bűnbocsánat

Full text search

bűnbocsánat: Isten személyes kapcsolatba lép a bűnös emberrel és helyreállítja vele az életközösséget. Ezért feltétele, hogy az ember a maga részéről erre készen álljon (Zsolt 34,19; 51,18 kk.; Iz 57,17: töredelmes lélek, megtört, alázatos szív). – 1. Az ÓSz-ben Izr. sohasem kételkedett a ~ lehetőségében. Elismerte, hogy a ~ Isten tetszésétől függ (1Sám 3,18; 2Sám 16,10 kk.), de meg volt győződve róla, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát (Jer 18,1–10; Ez 18,21 kk., 32; 33,11). Mivel tudja az Isten, hogy az ember teremtményi mivoltából következően gyenge, azért könyörülettel van iránta (2Sám 14,14; Zsolt 78,38; 89,47–49; 103,14–16; 143,2; 144,3; Sir 18,8–12). A ~ tehát az ÓSz-ben az Isten irgalmának a műve (Kiv 32,11 kk.; 34,6 kk.; Szám 14,18–20; 2Sám 24,14–17), tiszta kegyelem (vö. Iz 43,25; Dán 9,19; Bár 2,14; vö. Zsolt 25,11; 79,9; Iz 48,9.11; Ez 20,9.14.22). Ezzel összhangban áll, hogy Istenben Atyát és Pásztort látnak, s az is, hogy hűségére hivatkoznak (Kiv 32,13; MTörv 4,31.37; 7,8.12; Józs 18,3; 21,44; 1Kir 18,36 kk.; 2Kir 13,23 stb.). Isten igazságossága csak ritkán szerepel az ÓSz-ben a ~tal kapcsolatban (Zsolt 51,16; Dán 9,16). – A ~ot nem azonosítják a büntetés elengedésével (vö. Szám 14,18 kk.; 2Sám 12,10.14). Igaz, némely szövegben szerepel a ~tal kapcsolatban a büntetés felfüggesztése, elengedése v. a boldogság helyreállítása (pl. 15,25 kk.; 16,11 kk.; Jer 18,8.10; 26,3.13.19; 42,10; Ám 7,3.6), de ezt, bár az óhajtott ~ elnyerésének jeleként értelmezik, nem azonosítják magával a ~tal. – A próf.-k sokat beszéltek a ~ról, s az üdvösség kezdetét látták benne (pl. Iz 4,4; 43,25; 44,22; Jer 3,22 kk.; 4,1; 31,20; Ez 36,25 kk.; Oz 14,3–5). Sokszor csak a különféle személyes vétségekre vonatkoztatták a ~ot, olyan gesztusnak tekintve, amelyet Isten az emberi gyarlóságot tekintetbe véve újra meg újra kész megismételni; csak a messiási és eszkatologikus szövegekben válik az üdvösséghez vezető úton az első döntő lépéssé, majd a totális megújulásnak, az új teremtésnek zálogává (Jer 31,34; Ez 36,25). – A ~ Isten előjoga (Kiv 34,6 kk.; Iz 43,25; 44,22). Igaz, a próf.-k Jahve nevében kilátásba helyezték a népnek a ~ot (pl. 2Sám 12,13), de ez nem jelent feloldozást. Még a Messiásnak sem tulajdonítanak teljes bűnbocsátó hatalmat, jóllehet a messiási idő úgy szerepel, mint a ~ ideje. Izr. papjai olykor betölthettek a ~tal kapcsolatban bizonyos szerepet, mert Jahve rendelkezésére némely áldozat kiengesztelődést szerzett, de igazi feloldozásról nem volt szó. Ezen túlmenően: az ÓSz szerint voltak bűnök, amelyekre ilyen módon nem lehetett a ~ot elnyerni (fölemelt kézzel elkövetett bűnök: ® kiengesztelődés). – Olykor előfordult, hogy Isten maga v. egy próf. által megtagadta a ~ot (1Sám 3,14; 15,24 kk.; Iz 2,9; Jer 14,10). Ez pl. nem beszélt arról, hogy a bűn bocsánatot nyer és feledésbe merül; ellenkezőleg: azt hangoztatta, hogy büntetést von maga után; szerinte az ítélet szinte elkerülhetetlen (kivétel: 3,18–21; 14,6). Ugyanakkor más próf.-k kijelentették, hogy amikor Jahve fenyegeti a pogány népeket, akkor ez, ha mégoly egyértelmű és fenyegető formában fogalmazódik is meg, feltételes (pl. Jer 18,1 kk.). Az ÓSz-ben sehol nem olvashatunk olyan bűnökről, amelyekre egyértelműen ne volna ~ (vö. Mk 2,28 kk.). – 2. Az ÚSz-ben a legősibb keresztény igehirdetés szerint Krisztus fejedelem és Megváltó (ApCsel 5,31), aki kereszthalálával vitte végbe a megváltást (1Kor 15,3b). A Megváltóra leginkább a ~ jellemző (ApCsel 5,31; 10,43; 13,38; vö. Róm 3,21–26). A ~ mindenekelőtt Krisztus feltámadásához és megdicsőüléséhez kapcsolódik (ApCsel 5,31; 13,37 kk.), de hangsúlyt kap a Megfeszített „tevékenysége” is, aki a hívő embereket befogadja a vele való életközösségbe (2,38.41.44; 20,21 – a hit fogalma ebben az összefüggésben a megtérést is magában foglalja); a keresztségben minden ember elnyerheti Krisztus által a ~ot (2,38; 10,43; 13,38). – Pál krisztológiája, amely lényegében megváltástan, fontosnak tartja a bűn valóságát. Pál nem gyakran használja a szokásos jogi kifejezéseket, amikor a megváltásról és kiengesztelődésről beszél. Ő a ~ot elsősorban a megváltatlan ember állapotaként értelmezi, s így Istentől nem egyszerűen azt várja, hogy egyes esetekben megbocsásson az embernek, hanem a bűnös állapotának totális megváltoztatását, mind a lét felől nézve, mind pedig jogi szempontból. A ~ terén a kezdeményezés az Istené: Isten, ill. Krisztus műve (Róm 3,23–26; 4,7 kk.; vö. 11,27; 2Kor 5,19; Gal 1,4: Kol 3,13); Isten kegyelmének köszönhető (2,13; 3,13; Ef 4,23; vö. Róm 8,32); Isten Krisztusban ajándékoz meg minket a ~tal (Ef 1,7; 4,32; Kol 1,14); a ~ Krisztus kereszthalálának a gyümölcse (Róm 3,23–26). – Amikor Pál ~ról beszél, az első ® megigazulásra gondol, amikor is a keresztény megszabadul a bűn terhétől, új ember lesz és megkapja az erőt a bűn elkerülésére. A test, a világ és a Sátán állandóan veszélyeztetik az embert, és sok keresztény valóban újra meg újra visszaesik a bűnbe. Pál szólt álapostolokról (2Kor 11,13–15) és ál-, ill. hamis testvérekről is (11,26; Gal 2,4), de azokat, akik az első keresztény közösségekben bűnt követtek el, zömükben nem számította közéjük. Azt a kérdést, miképpen lehetséges, hogy a keresztény bűne következtében „meghal” (Róm 8,13), mégis birtokában marad az élő lélek, és továbbra is tagja a keresztény közösségnek, Pál nem taglalta. Arról, hogy ha már keresztényként esik valaki bűnbe, miként nyeri el a ~ot, szintén nem adott magyarázatot, de amikor a megtérést sürgette, vsz. részben a „második” megtérésre gondolt (12,2; 13,11–14; 2Kor 7,1; Kol 3,9; Ef 4,22.28; vö. 2Kor 7,9 kk.; 12,21; 2Tim 2,25). – A Zsid a többi írásnál határozottabban tanítja, hogy a keresztények elkövetett bűneire is Krisztus engesztelő áldozatából fakad a ~ (4,16; 7,25; 9,13 kk.). A 6,4–6; 10,26 kk.; 12,17, ahol látszólag arról van szó, hogy a 2. megtérés nem lehetséges, úgy értendő, hogy aki tudatosan és szándékosan elfordul a Megváltótól, nem számíthat a kegyelem csodájaként a megtérésre. – A szinoptikusoknál Jézus beszédeiben a ~ nem foglal el olyan központi helyet, mint a Keresztelőnél (Mk 1,4). De Jézus eljövetelének a szinoptikusok szerint is a ~ a tulajdonképpeni célja (Lk 4,18 kk.; vö. Iz 40,2; Lk 1,77; 19,10; Mt 1,21; 9,13; ® bűnös). Krisztusban olyan ember jelenik meg a földön, akinek Isten teljhatalmat adott a ~ra (Mk 2,5.7.10); amit Jézus a ~ról és a megváltásról mondott, azt ennek a teljhatalomnak a birtokában mondta. Ugyanakkor isteni akaratból, engedelmességből feláldozta az életét, ezért kapcsolódik össze a ~ Jézus halálával és az Eucharisztiával (10,45; 14,22–25). A szinoptikusok mindenekelőtt az első megtéréssel kapcsolatban beszéltek a ~ról, ami azt is jelenti, hogy a kereszténytől elvárható, hogy ne kövessen el újra súlyos bűnt. Leginkább az eltévelyedés, a hitetlenné válás veszélye fenyeget. A súlyos és a gyarlóságból elkövetett bűnök közti különbséget sehol sem fogalmazzák meg a szinoptikusok, de szóhasználatukból kikövetkeztethető, hogy föltételeztek ilyen különbséget, s hogy a súlyos bűnt a keresztények körében is lehetségesnek tartották. Mutatja ezt egyebek közt a bizonyos esetekre kilátásba helyezett kiközösítés (Mt 18,15–17), valamint a kulcsátadás is (16,19). Az utóbbival kapcsolatos szövegrészből az is kiviláglik, hogy az Úr Péternek teljhatalmat adott az Isten országába való bebocsátásra (vö. Iz 22,22; Jel 3,7: kulcs), továbbá a ~ra is. A szerzők zöme szerint ezt az oldó-kötő hatalmat az összes ap. megkapta (Mt 18,18). – A Katolikus levelek: 1Pét 3,21 a keresztséggel kapcsolatban szól a ~ról. Jak és Pét egyaránt számít arra, hogy sok keresztény újra bűnbe esik, ezért beszélnek a 2. megtérésről (1Pét 4,8; 2Pét 3,9; Jak 5,15–20). 5,15: még egy körül nem írt ~ról is olvashatunk, amely betegek esetében az imának, ill. a megkenésnek a gyümölcse. 5,16: különös gyógyító erő kapcsolódik ahhoz, ha a keresztények megvallják egymás (v. a presbiterek) előtt bűneiket. – Jánosnál a ~ mint kifejezés ritkán fordul elő, maga a gondolat azonban föllelhető (Jn 1,29; 15,3; 1Jn 1,7; 2,2; 3,5; Jel 7,14; 12,11; ® bűn, ® bűnös). János a keresztényeket elővételezett eszkatologikus értelemben olyannak mutatja be, akik már eljutottak az üdvösségre, ezért többé nem vétkezhetnek (Jn 3,18; 5,24; 8,12; 1Jn 3,6–9; 5,18 kk.). Innen érthető módon Jánosnál nem fordul elő a metanoia (megtérés) kifejezés. János is számít arra, hogy a keresztény visszaeshet a bűnbe, de hangsúlyozza mekkora képtelenség, hogy az a tanítvány, aki tudatosan elszakad Krisztustól és megátalkodik a bűnben, még egyszer megtérhessen (5,16). A többi bűnösnek, köztük a bűnbe újra visszaesett keresztényeknek is ezt az utat mutatja a ~ elnyerése érdekében: bizalom az Istenben, aki nagyobb, mint a mi szívünk (3,20), bizalom Jézusban, aki folytonosan közbenjár értünk az Atyánál (2,1 kk.), hittestvéreink közbenjáró imája (5,16 kk.), töredelmes bűnvallomás (1,9, de itt a bűnvallomás kifejezés nem jelent okvetlenül szavakba foglalt, konkrét vallomást mások előtt). Jn 20,23: egyértelműen kiderül, hogy a feltámadt Krisztus minden hatalmat megadott tanítványainak a ~ra. Nem lehetetlen, hogy itt a ~on a keresztségből, sőt az ev. hirdetéséből fakadó megtisztulást kell érteni, a gyónásra azonban szintúgy lehet gondolni (vö. Mt 16,19). A tanítványok, akik ~ra hatalmat kaptak, nem egyszerűen azok, akik követték Jézust v. a közösséget képviselték, hanem az ap.-ok, akiknek az ev. hirdetésének küldetése is szólt (Jn 17,18; 20,21; vö. Mk 3,14). Jánosnál, miként Máténál is az ap.-ok ítéletére tartozik a ~. Mivel az ap.-ok Krisztussal ellentétben nem látnak bele az emberek szívébe, érthető, hogy a Jn 20,23-ra a bűnvallomás szükségességének igazolásául szokás hivatkozni. Az ap.-ok ítélete döntő, nem egyszerűen megmagyarázása annak, hogy Isten megbocsátott. A megbocsátó hatalom átruházásáról 20: nincs szó, de ha 20,21-et a Mt 28,19 kk.; Mk 16,15-tel egyetemben összevetjük egyfelől Jn 17,9–18-cal, másfelől 17,20–23-mal, akkor kikövetkeztethető.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me