király

Full text search

király: a monarchikus államok rendszerint örökléssel trónra került uralkodója. – I. Az ókori K ~-eszméje. 1. A ~ önmagában nézve isteni lény, mert halandó testben a halhatatlan ~ságot hordozza. Mivel az ősi Közel-K-en nem tettek világos különbséget az istenség tevékenysége és lényege között, a ~t gyakorlatilag egyenrangúnak tekintették az istenekkel (a mezopotámiai hagyományban az emberi ~ság szerepét tekintve részesedés az anutuban, vagyis a legfőbb istenségnek, Anunak a méltóságában). A ~t nagyon gyakran együtt említik az istenekkel; mintegy isteni dicsfény (nimbusz) övezi; szava is hatékony, mint az isteneké stb. A ~nak az istenekkel egy sorba helyezését a legegyértelműbben Egyiptomban lehet tapasztalni: itt a fáraó nem csupán isteni méltóságra emelt halandónak számított, hanem teljes mértékben egyenrangúnak tekintették az istenekkel. A ~ „isteni” jellege az ún. udvari stílusban is megnyilvánult (R. Kittel, de főleg H. Gressmann): ebben a túlzó (hiperbolikus) stílusban istenségnek kijáró díszítő jelzőkkel halmozták el a fáraót (a fáraó az istenek fia, alattvalóinak napistene stb.). De megnyilatkozott a fáraó „isteni” jellege abban is, hogy ékírásban a fáraó neve elé is oda került az a jel, amely egyébként csak az isteneket illette meg; ezen túlmenően hivatkoznak még a némely fáraó tiszteletére kialakult kultuszra, a hierogámia rítusára, arra, hogy a fáraók ennek v. annak az istenségnek voltak a fiai stb. Meg kell azonban jegyezni, hogy Mezopotámiában nem volt szó maradandó = isteni ~ságról; ellenkezőleg, a királyság átmeneti jellegű volt, s bizonyos kultikus mozzanatokhoz kapcsolódva függött az istenek tetszésétől. Egyiptomban, ahol az egész műveltség sokkal statikusabb, állandóbb jellegű volt, a fáraó sokkal inkább beilleszkedhetett az istenek világába. – 2. Az istenekhez viszonyítva a földi ~ a nemzeti isten megbízottja, helyettese, akit képvisel, mintegy jelenvalóvá teszi az alattvalók számára az istenséget. A régi sumer ensi elnevezés egyszerűen ’helytartó’-t jelent. Ebben gyökereznek a földi ~ előjogai, a törv.-hozó, a bírói és a végrehajtó hatalom, az istenektől való kiválasztottság folyományaképpen. Minden istenségnek megvan a maga szerepe a ~ törv.-es uralkodóvá nyilvánításában. A kozmikus istenségek (a termékenység istenei) és a nemzeti istenségek életet adó, kegyes rátekintésükkel közösen biztosítják védencük boldogulását. – 3. A nép uralkodójaként a ~ alattvalói boldogulását van hivatva szolgálni, az isteni kegy és erő csatornájának szerepét tölti be (S. Mowinckel). Valójában a közösség szakramentális-misztikus képviselője v. pedig „a néplélek eszményi megtestesítője”. Az istenek minden adománya elsősorban a ~t illeti meg, de nem egyénileg, hanem mint a népet megtestesítő személyiséget. A ~ ügye azonos a nép ügyével. Mindent, ami jó, ami igazságos, ami üdvöt hoz és szabadulást jelent, az ellenség fölötti győzelmet, sőt a papi közvetítést is ide értve, elsősorban a ~nak, mint nagy embernek tulajdonítanak, a sumer lugal elnevezés szerint. A ~ságnak ilyen módon való értelmezése kétségkívül szemben áll a K-i kényurakra, erőszakos monarchákra vonatkozó általános fölfogással. A ~ az igazságosság ~a és mint ilyen áldás a népnek: az igazságnak érvényt szerezni, igazságot szolgáltatni elsőrendű vallási feladata a ~oknak. A ~ az isteni áldás eszköze, a „béke fejedelme”, azaz létrehozója minden békének, a béke teljességének. A valóságban a ~ a nép, a nemzet oltalmazója, palladiuma: mindennek, ami a ~nak osztályrészül jut, annak népe is részese, legyen az átok v. áldás. Ebben az értelemben a ~ mintegy jelkép: alattvalói föltekintenek rá, és mindenkinek minden az ő bőségéből jut osztályrészül. – II. A ~ság eszménye Izr.-ben. Ha összehasonlítjuk a ~ra vonatkozó K-i fölfogást Izr. vallási meggyőződésével a ~ságot illetően, akkor kiderül, hogy a személyes Isten eszménye, aki nem véletlen szülte alakban testesíti meg a személytelen „isteni”-t, a ~sággal kapcsolatos képzeteket is megváltoztatta. Itt most csak a legfontosabb eltérésekre és egyezésekre utalunk az ősi K-i és az izr. felfogás között. – 1. Izr.-ben komolyan nem kerülhetett sor „istenítésre”, arra, hogy embert istennek tekintsenek, istenként tiszteljenek. Itt teljesen világosan elkülönült a személyes egy Isten és a ~ mint ember. Még ha az „isteni” a ~ fokozott szentségére és természetfölöttiségére korlátozódott is (Mowinckel), akkor is egyértelmű maradt a szövetség irgalmas Istene és a földi uralkodó emberi személye között a különbség. Azok az érvek, amelyeket annak bizonyítására sorakoztatnak fel, hogy a ~t Izr.-ben „istenítették”, nem tanúsítanak egyebet, mint hogy Izr.-ben a ~ságot Isten kegyelme tartja fönn: „A földkerekségnek Isten az Ura. Ő rendel föléje a kellő időben jó vezetőt” (Sir 10,4). – 2. Izr. fiainak ~át, de mindenekelőtt a Messiást egy belső kötelék állandó kapcsolatban tartja Jahvéval. A ~ Izr. Istenét képviseli (2Sám 14,17: Isten angyala). Különösen a Messiásról áll, hogy Isten hasonmása (alterego), hiszen senki nem áll olyan közel Istenhez, mint az Örök Atyának és a Béke Fejedelmének (Iz 9,5) ~i alakja. A fölkenéssel és a beiktatáshoz hozzá tartozó egyéb szertartásokkal a ~ „más emberré” lett (1Sám 10,6), mindenekelőtt magára öltötte Isten szentségét és érinthetetlenségét. Ez főleg a nagy ~ra, Dávidra állt, és „Dávid kedvéért” az ő földi utódaira, „mindörökké” (Zsolt 18,51; 45,7 stb.). A Júda házából való ~t arra választotta ki Jahve, hogy az ő „királyságának trónján üljön Izrael fölött” (1Krón 28,5). Végső fokon a földi ~ csak részesedett Jahve örök ~ságából (vö. Iz 33,22); az a körülmény, hogy az uralkodói hatalom a személyes Isten uralmában gyökerezett, arra épült, nagyban növelte a júdeai ~ok tekintélyét, másfelől viszont azt jelentette, hogy a ~ sokkal mélyebb kapcsolatba került Istennel. – 3. Az egész ÓSz emlegeti a szabadító ~t. Izr. fiainak ~a érvényt szerez a szegény jogának, őt illeti „az igazság jogara” (Zsolt 45,7; 72,1 kk. 4.12). A szabadulás, amelyet a ~ szerez, olykor a szt. háborúban kivívott győzelem formáját ölti (1Sám 8,20; 9,16; 2Sám 3,18; 2Kir 6,26). Némely szöveg magának a Messiásnak is katonai erényeket, ill. tetteket tulajdonít (Zsolt 2,9). Bizonyos értelemben pap is Izr. fiainak ~a, de nem az áldozat tényleges bemutatójaként, hanem mint a kultuszban a nép első és teljhatalmú helyettesítője: a ~ok olyan értelemben mutatnak be áldozatot, hogy gondoskodnak föláldozni valóról, és mindenki más előtt fogadják Jahve megígért áldását. Minthogy a ~ övéinek pásztora (2Sám 5,2), népe létének, fönnmaradásának elengedhetetlen föltételét jelenti: a Siral 4,20 találóan mondja, hogy a Fölkent „Orrunkban a lehelet”, neki köszönhető az élet, mind a testi, mind a szellemi. Az eszményi ~ maga a Messiás (Zsolt 72,7.16; Jer 23,5; Ez 34,23–24; 37,24). Jahve ~ságára nézve ® Isten országa.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me