4 Móz. 3

Full text search

4 Móz. 3
4 Móz. 3.1
Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, a melyen szólott az Úr Mózesnek * a Sinai hegyen;
4 Móz. 3.2
Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött * Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.
4 Móz. 3.3
Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, a kiket * papi szolgálatra avattak fel.
4 Móz. 3.4
De Nádáb és Abihú meghala * az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjoknak színe előtt.
4 Móz. 3.5
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 3.6
Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak * néki.
4 Móz. 3.7
És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a * gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való + szolgálatot.
4 Móz. 3.8
Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
4 Móz. 3.9
És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.
4 Móz. 3.10
Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
4 Móz. 3.11
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 3.12
Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden * elsőszülött helyett, a mely az ő anyjának méhét megnyitja + Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
4 Móz. 3.13
Mert enyém minden elsőszülött; a mikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem * minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.
4 Móz. 3.14
Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván:
4 Móz. 3.15
Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva, és azon felül minden fineműt számlálj meg.
4 Móz. 3.16
Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, a miképen meghagyatott vala néki.
4 Móz. 3.17
És * ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári.
4 Móz. 3.18
Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségök szerint: Libni és Simhi.
4 Móz. 3.19
Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségök szerint: Amrám és Iczhár, Hebron és Uzziél.*
4 Móz. 3.20
A Mérári fiai pedig az ő nemzetségök szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei, az ő atyáiknak háznépe szerint.
4 Móz. 3.21
Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége; ezek a Gersoniták nemzetségei.
4 Móz. 3.22
Az ő megszámláltjaik, az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.
4 Móz. 3.23
A Gersoniták nemzetségei a hajlék megett járjanak tábort nyugot felől.
4 Móz. 3.24
És a Gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.
4 Móz. 3.25
A Gerson fiainak tiszte pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában, a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére.
4 Móz. 3.26
Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, a mely van a hajlékon és az oltáron köröskörül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.
4 Móz. 3.27
Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Iczhár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége: Ezek Kéhátnak nemzetségei.
4 Móz. 3.28
Minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, nyolczezeren és hatszázan valának a szenthelynek őrizői.
4 Móz. 3.29
A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.
4 Móz. 3.30
És a Kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Elisáfán, Uzziélnek fia.
4 Móz. 3.31
Az ő tisztök pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szenthelynek edényeire, a melyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra.
4 Móz. 3.32
Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljárója.
4 Móz. 3.33
Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei; ezek a Mérári nemzetségei.
4 Móz. 3.34
Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.
4 Móz. 3.35
És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort.
4 Móz. 3.36
A Mérári fiainak pedig tisztök legyen felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrúdaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra;
4 Móz. 3.37
Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.
4 Móz. 3.38
A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, a kik felügyelnek a szenthely szolgálatára, és Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen * járulna oda, haljon meg.
4 Móz. 3.39
A léviták minden megszámláltja, a kiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű, az egy hónapostól fogva és feljebb: * huszonkét ezer.
4 Móz. 3.40
És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izráel fiainak minden finemű elsőszülöttét, egy * hónapostól fogva és feljebb, és pedig névszerint számláld meg őket.
4 Móz. 3.41
És válaszd a lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait, Izráel fiai barmainak minden első fajzása helyett.
4 Móz. 3.42
Megszámlálá azért Mózes, a mint parancsolta vala néki az Úr, Izráel fiainak minden elsőszülöttét.
4 Móz. 3.43
És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, az ő megszámláltjaik: huszonkét ezer kétszáz és hetvenhárom.
4 Móz. 3.44
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 3.45
Válaszd a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták. Én vagyok az Úr.
4 Móz. 3.46
A mi pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, a kik felül vannak a lévitákon Izráel fiainak elsőszülöttei közül:
4 Móz. 3.47
Végy öt-öt * siklust fejenként; a szent + siklus szerint vedd azt, (húsz géra egy siklus).
4 Móz. 3.48
És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak, váltságul a köztök lévő számfelettiekért.
4 Móz. 3.49
Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, a kik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.
4 Móz. 3.50
Izráel fiainak elsőszülöttitől vevé be e pénzt: ezer háromszáz és hatvanöt siklust, a szent siklus szerint.
4 Móz. 3.51
És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, a miképen parancsolta az Úr Mózesnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages