Isten szolgája

Full text search

Isten szolgája (héb. ebed Jahve): Az ÓSz-ben maga a kifejezés valójában bármelyik igazhitű izr.-ra vonatkozhatott, mégis v. alázatból alkalmazták saját magukra, v. olyan megtisztelő elnevezésként éltek vele, amelyet Isten adott választottainak, pl. Ábrahámnak (Ter 26,24), Jákobnak (32,10), Mózesnek (Kiv 14,31; Szám 11,11), Józsuénak (Bír 2,8), Dávidnak (29-szer, pl. 2Sám 7,5; 1Kir 11,32), Salamonnak (1,29; 3,6), Zerubbábelnek (Ag 2,23), sőt egy-egy esetben olyan nem Izr. fiai közül való személynek is mint Círusz (Iz 43,10), Nebukadnezár (Jer 25,9). Deutero-Izajás: az egész nép ~ (Iz 41,8–9; 42,19; 44,1; 45,4); ugyanígy Jer 30,10 is. Az igazi ~ mégis egy névtelen. – Deutero-Izajás: 4 ~ról szóló éneket lehet elkülöníteni (42,1–7; 49,1–9a; 50,4–9; 52,13–53,12). A mai exegéták ezek szerzőjének magát Deutero-Izajást v. valamelyik közeli tanítványát tartják. Deutero-Izajás különféle próf.-i jövendöléseket fűz össze meglehetősen lazán, s ezek közé a 4 ének jól beilleszkedik. Némely föltevés szerint az énekek drámai formája kultikus alkalmazásra utal. Ugyanakkor értelmezésük az ÓSz legvitatottabb kérdése, mert az ~nak alakja több kérdést is fölvet, és ezeket roppant nehéz összhangba hozni. – Először is kérdés, hogy az ~ alakját kollektív fogalomként kell-e értelmezni v. egyedileg. A kérdés azért vetődik fel, mert az ~ kifejezés a szövegben az ismeretlen személyen kívül Izr. népére is vonatkozik, amin ismét v. az egész népet lehet érteni, v. csak a szt. ® maradékot, a próf.-k és papok nemzetségét. A kollektív értelmezésnek ellene szól, hogy az ~ Istentől kapott küldetést teljesít, és küldetése nemcsak Izr.-hez szól, hanem a pogányokhoz is: hozza a Törv.-t, amelyet Izr.-nek meg kell tartania és térít a pogányok között, aztán „sokak” helyett szenved, így részt vesz Isten üdvözítő művének megvalósításában, közösséget vállal és együtt érez a néppel, és magára vállalja azt a küldetést, amelyet Izr.-nek kellene a népek között betöltenie. – Az egy személyként való, „egyedi” értelmezés terén eltérések is, nehézségek is mutatkoznak, mindenekelőtt a próf.-király párhuzam vonatkozásában. Vajon az ~ban Deutero-Izajást, ill. egy vele kortárs ismeretlen próf.-t, egy új Mózest (Mózes redivivus) kell-e látni v. egy eljövendő próf.-ra kell-e inkább gondolni Jeremiás mintájára. Akár így, akár úgy, annyi bizonyos, hogy a próf.-i elemek az ~ alakjában úgy tevődnek össze, hogy eszményi próf.-vá avatják és a próf.-t a legtisztábban állítják elénk. – Korábban egy-egy tört.-i személyre is vonatkoztatták (pl. Jozija királyra, Cidkijára, sőt Círuszra is), mégpedig azért, mert a szókészletet szembeötlően „királyi”-nak találták. Újabban, kivált az ún. északi iskola a mitikus-kultikus magyarázat felé hajlik, ami szerint az ~ról szóló énekek valójában az új év ünnepének liturgikus szövegeit foglalják magukban, próf.-i átdolgozásban. Babilonban a király, aki a termékenység istenének (Tammuz) tiszteletére a kultikus cselekményeket végezte, vezeklőként végigjárta a haldokló és újra éledő istenségnek az útját, hogy így a következő esztendőre kiérdemelje a boldogulást és a jólétet. Hasonlóképpen jár közben Deutero-Izajás szerint az ~ is Izr. érdekében. Csakhogy ennek a fölfogásnak ellene mond, hogy a király mint Tammuz isten képviselője és az ~ közt áthidalhatatlan különbségek mutatkoznak. Először is: Babilonban nyoma sincs a mások helyett való vezeklés gondolatának; ott a király nem a nép bűnéért vezekel, s nem is közvetlenül a nép üdvéért jár közben, hanem csupán a nép jólétéért, amely nagymértékben függ magától a néptől. Hivatkoznak némelyek arra is, hogy az ~ alakjában a királyi vonások szembeötlőek (Iz 7; 9; 11: Emmánuel). Ám az ~ról szóló énekekben a királyeszmény éppúgy, mint a Zsolt 72: v. Zak 9: spiritualizált és próf.-i vonásokat is tartalmaz. További nehézséget a jelen és az eszkatologikus jövő jelent. Némelyek szerint az 1., 2. és 4. énekben az ~nak alakja a múlthoz tartozik. De nincs egyetlen olyan tört.-i személyiség sem, aki mindazoknak a föltételeknek meg tudott volna felelni, amelyeket az ~ alakjával szemben az énekek támasztanak. Ezen túlmenően: az ~ sokkal inkább ígéretet testesít meg a jövőre nézve: ő köti meg újra Izr.-lel a szövetséget, elviszi a pogányoknak Isten világosságát és mert magára vállalja és vezeklésül „sokakért” elviseli a szenvedést, végül megdicsőíti a mindenség Ura. – Összefoglalóan tehát elmondható: a dávidi királyság vonásai és a próf.-i vonások összefonódnak egy eszményi alakban. Hogy a királyi v. a próf.-i vonásokat emeli-e ki valaki, az attól függ, hogy mit tart fontosnak. Mindenesetre az ~ arra hivatott, hogy próf.-i, hithirdetői küldetését teljesítve és szenvedésével másokért vezekelve megvalósítsa a dolgok jövőbeli új rendjét. Így nemigen lehet kitérni a messiási értelmezés elől: az ~ról szóló énekek a legérettebb és a legmélyebb messiási szövegek az ÓSz-ben, amelyek a lényeges követelmények és vonások felől nézve Krisztusra vonatkoznak; Ő felelt meg nekik. – Az ÚSz-ben Jézuson kívül (Mt 12,18; ApCsel 3,13.26; 4,27.30) Izr.-re és Dávidra is vonatkozik az ~ elnevezés, de teljes bizonyossággal állítható, hogy Jézus is, az ap.-ok is úgy értelmezték a messiási küldetést, ahogy Deutero-Izajás az ~ alakjában előre megrajzolta. Ezen túlmenően: Jézus személy szerint megtestesítette az ~t, minden vonását megtalálni benne; a földön úgy járja végig az életet, mint a névtelen ~, messiási küldetése a nyilvánosság előtt sokáig rejtve marad. – Az a kettősség, amelyet egyfelől a szenvedés és a megaláztatás, másfelől pedig a megdicsőülés jelent, az Egyh. és egyenként az Egyh. tagjainak életében is végigvonul (vö. Fil 2,5–11; 1Pét 2,21–25).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me