Ezd 10

Full text search

Ezd 10
Ezd 10.1
Míg Ezdrás - könnyek közt és az Isten háza előtt leborulva - imádkozott és bűnvallomást tett, Izraelből hatalmas tömeg gyűlt köréje, férfiak, asszonyok és gyermekek, s a nép hangosan zokogott.
Ezd 10.2
Akkor Elam fiai közül Jehiel fia, Sekanja kezdett el beszélni. Így szólt Ezdráshoz: „Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, hisz idegen asszonyokat vettünk feleségül a föld népei közül. De azért még van remény Izrael számára.
Ezd 10.3
Tegyünk fogadalmat Istenünknek, hogy elbocsátjuk az idegen asszonyokat, és azokat a gyermekeket is, akiket szültek, az én uramnak és azoknak a tanácsára, akik ügyelnek a törvény megtartására. A törvény szerint kell eljárni.
Ezd 10.4
Rajta hát! Mert neked kell vállalnod a feladatot, de támogatunk. Légy bátor és tedd meg!”
Ezd 10.5
Ezdrás fölkelt, megeskette a papok és a leviták vezetőit és egész Izraelt, hogy úgy tesznek, amint (Sekanja) mondja nekik. Meg is esküdtek.
Ezd 10.6
Ezután Ezdrás elhagyta az Isten házát és Eljasib fiának, Jochanannak szobájába ment, s ott töltötte az éjszakát, sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hűtlensége miatt.
Ezd 10.7
Júdában és Jeruzsálemben mindenkinek üzentek, aki hazatért a fogságból, hogy menjen el Jeruzsálembe.
Ezd 10.8
Aki - a vezetők és vének határozata szerint - három napon belül nem jelenik meg, annak minden vagyonát elkobozzák, őt magát meg kizárják a fogságból hazatértek közösségéből.
Ezd 10.9
Júda és Benjamin (törzséből) mind összegyűltek három nap alatt a férfiak Jeruzsálemben, a kilencedik hónapban, a hónap huszadik napján. Az egész nép az Isten háza előtti téren ült, és remegett a kellemetlen dolog és az esőzés miatt.
Ezd 10.10
Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: „Hűtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit.
Ezd 10.11
Most hát dicsőítsétek meg az Urat, atyáitok Istenét, teljesítsétek akaratát és különüljetek el a föld népétől és az idegen asszonyoktól.”
Ezd 10.12
Erre az egész gyülekezet hangosan azt felelte: „Kötelességünk azt tenni, amit mondtál!
Ezd 10.13
Mivel azonban sok a nép, és itt az esőzés ideje, nem maradhatunk kint. Egyébként is nem egy vagy két napra való teendőről van szó, hiszen sokan vétkeztünk ebben a dologban.
Ezd 10.14
Vezetőink képviseljék az egész közösséget, s azok, akik városainkban idegen asszonyokat vettek feleségül, mind jelenjenek meg a meghatározott napokon a városok véneivel és bíráival együtt, amíg el nem hárítjuk magunkról Istenünk haragját, amit ez a bűn vont ránk.
Ezd 10.15
Csak Azael fia, Jonatan és Tikva fia, Jahzeja ellenezték a dolgot. Ugyanakkor Mesullám és Sabtai levita támogatta őket.
Ezd 10.16
A fogságból hazatértek tehát a határozathoz tartották magukat. Ezdrás pap nemzetségeik szerint családfőket választott magának segítségül, mind név szerint számba véve. A tizedik hónap első napján kezdték meg az ülést, hogy az ügyet kivizsgálják,
Ezd 10.17
s az első hónap első napjáig minden férfi dolgával végeztek, aki idegen asszonyt vett feleségül.
Ezd 10.18
A következők voltak a papok között, akik idegen asszonyokat vettek feleségül: Jesuának, Joszadak fiának fiai és testvérei közül Maaszeja, Eliezer, Jarib és Gedalja.
Ezd 10.19
Ezek esküvel ígérték meg, hogy elbocsátják asszonyukat, és vétkükért bemutattak egy kost engesztelő áldozatul.
Ezd 10.20
Immer fiai közül Hanani és Zebadja.
Ezd 10.21
Harim fiai közül Maaszeja, Illés, Semaja, Jehiel és Uzija.
Ezd 10.22
Passur fiai közül Eljoenai, Maaszeja, Jismael, Netaneél, Jozabad és Eleaza.
Ezd 10.23
A leviták között: Jozabad, Simi, Kelaja - ugyanaz, mint Kelita -, Petahja, Júda és Eliezer.
Ezd 10.24
Az énekesek közül: Eljasib. A kapuőrök közül: Sallum, Telem és Uri.
Ezd 10.25
Izrael fiai közül: Paros fiai közül: Ramja, Jizzia, Malkija, Mijjamin, Eleazár, Malkia és Benaja.
Ezd 10.26
Elám fiai közül: Mattanja, Zakariás, Jehiel, Abdi, Jeromet és Illés.
Ezd 10.27
Zattu fiai közül: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeromet, Zabad és Aziza.
Ezd 10.28
Bebai fiai közül Johanan, Hananja, Zabbai, Atlai.
Ezd 10.29
Bigvai fiai közül: Messullam, Malluk, Jedaja, Jasub, Jisal és Jeremot.
Ezd 10.30
Pahat-Moáb fiai közül: Adna, Kelal, Benaja, Maaszeja, Mattanja, Beszalel, Binnui és Manasszé.
Ezd 10.31
Harim fiai közül Eliezer, Jisia, Malhia, Semaja, Simeon,
Ezd 10.32
Benjamin, Malluk, Semarja.
Ezd 10.33
Hasum fiai közül: Mattenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasszé, Simi.
Ezd 10.34
Bani fiai közül: Maadai, Amran, Joel,
Ezd 10.35
Benaja, Bedia, Kelaja,
Ezd 10.36
Vania, Meremot, El-jasib,
Ezd 10.37
Mattanja, Mattenai, Jasszai;
Ezd 10.38
Binnui fiai közül Simi,
Ezd 10.39
Selemja, Natan és Adaja.
Ezd 10.40
Zakkai fiai közül Sasai, Sarai,
Ezd 10.41
Azareel, Selemja, Semarja,
Ezd 10.42
Sallum, Amarja, József;
Ezd 10.43
Nebo fiai közül: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joél, Benaja.
Ezd 10.44
Ezek mind idegen asszonyt vettek feleségül. Elküldték az asszonyokat is, a gyermekeket is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages