2 Móz. 33

Full text search

2 Móz. 33
2 Móz. 33.1
Szóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, a melyet kihoztál Égyiptom földéről, a földre, a melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak mondván: * A te magodnak adom azt.
2 Móz. 33.2
És bocsátok előtted * Angyalt, és kiűzöm a Kananeusokat, Emoreusokat, Khittheusokat, Perizeusokat, Khivveusokat és Jebuzeusokat:
2 Móz. 33.3
A tejjel és mézzel folyó földre; de én nem megyek fel köztetek, * mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emészszelek az úton.
2 Móz. 33.4
Mikor meghallá a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borula, és senki nem tevé fel az ékszereit.
2 Móz. 33.5
Megmondotta vala az Úr Mózesnek: Mondd meg az Izráel fiainak: Keménynyakú nép vagy te, egy szempillantásban, ha közéd mennék, megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, azután meglátom mit cselekedjem veled.
2 Móz. 33.6
És lerakták magokról az Izráel fiai az ő ékességeket, a Hóreb hegyétől fogva.
2 Móz. 33.7
Mózes pedig vevé a sátort, és felvoná azt a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezé azt gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mind a ki az Urat keresi, ki kelle mennie a gyülekezet sátorához, a táboron kívül.
2 Móz. 33.8
És lőn, hogy mikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátorának ajtajában álla; nézvén Mózes után míg a sátorba beméne.
2 Móz. 33.9
És lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő-oszlop szálla alá, és megálla a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel.
2 Móz. 33.10
És látá az egész nép, hogy a felhő-oszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és kiki meghajlék az ő sátorának ajtajában.
2 Móz. 33.11
Az Úr pedig beszéle Mózessel színről * színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak + fia, nem távozék el a sátorból.
2 Móz. 33.12
És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt.
2 Móz. 33.13
Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped.
2 Móz. 33.14
És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak?
2 Móz. 33.15
Monda néki Mózes: Ha a te orczád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.
2 Móz. 33.16
Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha * velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van.
2 Móz. 33.17
Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
2 Móz. 33.18
És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.
2 Móz. 33.19
És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, * a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.
2 Móz. 33.20
Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.
2 Móz. 33.21
És monda az Úr: Ímé van hely én nálam; állj a kősziklára.
2 Móz. 33.22
És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok.
2 Móz. 33.23
Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages