színeváltozás

Full text search

színeváltozás: A szinoptikus ev.-ban általában ez a főnévi megfelelője a gör. metamorfusztai igének (Mk 9,2; Mt 17,2) abban a részben, ahol arról van szó, hogy Jézus egy hegyen elváltozott tanítványai előtt. A LXX-ban nem szerepel a gör. ige (de vö. Zsolt 33/34,1: Szümmakhosz), az ÚSz-ben pedig csak szenvedő igeként fordul elő (az említett helyeken kívül: Róm 12,2; 2Kor 3,18). A szinoptikus perikópában látható módon, külsejében változott át Jézus, Pálnál a keresztények belső, láthatatlan átváltozásáról van szó. A terminus a hellenizmusban kétféle használatban élt: a mitológiában az istenekre vonatkozott, akik földi alakot öltöttek; a misztériumvallásokban viszont a beavatottra, aki átélte az isteniesülést. A zsidó apokaliptika ismeri az üdvözültek ~át a feltámadás után (Bár [szír] 51,1.3.5.10; vö. 49,3). Róm 12,2: itt Pál annyiban kapcsolódik a misztériumvallások szóhasználatához, hogy tanító célzattal belső átváltozásra szólít fel. 2Kor 3,18: itt az apokaliptikától eltérően egy a lélek által már most elindított átváltozási folyamatról van szó. – A Jézus ~áról szóló szinoptikus perikópa (Mk 9,2–10; Mt 17,1–9; Lk 9,28–36; vö. 2Pét 1,16–18) már Mk-ban is több hagyományréteget ölel fel, amelyekhez minden bizonnyal egy kinyilatkoztatási jelenet szolgált alapul (az apokaliptikus háttérre nézve vö. Ez 40,2 kk.; ApCsel 21,10; Bár [szír] 51,3–10), amely a tanítványok előtt feltárta Jézus eszkatológiai-messiási szerepét (Mk 9,4: Jézus Illéssel és Mózessel). Jézus láthatatlan messiási méltóságának felfedése (másodlagosan) metamorfózis lett, jóllehet ez a hellén kifejezés nem egészen pontos (9,3); Lukács kerüli ezt a szóhasználatot, de a maga részéről (Lk 9,32; vö. 9,31) kifejezetten Jézus dicsőségéről beszél. Márk a kinyilatkoztatást „titkos” közlésnek (vö. Mk 9,2b) tekintette és a Messiással kapcsolatos titokkal hozta összefüggésbe (9,6.9 kk.). Ezen túlmenően a jelenetet Márk Péter vallomásához (8,27–30), a szenvedés megjövendöléséhez (8,31–33), Krisztus követésének kérdéséhez (8,34–9,1) és Jézus feltámadásához (9,9 kk.) kapcsolta hozzá. A szenvedés útja ellenére Jézus lényege szerint Isten (elrejtőzött) Fia, aki (a halálból feltámadva) Isten dicsőségének (doxa) részesévé válik; a tanítvány hiszi, hogy a Megfeszített Isten Fia: tudja, hogy az istenfiúság megilleti Jézust, ha nem látja is. A jelenetnek 2 csúcspontja van: az átváltozás (9,3 kk.: mennyei öltözet, Illés és Mózes társasága) és Jézusnak az Isten szeretett Fiaként való bemutatása (9,7 kk.: felhő, égi hang). Az átváltozást Péter evilági jelenségként értelmezi (sátrat akar verni), de valójában nem is tudja, mit mond, annyira meg van ijedve (9,6); Isten hangja igazítja el a látottakat illetően: Jézus Isten „szeretett” Fia; az „őt hallgassátok” a MTörv 18,15-re utalás és Jézust a végső idő próf.-faként állítja elénk Mózes példájára, ugyanakkor tanítványainak is értésére adja, hogy az üdvösség szempontjából nem a cím a döntő, hanem az engedelmesség, Jézus szavának hűséges megtartása. – Míg Mt lényegében megfelel Mk-nak, Lk-ban (9,31) Jézusnak Mózessel és Illéssel folytatott beszélgetésében kidomborodik a Jézusra Jeruzsálemben váró szenvedés szükségszerűsége. Vagyis: számára nem a beszélgetés maga fontos, hanem a tartalma, s a jelenetet beleilleszti Jézus útjába (értsd: a szenvedés átmenet a dicsőségbe: Lk 24,26). –Az egyedülálló perikópa formatört.-i besorolása (R. Bultmann, F. Hahn: legenda; M. Dibelius: mítosz) túlságosan sematikus. A felvetett értelmezések nem kielégítők.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me