kiválasztás

Full text search

kiválasztás: Az ÓSz-ben az isteni ~ gondolata szembeötlő; a bahar (’kiválasztani’) szó 164-szer fordul elő és ebből 92-szer Isten az alanya. A ~ elsősorban a népre vonatkozik, de vonatkozhat a népen belül egy-egy személyre is (különösen a ® királyra). – Izr. ~a szorosan összefügg a ® szövetség gondolatával, amely épp azt tanúsítja, hogy Isten Izr.-t szabad elhatározásból tulajdon népéül kiválasztotta (MTörv 14,2). Izr. Jahve népének tudta magát (Bír 5,11; 1Sám 2,29; 2Sám 14,13). Ez azt jelentette, hogy szent, azaz elkülönített nép volt (vö. Kiv 19,6; Szám 23,9; MTörv 7,6; 14,2; 26,19; 28,9), amely vallási és politikai szempontból egyaránt annak köszönhette létét, hogy Isten különös gondot viselt rá (Mik 4,5; Ám 3,2). A próf.-k ezt a kiválasztottságot összekapcsolják az Egyiptomból való kivonulással (® kivonulás Egyiptomból; Jer 2,2; Ez 20,5 kk.; Oz 2,17; 9,10; 11,1; 12,14; 13,4; Ám 9,7; Mik 6,3–5). Más hagyomány szerint a ~ már a ® pátriárkák korában kezdődött (vö. Jer 11,5; 33,26; Ez 28,25; 37,25–27; vö. Ter 12,1–3; 15,1; 17,1–8; 22,15–18; 26,2–5 stb.). Ezt a kétféle hagyományt a MTörv 4,37; 7,6–8; 9,5; 10,15; 14,2; 26,18, másfelől Iz 41,8 kk.; 43,10–20; 44,1 kk. 21.24; 45,4; 48,10.12; 64,9.15–22 (lásd a csodák említését Mózes idejéből: 40,1–4; 43,16–19; 51,9–11; 63,7–14) egybekapcsolta. Izr. népének ~a magában foglalja a szt. földnek, főleg Jeruzsálemnek (1Kir 8,48; 11,13.32; 14,21; Sir 49,6; Zak 2,16; 2Mak 5,19), a jeruzsálemi templomnak (MTörv 12,5.11.14.18.21.27; 1Kir 8,16; 11,32; 2Kir 21,7; Tób 1,4; Iz 28,16: LXX, 1Mak 7,37) és egész Palesztinának (Jer 3,19: LXX; Zak 7,14: LXX) ~át. Az isteni ~ alapján Izr. népének minden tagja kiválasztott (Zsolt 105,43; vö. 106,5; Bölcs 3,9; Sir 46,1), mert mindnyájan részesei az Isten szeretetének, aki az atyáknak tett ígéretei révén kinyilatkoztatta magát (Kiv 32,13; MTörv 10,15; Lev 26,45; Iz 41,8–10; 2Mak 1,25). A farizeusság veszélye kézenfekvő: a ® judaizmus arra a hamis következtetésre jutott, hogy a kiválasztott néphez tartozás eleve, ill. önmagában biztosítéka az üdvösségnek (Mt 3,9; Jn 8,33; Róm 2,17; 4,12). A ki nem választásra utaló kifejezés, ti. az elvetés, azaz a gyűlölet (Zsolt 78,67; Iz 41,9; Mal 1,3) arra enged következtetni, hogy a ~t mindig olyannak tekintették, amit nem kiérdemeltek, hanem ajándékba kaptak, szeretetből (MTörv 7,6–8). – Nemcsak a nép egésze, hanem a néphez tartozó bizonyos személyek is kiválasztottnak számítottak, elsősorban a vezetők, a pátriárkák (Ábrahám Isten barátja: 2Krón 20,7; Iz 41,8; Dán 3,35 [LXX]; Jak 2,23; vö. Ter 18,19; Neh 9,7), Mózes és Áron (Szám 17,20; Zsolt 105,26; 106,23; Sir 45,4.16), az ® Isten szolgája (Iz 42,1; 49,7), a leviták (MTörv 18,5; 21,5; 1Krón 15,2) és főleg a király (1Sám 10,20–24; a sorsvetés mint a ~ eszköze). A király vonatkozásában a „Jahve választotta” az udvari stílus állandó fordulata lett (2Sám 16,18). Jóllehet, nem szabad lebecsülni a nép szerepét sem az új király kikiáltásában (1Sám 8,18; 12,13; 2Sám 16,18; 1Kir 12,1 kk.), a királyi méltóságnak mégis az isteni ~ az igazi alapja (1Sám 16,6–13; 2Sám 6,21; 1Kir 8,16; 1Krón 28,4; 2Krón 6,6; Zsolt 89,4.20). A Jahvétól (rendszerint fölkenéssel) beiktatott király ’fölséges’, ami a kiválasztottal egyértelmű (vö. 1Krón 5,2; 28,4; 2Krón 6,5). Az uralkodó ~ára vonatkozóan vö. MTörv 17,15; 1Sám 10,24; 1Krón 28,4. Hogy nem csupán a nép vezetői és képviselői tekinthették magukat kiválasztottnak, azt a Jibchar ’Jahve kiválasztott’ név tanúsítja (2Sám 5,15; 1Krón 3,6; 14,5). – A ~ Isten szabad tette; ez azáltal is kiemelődik, hogy Jahve a ~kor gyakran a fiatalabbat, a látszatra jelentéktelenebbet, a kisebbet részesíti előnyben (Ter 25,23: „az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak”; vö. 4,5; 37,7.9; 48,19; Róm 9,11–13). – Az ÚSz a ~t Isten örök rendelése hátteréből nézi (Mt 20,23; Róm 9,11.15; Ef 1,4; 3,11), és Isten irgalmára (Róm 9,16; 11,6), ill. hűséges szeretetére (11,29; vö. MTörv 7,8; 9,5) vezeti vissza. Ahogy az ÓSz-ben, az ÚSz-ben is nemcsak Isten új népe kiválasztott, hanem bizonyos személyek is ezen a közösségen belül. – A zsidó nép ~ára vonatkozó utalásokat (ApCsel 13,17) nem tekintve, a választottak kollektív ~áról (Róm 11,7), azaz a zsidóság egészéből való kiemeléséről van szó, más szóval a keresztény Egyh. létrehozásáról. Az Egyh. jelenti Izr. ® maradékát (9,27; 11,5 = Iz 10,21 kk.), amelyet Isten szabad elhatározásából megmentett (1Kor 1,27). Isten ugyan azt akarja, hogy minden ember boldog legyen (1Tim 2,4), de a keresztények közössége azért „választott nemzetség, királyi papság, szt. nemzet, Isten tulajdonul kiválasztott népe” (1Pét 2,9; vö. 1,1; 1Kor 1,1; 2Tim 2,10; Tit 1,1; 2Pét 1,10). A ~ gyakran eszkatologikus jellegű; egy végleges ~ról van szó (Mt 22,14; 24,22.31; Mk 13,19–27; Lk 18,7; Róm 8,33; Jel 17,14). A keresztényeknek már földi életükben is hirdetniük kell Isten nagy tetteit, dicsőségét (1Pét 2,9) olyan élettel, amely megfelel a ~nak (Kol 3,12; 2Pét 1,10). Az egész keresztény élet az isteni ~ fényében áll (1Tesz 1,4; 2Tesz 2,13); ez Krisztusban valósul meg (Ef 1,4). – A ~ nem vonatkozik csak a kereszténység egész közösségére, hanem bizonyos csoportokra v. személyekre is. 2Jn 13 a különféle egyh.-akat kiválasztott nővérnek mondja (vö. 1Pét 5,13). Jak 2,5 szerint Isten e világ szegényeit választotta ki. Előfordul Jézussal kapcsolatban is a ~ fogalma (Lk 9,35: a ® színeváltozáskor; 23,35: a kereszten kigúnyolásakor), legtöbbször azonban az általa kiválasztott ap.-okra vonatkozik (6,13; Jn 6,70; 13,18; 15,16.19; ApCsel 1,2.24), akiket Jézus a világból választott ki (Jn 15,19). Különösen Péterre (ApCsel 15,7) és Pálra (9,15) áll a kiválasztottság. Végül szerepel még a ~ bizonyos keresztényekkel (Róm 16,13: Rufusz) és az angyalokkal (1Tim 5,21) kapcsolatban is. ® meghívás.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me