apokrif iratok

Full text search

apokrif iratok (gör. ’rejtett, titkos’): a mai katolikus nyelvhasználatban azokat a zsidó és ókeresztény írásokat nevezik így, amelyeket soha nem tekintettek, még átmenetileg sem kánoninak (a protestáns teol.-ban a katolikus kánon deuterokanonikus kv.-ei szerepelnek ilyen néven). Azt a benyomást keltik, mintha a Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus kv.-eivel bizonyos rokonságot mutatnak, és mert a sugalmazott kv.-ek szerzőinek neve alatt maradtak fenn. Többnyire a Szentírás bizonyos eseményeit részletezik az olvasó épülésére és vigasztalódására, ugyanakkor azonban téves tanításokat is tartalmaznak. A Kumránból és Nag Hammadiból előkerült ~ teljes feldolgozása és kiadása még várat magára. – Megkülönböztethetők: I. Az ÓSz-hez kapcsolódó ~ (Kr. e. 2. sz.–Kr. u. 1. sz.): 1. Elbeszélő jellegű ~: legenda jellegűek, tört.-ileg nem hitelesek, de a szerzőnek és korának felfogása kielemezhető belőlük. A fontosabbak: ® Jubileumok könyve, Ezdrás harmadik könyve, A Makkabeusok harmadik könyve, Ádám és Éva élete, Mózes apokalipszise, Ádám végrendelete, Izajás mennybemenetele, A rechabiták története, Jeremiás vagy Báruk hátrahagyott tanítása, Jób végrendelete, Salamon végrendelete, Ariszteász levele, Prológus Sirák fia Jézus könyvéhez. – 2. Tanító jellegű ~: etikailag az ÓSz hatását mutatják, de annak szintjét nem érik el, az ÚSz-ét pedig meg sem közelítik. A fontosabbak: Tizenkét pátriárka testamentuma, A 151. zsoltár, Salamon zsoltárai, Manassze imája, A Makkabeusok negyedik könyve, Utószó Jóbhoz. – 3. Apokaliptikus jellegű ~: képet alkothatunk belőlük a zsidó apokaliptika és eszkatológia túlzásairól, ugyanakkor a Krisztus születése előtti és a közvetlen Krisztus utáni vallási és politikai felfogás megértéséhez jelentős adalékokkal szolgálnak. A fontosabbak: Hénoch könyve, Mózes mennybe vitele, Ezdrás negyedik könyve, Báruk apokalipszise, Ábrahám apokalipszise, Ábrahám végrendelete, Illés apokalipszise, Szibillák, Prológus Jeremiás Siralmaihoz. – II. Az ÚSz-hez kapcsolódó ~ (Kr. u. 2. sz.-tól): 1. Az apokrif evangéliumok a kanonikus ev. „hézagait” igyekszenek kitölteni, csodás történeteket tartalmaznak Jézus, Mária és József életéből. Teol.-i felfogásuk gnosztikus eredetű. A fontosabbak: Evangélium a héberek szerint, Evangélium az egyiptomiak szerint, Evangélium az ebioniták szerint, Péter evangéliuma, Jakab ősevangéliuma, Mátyás hagyománya vagy evangéliuma, Fülöp evangéliuma, Bertalan evangéliuma, Tamás evangéliuma, Nikodémus evangéliuma, Pszeudo Mátéevangélium, Arab gyermekségtörténet, Józsefnek, az ácsnak cselekedetei, Krisztus pokolraszállása, Mária mennyekbe való átvitele. – 2. Az akták az ApCsel-ben mutatkozó „hézagokat” próbálják kitölteni, az ap.-ok csodáit és utazásait írják le; az épülésre szolgáló részletek nem egyszer eretnekségeket tartalmaznak. A fontosabbak: Péter apostol cselekedetei, Pál apostol cselekedetei, András apostol cselekedetei, János apostol cselekedetei, Péter és Pál apostolok cselekedetei, Tamás apostol cselekedetei, Péter apostol beszédei, Fülöp apostol cselekedetei, Mátyás apostol cselekedetei, Barnabás apostol cselekedetei. – 3. A levelek részben némelyik egyh. vélt kiváltságait igyekeznek igazolni, részben Pál ap. tanítását próbálják tovább fejtegetni, mintegy pótolva az „elveszett” Pál-leveleket. A fontosabbak: Krisztusnak és Edessza királyának, Abgarnak levelezése, Apostoli levelek, Laodiceaiaknak írt levél, Alexandriai levél, A korintusiaknak és a korintusiak által írt levelek, Pál apostol és Seneca levelezése. – 4. Az apokaliptikus írások a nehéz időket mutatják be a jobb jövő reményében. Az ún. kinyilatkoztatásokat látomásban, álomban, eksztázisban, angyal közvetítésével kapták az erre kiválasztottak. A fontosabbak: Péter apostol, Pál apostol, Tamás és István, János apostol, Mária apokalipszise.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages