2 Sám. 7

Full text search

2 Sám. 7
2 Sám. 7.1
Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában üle, és az Úr mindenfelől békességet adott néki minden ellenségeitől,
2 Sám. 7.2
Monda a király Nátán prófétának: Ímé lássad, * én czédrusfából csinált palotában + lakom, az Istennek ládája pedig a kárpitok ** között van.
2 Sám. 7.3
És monda Nátán a királynak: Eredj, s valami a te szívedben van, vidd véghez, mert az Úr veled van.
2 Sám. 7.4
Azonban lőn az Úr szava Nátánhoz azon éjjel, mondván:
2 Sám. 7.5
Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Házat akarsz-é nékem építeni, hogy abban * lakjam?
2 Sám. 7.6
Mert én nem laktam házban * attól a naptól fogva, hogy kihoztam Izráel fiait Égyiptomból, mind e mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban jártam.
2 Sám. 7.7
Valahol csak jártam Izráel fiai között, avagy szólottam-é csak egy szót is Izráel valamelyik nemzetségének, a kinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet Izráelt, mondván: Miért nem építettetek nékem czédrusfából való házat?
2 Sám. 7.8
Most azért ezt mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Én hoztalak ki téged a kunyhóból, * a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, az Izráel felett;
2 Sám. 7.9
És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet * előtted; és nagy hírnevet szerzettem néked, mint a nagyoknak hírneve, a kik e földön vannak.
2 Sám. 7.10
Helyet is szerzék az én népemnek Izráelnek, és ott elplántálám őt, és lakozék az ő helyében, és többé helyéből ki nem * mozdíttatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint + annakelőtte,
2 Sám. 7.11
Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem * az én népem az Izráel felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeidtől. És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az + Úr.
2 Sám. 7.12
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a * te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát:
2 Sám. 7.13
Az fog házat * építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké.
2 Sám. 7.14
Én leszek néki * atyja, és ő lészen nékem fiam, a ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt + emberi veszszővel és emberek fiainak büntetésével;
2 Sám. 7.15
Mindazáltal * irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképen megvonám Saultól, a kit kivágék előtted.
2 Sám. 7.16
És állandó lészen a te házad, és a te országod * mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
2 Sám. 7.17
Mind e beszéd szerint, és mind e látás szerint szóla Nátán Dávidnak.
2 Sám. 7.18
Bemenvén azért Dávid király, leborula az Úr előtt, és monda: Micsoda vagyok * én, Uram Isten! és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél?
2 Sám. 7.19
És ez még csekélynek * tetszett néked, Uram Isten! hanem ímé szólasz a te szolgádnak háza felől + messze időre valókat; és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten!
2 Sám. 7.20
De mi szükség Dávidnak többet szólani néked, holott te jól * ismered, Uram Isten, a te szolgádat?
2 Sám. 7.21
A te igéretedért, és a te jóakaratod szerint cselekedted mindezeket a nagy dolgokat, hogy * megjelentsd a te szolgádnak.
2 Sám. 7.22
Ennekokáért felmagasztaltattál, Uram Isten: mert senki sincs * olyan, mint te, és rajtad kivül nincsen Isten, mind a szerint, a mint hallottuk a mi füleinkkel.
2 Sám. 7.23
Mert melyik nép olyan, mint a te néped, * az Izráel, melyért + elment volna az Isten, hogy megváltsa magának való népül, és magának nevet szerezzen, és érettetek oly nagyokat cselekedjék és országodért oly csudálatos dolgokat néped előtt, melyet megszabadítottál Égyiptomból, a pogányoktól és isteneiktől.
2 Sám. 7.24
Mert megerősítetted magadnak a te népedet, * az Izráelt, népedül mindörökké; és te voltál, Uram, nékik Istenök.
2 Sám. 7.25
Most annakokáért, Uram Isten, a mit szóltál * a te szolgád felől, és az ő háza felől, teljesítsd be mindörökké; és cselekedjél úgy, a mint szólottál;
2 Sám. 7.26
Hogy felmagasztaltassék a te neved mindörökké, ilyen szókkal: A Seregeknek Ura az Izráelnek Istene, és Dávidnak, a te szolgádnak háza legyen állandó te előtted!
2 Sám. 7.27
Mert megjelentetted a te szolgádnak * fülébe, óh Seregeknek Ura és Izráelnek + Istene, ezt mondván: Házat építek néked. Ezért készteté szolgádat az ő szíve, hogy ilyen könyörgéssel könyörögjön hozzád.
2 Sám. 7.28
Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az Isten, és a te * beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől),
2 Sám. 7.29
Legyen a te jóakaratodnak áldása a te szolgádnak házán, hogy legyen előtted mindörökké; mert te szólottál, Uram Isten, azért a te áldásoddal áldassék meg a te szolgádnak háza mindörökké.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages