jeruzsálemben.
2 Krón. 36.15
És az Úr, az ő atyáiknak Istene elküldé hozzájok követeit jó idején, mert kedvez * vala az ő népének és az ő lakhelyének.
2 Krón. 36.16
De ők az Isten követeit kigúnyolták, * az ő beszédeit megvetették, és prófétáival gúnyt űztek; míglen az Úrnak haragja felgerjede az ő népe ellen, s többé nem vala segítség.
2 Krón. 36.17
És reájok hozá a Káldeusok királyát, a ki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, s nem kedveze sem az ifjaknak és szűzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, mindnyájokat kezébe adá.
2 Krón. 36.18
És az Isten házának mindenféle edényeit, * nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házának kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté.
2 Krón. 36.19
Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind * elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították.
2 Krón. 36.20
És a kik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurczolta Babilóniába, és néki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, míg a persiai * birodalom fel nem támadott;
2 Krón. 36.21
Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, míg lerójja a föld az ő szombatjait, mert * az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a + hetven esztendők.
2 Krón. 36.22
És Czírus * persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindítá Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván:
2 Krón. 36.23
Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, a mely Júdában van; valaki * azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr, az ő Istene, és menjen fel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages