Ezd 2

Full text search

Ezd 2
Ezd 2.1
Ezek voltak azok a tartományba való emberek, akik visszatértek a száműzetésből és a fogságból; Babilon királya, Nebukadnezár Babilonba hurcolta őket, s akik visszatértek Jeruzsálembe és Júdeába, mindenki a maga városába.
Ezd 2.2
Zerubbábellal jött Jesua, Nehemiás, Szereja, Reelaja, Nahmani, Mordekáj, Bilsan, Micpa, Bigvai, Rehum, Baana. Az Izrael népéhez tartozó férfiak száma:
Ezd 2.3
Paros fiai: kétezer-egyszázhetvenkettő;
Ezd 2.4
Sefatja fiai: háromszázhetvenkettő;
Ezd 2.5
Arah fiai: hétszázhetvenöt;
Ezd 2.6
Pahat-Moab fiai, vagyis Jesua és Joab leszármazottai: kétezer-nyolcszáztizenkettő;
Ezd 2.7
Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
Ezd 2.8
Zattu fiai: kilencszáznegyvenöt;
Ezd 2.9
Zakkai fiai: hétszázhatvan;
Ezd 2.10
Bani fiai: hatszáznegyvenkettő;
Ezd 2.11
Bebai fiai: hatszázhuszonhárom;
Ezd 2.12
Azgad fiai: ezerkétszázhuszonkettő;
Ezd 2.13
Adonikam fiai: hatszázhatvanhat;
Ezd 2.14
Bigvai fiai: kétezerötvenhat;
Ezd 2.15
Adin fiai: négyszázötvennégy;
Ezd 2.16
Ater, vagyis Jehizkija fiai: kilencvennyolc;
Ezd 2.17
Beszai fiai: háromszázhuszonhárom;
Ezd 2.18
Jora fiai: száztizenkettő;
Ezd 2.19
Hasum fiai: kétszázhuszonhárom;
Ezd 2.20
Gibbar fiai: kilencvenöt;
Ezd 2.21
a betlehemi férfiak: százhuszonhárom;
Ezd 2.22
a Netofába való férfiak: ötvenhat;
Ezd 2.23
az anatoti férfiak: százhuszonnyolc;
Ezd 2.24
a Bet-Azmavetba való férfiak: negyvenkettő;
Ezd 2.25
a Kirjat-Jearimba, Kefirába és Beerotba való férfiak: hétszáznegyvenhárom;
Ezd 2.26
a rámai és gebai férfiak: hatszázhuszonegy;
Ezd 2.27
a Mikmászba való férfiak: százhuszonkettő;
Ezd 2.28
a Bételbe és az Aiba való férfiak: kétszázhuszonhárom;
Ezd 2.29
Nebó fiai: ötvenkettő;
Ezd 2.30
Magbis fiai: százötvenhat;
Ezd 2.31
a másik Elam fiai: ezerkétszázötvennégy;
Ezd 2.32
Harim fiai: háromszázhúsz;
Ezd 2.33
a Lodba, Hadidba és Onoba való férfiak: hétszázhuszonöt;
Ezd 2.34
a jerikóiak: háromszáznegyvenöt;
Ezd 2.35
Szenaa fiai: háromezer-hatszázharminc.
Ezd 2.36
A papok: Jedaja fiai Józsue házából: kilencszázhetvenhárom;
Ezd 2.37
Immer fiai: ezerötvenkettő;
Ezd 2.38
Paschur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
Ezd 2.39
Harim fiai: ezertizenhét.
Ezd 2.40
A leviták: Józsue fiai, azaz Kadmielé, Binnuié és Hodavjáé: hetvennégy.
Ezd 2.41
Az énekesek: Aszaf fiai: százhuszonnyolc.
Ezd 2.42
A kapuőrök: Sallum fiai, Ater fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sobai fiai együtt: százharminckilenc.
Ezd 2.43
A templomszolgák: Sziha fiai, Haszufa fiai, Tabbaot fiai,
Ezd 2.44
Kerosz fiai, Sziaha fiai, Padon fiai,
Ezd 2.45
Lebana fiai, Hagaba fiai, Akkub fiai,
Ezd 2.46
Hagab fiai, Samlai fiai,
Ezd 2.47
Giddel fiai, Gahar fiai, Reaja fiai,
Ezd 2.48
Reszin fiai, Nekoda fiai, Gazzam fiai,
Ezd 2.49
Uzza fiai, Paszeah fiai, Beszai fiai,
Ezd 2.50
Aszna fiai, a Meuniták fiai, a Nefisziták fiai,
Ezd 2.51
Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
Ezd 2.52
Baszluf fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
Ezd 2.53
Barkosz fiai, Sziszra fiai, Temah fiai,
Ezd 2.54
Nesziah fiai, Hatifa fiai.
Ezd 2.55
Salamon szolgáinak fiai: Szotai fiai, Hasz-Szoferet fiai, Peruda fiai,
Ezd 2.56
Jaala fiai, Darkon fiai, Giddel fiai,
Ezd 2.57
Sefatja fiai, Hattil fiai, Pokeret-Hasz-Szebaim fiai, Ami fiai.
Ezd 2.58
A templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai együttesen: háromszázkilencvenkettő.
Ezd 2.59
A következők Tel-Melahból, Tel-Harsaból, Kerubból, Addanból és Immerből vonultak ki, de nem tudták kimutatni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből származik:
Ezd 2.60
Delaja fiai, Tobiah fiai, Nekoda fiai: hatszázötvenkettő.
Ezd 2.61
A papok közül: Hobajja fiai, Hakhosz fiai, Barzilláj fiai - ez a gileádi Barzilláj leányai közül vett magának feleséget és tőle kapta a nevét.
Ezd 2.62
Ezek keresték nemzetségük iratait, de nem találták, ezért kizárták őket a papi szolgálatból mint tisztátalanokat,
Ezd 2.63
és a kormányzó megtiltotta nekik, hogy a szent dolgokból egyenek, amíg az urimhoz és tummimhoz újra föl nem lép egy pap.
Ezd 2.64
Az egész közösség negyvenkétezer-háromszázhatvan személyt tett ki,
Ezd 2.65
nem számítva a szolgákat és szolgálókat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak. Volt köztük kétszáz énekes és énekesnő.
Ezd 2.66
A lovak száma hétszázharminchat volt, az öszvéreké kétszáznegyvenöt,
Ezd 2.67
a tevéké négyszázharmincöt, szamaraik száma pedig hatezer-hétszázhúszat tett ki.
Ezd 2.68
Amikor megérkeztek az Úr házához Jeruzsálembe, a családfők közül némelyek önkéntes adományokat ajánlottak föl az Isten háza javára, hogy újra fölépüljön, a maga helyén.
Ezd 2.69
Tehetségükhöz mérten 61000 drahma aranyat, 5000 mina ezüstöt és száz papi ruhát ajánlottak föl az istentisztelet céljára.
Ezd 2.70
A papok, a leviták és a nép egy része Jeruzsálemben telepedett le, a kapuk őrei, az énekesek, a templomszolgák és egész Izrael a városaikban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages