Neh 7

Full text search

Neh 7
Neh 7.1
Amikor elkészült a fal, és föltettem a kapuszárnyakat, őröket (valamint énekeseket és levitákat) állítottam a kapukhoz.
Neh 7.2
Jeruzsálem kormányzását testvéremre, Hananira bíztam és a vár parancsnokára, Hananjára, mert ő a többinél is hűségesebb és istenfélőbb ember volt.
Neh 7.3
Így szóltam hozzájuk: „Jeruzsálem kapui ne legyenek nyitva addig, amíg a nap melegen nem tűz, és amikor még magasan van, be kell zárni és a kapuszárnyakat be kell reteszelni. Őröket kell állítani Jeruzsálem lakói közül, némelyeket őrhelyükre, másokat házuk elé.”
Neh 7.4
A város tágas volt és nagy kiterjedésű, de lakossága gyér volt, és nem építettek benne házakat.
Neh 7.5
Azt a gondolatot sugallta Istenem, hogy hívjam össze a főembereket, az elöljárókat és a népet, és vegyem őket számba. Kezembe került azoknak a jegyzéke, akik először tértek vissza. Ebben ezt találtam megírva:
Neh 7.6
A tartományba való emberek, akik visszatértek a fogságból és a száműzetésből, ahova Babilon királya, Nebukadnezár hurcolta őket, hazatértek Jeruzsálembe és Júdeába, ki-ki a maga városába.
Neh 7.7
Zerubbábellal, Jesuával, Nehemiással, Azarjával, Raamjával, Nahmanival, Mordekaival, Bilsannal, Miszperettel, Bigvaival, Nehummal, Baanával érkeztek. A férfiak száma Izrael népéből:
Neh 7.8
Paros fiai: kétezer-százhetvenkettő;
Neh 7.9
Sefatja fiai: háromszázhetvenkettő;
Neh 7.10
Arat fiai: hatszázötvenkettő;
Neh 7.11
Pahat-Moáb fiai, azaz Jesua és Joáb fiai: kétezer-nyolcszáztizennyolc;
Neh 7.12
Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
Neh 7.13
Zattu fiai: nyolcszáznegyvenöt;
Neh 7.14
Zakkai fiai: hétszázhatvan;
Neh 7.15
Binnui fiai: hatszáznegyvennyolc;
Neh 7.16
Bebai fiai: hatszázhuszonnyolc;
Neh 7.17
Azgad fiai: kétezer-háromszázhuszonkettő;
Neh 7.18
Adonikam fiai: hatszázhatvanhét;
Neh 7.19
Bigvai fiai: kétezerhatvanhét;
Neh 7.20
Adin fiai: hatszázötvenöt;
Neh 7.21
Ater, vagyis Hiszkija fiai: kilencvennyolc;
Neh 7.22
Hasum fiai: háromszázhuszonnyolc;
Neh 7.23
Beszai fiai: háromszázhuszonnégy;
Neh 7.24
Harif fiai: száztizenkettő;
Neh 7.25
a gibeoniak: kilencvenöt;
Neh 7.26
Betlehem és Netofa lakói: száznyolcvannyolc;
Neh 7.27
Anatot lakói: százhuszonnyolc;
Neh 7.28
Bet-Azmavet lakói: negyvenkettő;
Neh 7.29
Kirjat-Jearim, Kefira és Beerot lakói: hétszáznegyvenhárom;
Neh 7.30
Rama és Geba lakói: hatszázhuszonegy;
Neh 7.31
Mikmasz lakói: százhuszonkettő;
Neh 7.32
Bétel és Ai lakói: százhuszonhárom;
Neh 7.33
Nebo fiai: ötvenkettő;
Neh 7.34
a másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
Neh 7.35
Harim fiai: háromszázhúsz;
Neh 7.36
Jerikó lakói: háromszáznegyvenöt;
Neh 7.37
Lod, Hadid és Ono lakói: hétszázhuszonegy;
Neh 7.38
Szenaa fiai: háromezer-kilencszázharminc.
Neh 7.39
A papok: Jedeja fiai, vagyis Jesua háza: kilencszázhetvenhárom;
Neh 7.40
Immer fiai: ezerötvenkettő;
Neh 7.41
Paschur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
Neh 7.42
Harim fiai: ezertizenhét.
Neh 7.43
A leviták: Jesua fiai, vagyis Kadmiel, Binnui, Hodja: hetvennégy.
Neh 7.44
Az énekesek: Aszaf fiai: száznegyvennyolc.
Neh 7.45
A kapuőrök: Sallum fiai, Ater fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sobai fiai: százharmincnyolc.
Neh 7.46
A templomszolgák: Sziha fiai: Haszufa fiai, Tabbaot fiai,
Neh 7.47
Kerosz fiai, Szia fiai, Padon fiai,
Neh 7.48
Lebana fiai, Hagaba fiai, Salmai fiai,
Neh 7.49
Hanan fiai, Giddel fiai, Gahar fiai,
Neh 7.50
Reaja fiai, Reszin fiai, Nekoda fiai,
Neh 7.51
Gazzam fiai, Uzza fiai, Paszéah fiai,
Neh 7.52
Beszai fiai, a Meuniták fiai, a Nefisziták fiai,
Neh 7.53
Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
Neh 7.54
Baszlut fiai, Mehira fiai, Harsa fiai,
Neh 7.55
Barkosz fiai, Sziszra fiai, Temah fiai,
Neh 7.56
Nesziah fiai, Hatifa fiai.
Neh 7.57
Salamon szolgáinak fiai: Szotai fiai, Szoferet fiai, Perida fiai,
Neh 7.58
Jaala fiai, Darkon fiai, Giddel fiai,
Neh 7.59
Sefatja fiai, Hattil fiai, Pokeret-Hasz-Szebajim fiai, Amon fiai.
Neh 7.60
A templomszolgák és Salamon szolgái összesen: háromszázkilencvenkettő.
Neh 7.61
A következők Tel-Melahból, Tel-Harsaból, Kerubból, Addonból és Immerből vonultak ki, s nem tudták igazolni, hogy családjuk és nemzetségük Izraelből származott:
Neh 7.62
Delaja fiai, Tóbiás fiai, Nekoda fiai: hatszáznegyvenkettő.
Neh 7.63
A papok közül Hobajja fiai, Hakkosz fiai, Barzilláj fiai - ez a gileádi Barzilláj lányai közül vett magának feleséget és tőle kapta nevét.
Neh 7.64
Ezek az emberek keresték nemzetségük iratait, de nem találták, ezért kizárták őket, mint tisztátalanokat a papi szolgálatból.
Neh 7.65
A kormányzó megtiltotta nekik, hogy a szent eledelekből egyenek, amíg nem támad pap az urimhoz és a tummimhoz.
Neh 7.66
Az egész gyülekezet negyvenkétezer-háromszázhatvan személyből állott,
Neh 7.67
nem számítva szolgáikat, szolgálóikat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak. Volt velük kétszáznegyvenöt énekes és énekesnő.
Neh 7.68
A lovak száma hétszázharminchatot tett ki, az öszvéreké kétszáznegyvenötöt, a tevéké négyszázharmincötöt, szamaraik száma pedig hatezer-hétszázhúsz volt.
Neh 7.69
A családfők közül némelyek önkéntes adományokat ajánlottak föl az építéshez. A kormányzó 1000 drachma aranyat, ötven csészét, ötszázharminc papi ruhát adott a kincshez.
Neh 7.70
A családfők 20 000 drachma aranyat és 2200 mina ezüstöt adtak a munkálatokra szánt kincsekhez.
Neh 7.71
Amit a többi nép adományozott, az 20 000 drachma aranyat, 2000 mina ezüstöt és hatvanhét papi ruhát tett ki.
Neh 7.72
A papok, a leviták és a nép egy része Jeruzsálemben telepedett le, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és Izrael többi fiai pedig városaikban. Közeledett a hetedik hónap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages