Zsolt. 78

Full text search

Zsolt. 78
Zsolt. 78.1
Aszáf tanítása.
Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.
Zsolt. 78.2
Megnyitom az én * számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.
Zsolt. 78.3
A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek * nékünk,
Zsolt. 78.4
Nem titkoljuk el * azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.
Zsolt. 78.5
Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, * hogy megtanítsák azokra fiaikat;
Zsolt. 78.6
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;
Zsolt. 78.7
Hogy Istenbe * vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsolt. 78.8
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj * és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.
Zsolt. 78.9
Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;
Zsolt. 78.10
Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;
Zsolt. 78.11
Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.
Zsolt. 78.12
Apáik előtt csodát mívelt * Égyiptom földjén, a Czoán mezején.
Zsolt. 78.13
Ketté * választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
Zsolt. 78.14
Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.
Zsolt. 78.15
Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.
Zsolt. 78.16
Patakokat fakasztott a kősziklából, * és folyamok módjára vizeket ömlesztett:
Zsolt. 78.17
Mégis folyvást vétkeztek * ellene, és haragították a Felségest a pusztában;
Zsolt. 78.18
És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.
Zsolt. 78.19
És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?
Zsolt. 78.20
Ímé, megcsapta a kősziklát * és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?
Zsolt. 78.21
Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;
Zsolt. 78.22
Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,
Zsolt. 78.23
És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.
Zsolt. 78.24
És hullatott reájuk mannát * eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.
Zsolt. 78.25
Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,
Zsolt. 78.26
Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;
Zsolt. 78.27
És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.
Zsolt. 78.28
És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.
Zsolt. 78.29
Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.
Zsolt. 78.30
Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:
Zsolt. 78.31
Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, és Izráelnek ifjait levágá;
Zsolt. 78.32
Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.
Zsolt. 78.33
Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.
Zsolt. 78.34
Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.
Zsolt. 78.35
És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;
Zsolt. 78.36
És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.
Zsolt. 78.37
De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;
Zsolt. 78.38
Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
Zsolt. 78.39
Azért eszébe vevé, hogy test * ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.
Zsolt. 78.40
Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!
Zsolt. 78.41
És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.
Zsolt. 78.42
Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, a melyen megváltotta őket a nyomorgatótól;
Zsolt. 78.43
Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.
Zsolt. 78.44
És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.
Zsolt. 78.45
Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, * a mely pusztítá őket.
Zsolt. 78.46
Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.
Zsolt. 78.47
Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.
Zsolt. 78.48
Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.
Zsolt. 78.49
Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.
Zsolt. 78.50
Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.
Zsolt. 78.51
És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.
Zsolt. 78.52
Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.
Zsolt. 78.53
És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.
Zsolt. 78.54
És bevivé őket az ő szent határába, arra * a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.
Zsolt. 78.55
És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és * letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.
Zsolt. 78.56
De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;
Zsolt. 78.57
Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, * mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.
Zsolt. 78.58
Haragra ingerelték őt magaslataikkal, * és bosszantották faragott bálványaikkal.
Zsolt. 78.59
Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.
Zsolt. 78.60
És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;
Zsolt. 78.61
Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét * pedig ellenség kezébe.
Zsolt. 78.62
És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.
Zsolt. 78.63
Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.
Zsolt. 78.64
Papjai * fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.
Zsolt. 78.65
Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;
Zsolt. 78.66
És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.
Zsolt. 78.67
Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;
Zsolt. 78.68
Hanem a Júda törzsét választá; a Sion * hegyét, a melyet szeret.
Zsolt. 78.69
És megépíté szent helyét, * mint egy magas várat; mint a földet, a melyet örök időre fundált.
Zsolt. 78.70
És kiválasztá * Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.
Zsolt. 78.71
A szoptatós * juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.
Zsolt. 78.72
És legelteté őket szívének tökéletessége * szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages