Pokol, holtak hazája

Full text search

Pokol, holtak hazája A halottak tartózkodási helye a B világképében.
1. Az ÓSZ-ben. Az ókori Kelet világképéhez hasonló az ÓSZ világképe: Isten a világot három részre tagolta. A korong alakú Föld fölé borul az égboltozat szilárd félgömbje, a föld alatt pedig a feneketlen mélység vizei és a holtak birodalma (1Móz 7,11; 8,2; Zsolt 68,23; 71,20; Róm 10,7) van.
A holtak hazája (h. se'ól, eredete, jelentése bizonytalan) izráeli felfogás szerint egy nagy, föld alatti térség. Olyan ország, ahonnan »nincs visszatérés« (Jób 10,21), ahova minden halott »alászáll« (Hós 13,14; Zsolt 16,10; 49,16). A »mélységben« van (Zsolt 88,7), a »vizek alatt« (Jób 26,5) és sötét (Zsolt 88,13).
Ezt a helymeghatározást azonban nem szabad túlértékelnünk. Csupán azt akarja kifejezni, hogy a mennytől és így Istentől nagyon távol van (5Móz 32,22; Ézs 14,9; 59,9; Jób 11,8). A halál szférája ugyanis belenyúl az élet szférájába is. Az életerő csökkenése, a betegség a közeli Seól jele. A Seólba a holtak hazájába vezető út már az életben megkezdődik (Péld 7,27). A halál »kötelei« bármikor körülvehetik az embert és a mélybe ránthatják (2Sám 22,6; Zsolt 18,6). A halál kapuja úgy tárja fel a száját, mint egy szörny, hogy elevenen elnyelje az embert (4Móz 16,30; Ézs 5,14). Kielégíthetetlen (Péld 27,20; 30,16) és elnyel minden életet. Bejárata a Seól kapui (pl. Zsolt 9,14; Ézs 38,10). Ha az ember átlép ezeken a kapukon, akkor széthull az alakja (Zsolt 49,15). Le kell vetni a testet, és a földi világ homályos megfelelőjeként árnyékszerű életet élnek. A királyok továbbra is trónjukon ülnek (Ézs 14,9kk), a prófétán rajta van palástja (1Sám 28,14). A halál pásztorként terelgeti ezeket az árnyéklényeket (Zsolt 49,15). Ez a hely a csend és a hallgatás helye, távol Istentől és a kultuszhelytől, ahol már nem dicsérik Istent (Ézs 38,18).
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a holtak hazája Isten hatalmán kívül eső hely volna. Isten lelát az alvilág mélységéig (Jób 26,6; 11,7k), karja oda is elér (Zsolt 139,8). Isten haragja a Seólig üldözheti az embert (5Móz 32,22; Ézs 28,15.28), de ki is menthet onnan (1Sám 2,6; Zsolt 30,4; 49,16; 86,13).
Bár mindenki a holtak hazájába kerül, nem mindegy azonban, hogy milyen módon. Lehet gyásszal a szívben (1Móz 37,35; 42,38), véres fejjel (1Kir 2,9) és békességgel (1Kir 2,6; Jób 21,13).
A Zsolt-ban megszólal az a gondolat is, hogy az »igaz« megmenekülhet a Seólból. Így a Seól egyúttal az »istentelenek« lakóhelye (Zsolt 9,18; 31,18) és Isten ítéletének egyik eszköze. A lázadókat elevenen elnyeli (4Móz 16,30kk; Ézs 5,14; Zsolt 55,16). Az igazak útja az életre vezet, az istentelen bolondé a holtak hazájába (Péld 15,24; 7,27; Jób 24,19).
2. Az ÚSZ-ben. A pokolról szóló ÚSZ-i kijelentések messzemenően kapcsolódnak az ÓSZ-i képzetekhez (a pokol g. fogalma: hadész, abüsszosz). A pokol a Föld belsejében van, egészen mélyen (Mt 11,23; Lk 10,15), ahova le kell »szállni« (Lk 10,15; Róm 10,7; 1Pt 3,19). Kapuja van (Mt 16,18) és »kulcsai« (Jel 1,18). A téri alá- és fölérendeltség természetesen itt is az Isten-közelséget és -távolságot fejezi ki.
A pokol általában egyszerűen csak a halál állapotát, a megholt lelkek gyűjtőhelyét jelenti a feltámadás és az ítélet idejéig (ApCsel 2,27; Lk 16,23.26; Róm 10,7; Jel 10,13). Parenetikus összefüggésben azonban a büntetés helye, ahol a gonosz lelkeket a sötétség, féreg és tűz kínozza (Mt 5,22; 18,8k; 22,13; 25,41; Mk 9,43kk; Lk 3,17; 16,23kk; Zsid 10,27, 2Pt 3,7; Jel 14,10; 19,20; 20,15). Ennek megfelelően az igazak az »örök hajlékokba«; (Lk 16,9), a Paradicsomba (Lk 23,43), az Úrhoz (2Kor 5,8), a mennyei Jeruzsálembe (Zsid 12,22), a mennyei oltár alá (Jel 6,9), Isten trónusa elé (Jel 7,9; 14,3) kerülnek, vagy egyszerűen »az Úrral« (Fil 1,23) vannak.
A keresztyén gyülekezet magától Jézustól tudja, hogy a pokol az istenellenes erők helye is, melyek mindig készek arra, hogy elpusztítsák Krisztus egyházát (Mt 16,18; Jel 9,11; 11,7kk). Tudja azonban azt, hogy Jézus Krisztus a pokol erői fölött győzedelmeskedő Úr. Már földi tevékenysége során visszaszorította a gonosz lelkeket a mélybe, és letaszította a Sátánt magas helyéről (Mt 8,32; Lk 10,18; Jel 12,8). Az Élet fejedelmét (ApCsel 2,31) nem tudta a pokol magánál tartani, hanem elsőként, zsengeként feltámadt a halálból, legyőzve a pokol hatalmát (Mt 16,18; 1Kor 15,55; Róm 6,9), ezzel lehetővé téve az általános feltámadást. A pokolnak vissza kell adnia a halottakat, amint ez már néhány halottal meg is történt Jézus keresztre feszítésekor (Mt 27,52), és ahogy meg kell a többséggel is történni az ítéletre való feltámadáskor (Jel 20,13).
Krisztus győzelmének legnyilvánvalóbb jele a halála és feltámadása közötti pokolra szállása (descensus ad inferos). Már az ÓSZ-ben küzdenek Isten választottai a szenvedés és halál erőivel (Zsolt 18,5-8.17; 42,8k; 69,2-4.14kk; 86,13; 88,4-13.17k; 130,1; 144,7; Jón 2,3-10) szemben. A keresztyén gyülekezet, különösen Jón 2-t, Zsolt 42-t és 69-et, messiási próféciaként (vö. Mt 12,40; 26,38; 27,34.46), Krisztus halálára mutató jelként értelmezte. De máshol is szó van pokolbéli tartózkodásáról (pl. Mt 12,40; ApCsel 2,24.31; Róm 10,7; Ef 4,8), ottani aktív tevékenységéről (Jel 1,18; Mt 27,51-53; 1Pt 3,19; 4,6).
Exegetikailag nehéz 1Pt 3,19, ahol arról van szó, hogy Jézus prédikált az özönvíz idején engedetlen holt lelkeknek is. A szövegösszefüggésből kiderül azonban, hogy az esemény a misszió érdekében történik: a hívő embernek az ellenséges környezetben is készen kell lennie a hitvallásra, úgy, amint ezt Jézus is tette.
Különösen a pokol kulcsának képe (Jel 1,18) mutatja, hogy a halál és az élet szférája közötti áthidalhatatlan szakadék (vö. Lk 16,26; Jel 9,1; 20,1) Krisztusban megszűnik. Bár még arat a halál, sőt, legyőzve még erősebb, mint azelőtt (Jel 6,8; 9,2-11; 11,8; 13,1-18; 20,7-9), mégis az utolsó szó Istené (1Kor 15,26).
VG

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me