Gyehenna

Full text search

Gyehenna A Hinnóm-völgy g. nevének magyaros formája. (Ah. gé-hiinóm, arám géhinnám g. átírásban: geena.) Ezt a völgyet a B hol »Benn-Hinnóm völgye« (Józs 15,8; 2Kir 23,10; 2Krón 28,3; Jer 7,31), hol »Hinnóm völgye« (Józs 18,16; Neh 11,30), hol meg egyszerűen »a völgy« (Jer 2,23) néven említi. A Hinnóm-völgy a hegyen épült Jeruzsálemet NY-ról és D-ről karéjosan övező köves, patak nélküli, arab nevén Vádi er-Rabábi. Valamikor ez volt a határ Júda és Benjámin törzsi birtoka között (Józs 15,8; 18,16).
A Hinnóm-völgyben volt az a bizonyos TÓFET nevű hely, ahol Izráel fiai (még Aház és Manassé júdiai királyok is!) gyermekáldozatot mutattak be a MOLOKnak (2Krón 28,3; 33,6; Jer 32,35). E szörnyű bálványkultuszt Jósiás felszámolta ugyan (2Kir 23,10), de Júda utolsó évtizedeiben újra találkozunk vele (Ez 20,31). Ezért hirdette meg Jeremiás az Úr ítéletét Tófet fölött: a Ben-Hinnóm völgye öldöklés völgyévé lesz és temetővé, annyi halottal, hogy nem győzik őket elföldelni. A temetetlen halottak a keselyűk és hiénák martalékává lesznek, a régen eltemetettek felbolygatott maradványai pedig trágyává (Jer 7,31-8,3; 19). A Hinnóm-völgy ezekben a próféciákban Isten történelmi ítéletének helye, a júdiaiak és jeruzsálemiek tömegsírja - de csak addig, míg majd egyszer a »Hulla-völgy« (vagy »Hamu-völgy«) ismét az Úrnak szentelt hellyé lesz (Jer 31,40).
A végítélet helyenként először (Trito-) Ézsaiásnál szerepel a Hinnóm völgye. (Bár a völgy neve nincs említve, a szövegösszefüggésből és a Jer 7-8-cal való párhuzamból magától értődik az azonosítás.) Az Ézs 66,24 szerint a megdicsőült Jeruzsálem falain kívül ott hevernek majd a hitehagyottak temetetlen tetemei: olthatatlan tűz emészti őket és el nem pusztuló férgek (vö. Mk 9,43-8). Mindkét kép azt fejezi ki, hogy ezeknek a halottaknak sohasem lesz nyugalmuk.
A gyehenna fogalmának további alakulását az INTERTESTAMENTÁLIS KOR irodalmában lehet nyomon követni. E kor APOKALIPTIKÁja élénk színekkel ecsetelte a gyehenna borzalmait, hangsúlyozva, hogy azokban nem az élettelen csontoknak, hanem a SEOL-ban »élő«, ill. a kárhozatra »felébresztett« valóságos embereknek lesz részük, földi életükben elkövetett bűneik miatt (ld. Dán 12,2). A gyehenna fogalma egyre inkább összeolvadt a Seol, ill. a POKOL fogalmával. S mivel a gyehenna fő jellemzője a tűz, a Seolé pedig a sötétség, különféle spekulációk születtek a lángok nélkül égő tűzről. Az örök kárhozat túlvilági helyét a TALMUD úgy kapcsolta össze a Hinnóm-völggyel, hogy azt tanította: ebből a völgyből nyílik a pokol kapuja - ott, ahol két pálmafa között füst gomolyog föl a földből.
Az ÚSZ-ben a »gyehenna« sehol sem földrajzi, hanem mindenütt teológiai fogalom, mely az Isten eljövendő ítéletének eszmei helyét jelöli. A gyehenna képét az ÚSZ nem színezi tovább, egyszerűen adottnak veszi a korábban kialakult képzeteket: az olthatatlan tüzet és az el nem pusztuló férgeket (Mk 9,43-48; vö. Mt 13,42.50; 18,8; 25,41; Júd 7; Jel 19,20; 20,10.14-15; 21,8), valamint a Seol sötétségét (Mt 8,12; 22,13; 25,30; vö. 2Pt 2,17; Júd 13). Jézus a bűnnel megalkuvóknak (Mt 5,29-30; 18,9; Mk 9,43.45.47), a bizonyságtételre gyáva tanítványoknak (Mt 10,28; Lk 12,5) és az erőszakos, önigaz embereknek (Mt 5,22; 23,15.33) ítéleteként említi a gyehennát. Jakab a nyelv bűneivel kapcsolatba hozza szóba (Jak 3,6). (Ld. még POKOL, SEOL)
HI

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me