A magyar nyelv értelmező szótára A magyar nyelv értelmező szótára

A magyar nyelv értelmező szótára
SZERKESZTETTE
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE
 
AKADÉMIAI KIADÓ
Első kiadás: 1959–1962
 
BÁRCZI GÉZA
akadémikus
 
és
 
ORSZÁGH LÁSZLÓ
egyetemi tanár
 
vezetésével szerkesztették:
BALÁZS JÁNOS
BÍRÓ IZABELLA
ELEKFI LÁSZLÓ
KELEMEN JÓZSEF
KOVALOVSZKY MIKLÓS
LENGYEL LAJOS
MARTINKÓ ANDRÁS
O. NAGY GÁBOR
SZABADI BÉLA
ÚJVÁRY LAJOS
 
A szerkesztés folyamán belső munkatársként működtek:
ANTAL LÁSZLÓ
BAKOS FERENC
BÁLINT IMRE
BENCÉDY JÓZSEF
BERCZELI A. KÁROLY
BERRÁR JOLÁN
BÍRÓ SÁNDOR
ÉBER JÁNOS
FERENCZY GÉZA
FODOR ISTVÁN
GALAMB SÁNDOR
HEXENDORF EDIT
H. NÉMETH GYULA
HORVÁTH MÁRIA
KISS LAJOS
KÓNYA SÁNDOR
KOZMA ÉVA
KÜRTI PÁL
LAVOTHA ÖDÖN
LOVÁNYI GYULA
MÁTÉ KÁROLY
MÉSZÁROS HENRIETTA
MOLNÁR JÓZSEF
NYIGRI IMRE
PAPP LÁSZLÓ
PROHÁSZKA LAJOS
PUTNOKY IMRE
RUZSICZKY ÉVA
SCHULTHEISZ VINCÉNÉ
SOLT FERENC
SOLTÉSZ KATALIN
SZABÓ DÉNES
SZATHMÁRI ISTVÁN
SZENCZI MIKLÓS
SZŐKE ISTVÁN
 
Technikai munkatársak voltak
CSERNYÁNSZKY MÁRIA
DETRÉNÉ MEDVECZKY BELLA
KOVÁCS TERÉZ
KOVÁTS GYULÁNÉ
KŐHALMI KATALIN
SZABOLCSI LAJOSNÉ
SZIGYARTÓNÉ TÓTH SAROLTA
 
Nagyobb mennyiségű szócikket lektoráltak
ÁPRILY LAJOS
DÉNES SZILÁRD
ERDEI LÁSZLÓ
FÁBIÁN PÁL
GÁLDI LÁSZLÓ
HADROVICS LÁSZLÓ
IMPLOM JÓZSEF
JÓKAY ZOLTÁN
KERESZTURY DEZSŐ
KÖVES BÉLA
NAGY LAJOS
ÖRKÉNY ISTVÁN
PROHÁSZKA JÁNOS
RUBINYI MÓZES
SÁNDOR ISTVÁN
SEMETKAY JÓZSEF
TERESTYÉNI FERENC
ZOLNAI BÉLA
 
I. Kötet: A-D
II. Kötet: E-Gy
III. Kötet: H-Kh
IV. Kötet: Ki-Mi
V. Kötet: Mo-S
VI. Kötet: Sz-Ty
VII. Kötet: U-Zs
 
A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (a továbbiakban rövidítve: ÉrtSz.) mintegy hatvanezer szócikkben a magyar irodalmi és köznyelv szókincsének a törzsállományát öleli fel. A szócikkek az egyes címszavaknak, valamint a velük alkotható szókapcsolatoknak, közkeletű kifejezéseknek, továbbá a leggyakoribb szólásoknak, szóláshasonlatoknak, szójárásoknak és közmondásoknak a jelentéseit értelmezik, azaz körülírják, nyelvünk más szavaival magyarázzák. Az ÉrtSz. ezenfelül, a szócikkek végén sok-sok ezer, az egyes címszavakhoz kapcsolódó összetételt és származékot sorol fel értelmezés nélkül, ezzel is szemléltetve a magyar szókincs gazdagságát. A szótár legfőbb célja, hogy anyagának sokrétűségével tudatosítsa szókincsünk árnyalatosságát, anyanyelvünk hajlékonyságát, kifejező erejét.
A hatkötetes ÉrtSz. a nemzetközi értelmező szótári irodalomban egyre inkább terjedő középszótárak típusába tartozik. Részletezőbb, mint a rendszerint egy-két kötetes kézi szótárak, iskolai és zsebszótárak, de kevésbé részletező, mint a nagy terjedelmű, tíz-húsz vagy még több kötetes, úgynevezett nagyszótárak. Ebben a terjedelemben elsősorban a mai magyar köznyelvnek és a legutóbbi másfél évszázad magyar irodalmi nyelvének bizonyos válogatással készült leíró jellegű szótára. A régebbi nyelvállapotot éppen ezért csak kivételesen, régi irodalmunk legismertebb alkotásaira való tekintettel veszi figyelembe.
Az ÉrtSz. azonban nem elégszik meg a nyelvi tények és fejlemények puszta számbavételével, hanem a nyelvhelyesség szempontjainak megfelelően értékeli, minősíti is őket. Ezzel a nyelvhasználat szabályozását, nyelvünknek helyes irányban való fejlesztését, tökéletesítését igyekszik segíteni.
E mű a szocializmus építésének első évtizedében, a hazánkban végbemenő nagy társadalmi, gazdasági, politikai és szellemi változások időszakában készült. Ez a mélyreható, forradalmi átalakulás természetesen nyelvünk életében, mindenekelőtt szókincsünkben is híven tükröződik. Az ÉrtSz. célja, hogy egyfelől nemzeti nyelvünknek klasszikus íróinktól kimunkált, hagyományos szó- és kifejezéskincsét összegyűjtse, és a következő nemzedékek nyelvhasználatának alapjául továbbörökítse, másfelől pedig számba vegye és értékelje a keletkező új nyelvi fejleményeket az élet kívánta szükségességnek, célszerűségnek, valamint a nyelv szerkezeti törvényszerűségeinek megfelelően.
Az egynyelvű értelmező szótárak készítésében sok más nemzet megelőzött bennünket. Mindamellett Czuczor Gergelynek és Fogarasi Jánosnak a múlt század második felében közzétett, szintén hatkötetes, a maga nemében hibái ellenére is kiváló magyar szótára annak idején jelentős alkotás volt, s ma is értékes hagyomány és alap számunkra. Mivel azonban ez a nagy kezdemény méltó folytatás nélkül maradt, hazánkban az értelmező szótár műfaja még a műveltebbek körében is alig-alig vált ismertté. Pedig az ilyen jellegű szótár a nemzeti és anyanyelvi művelődésnek egyik nélkülözhetetlen eszköze. Az ÉrtSz. elsősorban az iskola, a felnövő új értelmiség számára lehet a magyar nyelvhasználat fontos tanácsadója. Hasznos munkaeszköze lehet az íróknak, a fordítóknak, lektoroknak, előadóknak, a kiadóvállalatok, szerkesztőségek, a hivatalok dolgozóinak. Az érdeklődők felvilágosítást találhatnak benne számos ritka, kevéssé ismert vagy bizonytalan értelmű szavunk jelentéseire, a legfontosabb szavak ragos alakjaira és nyelvtani használhatóságára, helyesírására és ejtésére, valamint stílusértékére vonatkozólag. Mindaddig, amíg új és korszerű szakszótáraink nem lesznek, még a szakemberek is haszonnal forgathatják, bár e munka szótár, nem pedig ismerettár (enciklopédia vagy lexikon), tehát nem enciklopédikus ismereteket kíván közölni, hanem céljának megfelelően csupán a szavak és a szókapcsolatok jelentését értelmezi.
Szótárunk segítségére kíván lenni a magyarul tanuló vagy tudó idegen ajkúaknak, továbbá a kétnyelvű (magyar és idegen nyelvű) szótárak szerkesztőinek is. Alapja lehet egy kisebb, egykötetes értelmező szótárnak és a tervezett nagy akadémiai szótárnak. Nyelvünk búvárai, főként a leíró nyelvészet, a jelentéstan és a stilisztika művelői szintén meríthetnek belőle. Végül pedig, mint a mai magyar szókincsnek a leltára, az eljövendő száradok nyelvtörténeti vizsgálatai számára is forrás lehet.
Bízunk benne, hogy az ÉrtSz. – rendeltetésének megfelelően – művelődési forradalmunknak egyik fegyvere, anyanyelvünk gazdagságának, szépségeinek tudatosítója, a művelt nyelvhasználat irányítója és irodalmi nyelvünk további fejlődésének egyik ösztönzője lesz.
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete e mű első kötetének kibocsátása alkalmával köszönetet mond pártunknak és kormányunknak, népi demokratikus államunknak, a haladás szellemében megújított Akadémiánknak azért a nagyarányú támogatásért, amellyel vállalkozását a megvalósuláshoz segítve a magyar nyelvtudomány immár évszázados mulasztásának pótlását lehetővé tette. Teljes tudatában vagyunk annak, hogy e szótár létrehozásának anyagi alapját, szervezeti formáját, tudományos megalapozottságát csak szocialista társadalmi rendünk valósíthatta meg, amely áldozatkészségével is bebizonyította, hogy a tudomány pártolását, az anyanyelvi műveltség fejlesztését, a dolgozó tömegek szellemi kiművelését valóban fontos feladatának tekinti. Reméljük, hogy e mű betölti hivatását, s méltónak bizonyul arra az áldozatos segítségre, amelynek létrejöttét köszönheti.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me