3 Móz. 26

Full text search

3 Móz. 26
3 Móz. 26.1
Ne csináljatok * magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3 Móz. 26.2
Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én * szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 26.3
Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat * megtartjátok, és azokat megcselekszitek:
3 Móz. 26.4
Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét.
3 Móz. 26.5
És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.
3 Móz. 26.6
Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel * ne rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken.
3 Móz. 26.7
Sőt elűzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által.
3 Móz. 26.8
És közületek öten * százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezeret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által.
3 Móz. 26.9
És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.
3 Móz. 26.10
És réginél régibbet ehettek, és az új elől is régit kell kihordanotok.
3 Móz. 26.11
És az én hajlékomat * közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem.
3 Móz. 26.12
És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.
3 Móz. 26.13
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket.
3 Móz. 26.14
Ha pedig nem hallgattok reám, és * mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek;
3 Móz. 26.15
És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet:
3 Móz. 26.16
Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket * égetnek és lelket epesztenek, és a ti + magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt.
3 Móz. 26.17
És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és * fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.
3 Móz. 26.18
Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért;
3 Móz. 26.19
És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.
3 Móz. 26.20
És hiába fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, s a föld fája sem adja meg az ő gyümölcsét.
3 Móz. 26.21
Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért.
3 Móz. 26.22
És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok.
3 Móz. 26.23
És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:
3 Móz. 26.24
Én is bizony * ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért.
3 Móz. 26.25
És hozok reátok bosszuló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok.
3 Móz. 26.26
Mikor eltöröm nálatok a * kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de + nem elégesztek meg.
3 Móz. 26.27
És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok:
3 Móz. 26.28
Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért.
3 Móz. 26.29
És megeszitek a ti fiaitok húsát, és * megeszitek a ti leányaitok húsát.
3 Móz. 26.30
És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti * holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.
3 Móz. 26.31
És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket * is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok.
3 Móz. 26.32
És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe.
3 Móz. 26.33
Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.
3 Móz. 26.34
Akkor * örül a föld az ő szombatjainak az ő pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig a ti ellenségeitek földjén lesztek; akkor nyugodni fog a föld és örül az ő szombatjainak.
3 Móz. 26.35
Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.
3 Móz. 26.36
A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe * gyávaságot öntök az ő ellenségeiknek földén, és megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elől futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is őket.
3 Móz. 26.37
És egymásra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem kergeti őket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek előtt.
3 Móz. 26.38
És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket.
3 Móz. 26.39
A kik pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az ő hamisságuk miatt a ti ellenségeitek földén, sőt az ő atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt elsenyvednek.
3 Móz. 26.40
Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtelenségökben, * a melylyel hűtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak.
3 Móz. 26.41
Bizony én is ellenökre járok, és beviszem őket az ő ellenségeik földjére; akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívök, és akkor az ő bűnöknek büntetését békével szenvedik:
3 Móz. 26.42
Én pedig megemlékezem Jákóbbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámmal kötött * szövetségemről is megemlékezem, és e földről is megemlékezem.
3 Móz. 26.43
A föld tehát pusztán hagyatik tőlük, és örül az ő szombatjainak, a míg pusztán marad tőlük, ők pedig békével szenvedik bűnöknek büntetését, azért, mert megvetették az én ítéleteimet, és megútálta lelkök az én rendeléseimet.
3 Móz. 26.44
De mindamellett is, ha az ő ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok.
3 Móz. 26.45
Sőt megemlékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről, a kiket kihoztam Égyiptom földéről, a pogány népek láttára, hogy Istenök legyek nékik. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 26.46
Ezek a rendelések, a végzések és a törvények, a melyeket szerzett az Úr ő maga között és Izráel fiai között a Sinai hegyen Mózes által.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages