Dávid

Full text search

Dávid – ('a szeretett') a zsidók második királya, Iszai fia, Boáz dédunokája (1Sám, 2Sám, 1Kir, 1Krón). Apja legkisebb fia volt, s felserdülve a nyájakat őrizte szülővárosa, Betlehem közelében. Sámuel még szinte gyerekként s titkon királlyá kente az uralkodó Saul1 ellenében, akit engedetlenségéért „elvetett az Úr”. ~ ifjan Saul udvarába került, Góliát legyőzésével s más haditetteivel nagy népszerűségre tett szert. Bár a király hozzáadta a lányát, Mikált, és a király fia, Jonatán1 bizalmas barátságába fogadta, ~ a hatalmát féltő Saul üldözése elől hamarosan bujdosni kényszerült; szabadcsapataival egy filiszteus király szolgálatába állt. Saul halála után előbb Júda, majd egész Izrael királya lett; győzelmes háborúkkal országa határait északon és délen is messze kiterjesztette. Számos felesége közül Betsabé volt a legkedvesebb szívének, akinek megszerzéséért súlyos bűnt vett a lelkére (lásd Uriás1). Hadi és uralkodói sikereit beárnyékolta a fiai, Ámnon és Absalom között kitört gyilkos viszály, majd Absalom lázadása, amelyet csak nehezen vert le. Erőtlen öregségében Abiság ápolta. Halála előtt Betsabé fiát, Salamont jelölte utódjául. – A hagyomány szerint ~ a 150 bibliai zsoltár nagyobbik részének a szerzője, de valójában ezek jóval később keletkeztek. A középkori vallásos drámákban ~ elsősorban próféta, Jézus előképe; a pokolra szállás jeleneteiben mindig ő az első, akit az Üdvözítő kiszabadít a limbusból. A XV. sz.-ban sok dráma főleg a Góliát-epizódot és Saultól való üldöztetését mutatja, ~ nemeslelkűségét hangsúlyozva, vagy a Jonatánnal való barátságát állítja középpontba. Betsabé megszerzése a XVI. sz-tól darabok sokaságát ihlette (Hans Sachs, Peele), hasonlóképp az Absalommal való összeütközése (Tirso de Molina, Calderón). A XIX. századtól ismét divatba jött a Betsabé-téma (Hartmann, Feuchtwanger). Korunkban lett érdekessé ~ szentképpé merevedett alakját „deheroizálni”, emberi és történelmi valójában megmutatni. Ez a legjobban Stefan Heymnek sikerült Dávid király krónikája c. regényében. Az ő ~ja gátlástalan martalócként indul pályáján; ifjúkorában a hatalmát féltő papság játssza ki Saullal szemben, s ő az ellenség zsoldjába is beáll, és saját népét pusztítja, ha érdekei úgy kívánják. Kegyetlenül tör célja felé, és véres kézzel szerzi meg és keményen gyakorolja a hatalmat. Ravasz és bátor ember, tehetséges hadvezér és államférfi, aljasság és nemesség keveredik benne, mint szinte mindenkiben, akinek a kezébe egy szorongatott nép sorsa, felemelkedése van letéve. – Mint Jézus családfájának kitüntetett alakját és a zsoltárok feltételezett szerzőjét az ókortól kezdve, de főleg a középkorban kiemelkedő hely illette meg ~ot az egyházművészetben: miniatúrákon, katedrálisok szoborgalériáin, domborművein, üvegablakain. Koronás, palástos királynak mutatták leginkább, aki elrévült arccal pengeti hárfáját az Úr dicsőségére. Hasonlóképp gyakran ábrázolták Góliáttal való párviadalát (ebben a látszatra gyenge Erény s a fennhéjázó Bűn küzdelmét allegorizálták). Az újkori festményeknek is roppant népszerű témája maradt a legendás párharc (néha a parittyáját lóbáló sihedert, gyakrabban az ellensége fejét nyiszáló vagy azt felmutató ifjút látni rajtuk), míg a reneszánsz Itáliában a küzdelemre készülő vagy az abból épp visszatérő ifjú szoboralakját (a feltörő polgárság friss erőinek jelképét) mintázták meg a legkiválóbbak: Verrocchio, Donatello és Michelangelo. Számosan vannak olyan művek (főleg festmények), amelyek az ifjú hősnek a győzelem utáni diadalmenetét ábrázolják (pl. Veronese, Ricci, Vos, Steen, Poussin); ez elmondható arról a képtípusról is, amelyen a Jeruzsálembe hozott frigyláda előtt táncol ~ király (Tintoretto, Domenichino, Halen). Életének korábbi szakaszát is láthatjuk Rubens és Romano festményein, Bernini domborművein: ~ mint pásztorfiú oroszlánt és medvét bír le nyája védelmében. Másutt látjuk ~ bűnbánatát Bétsabé elcsábítása és férje elveszejtése miatt (Domenichino), avagy a felelőtlen népszámlálása (lásd Gád2) miatt vezeklő királyt Arauna szérűjén, feje fölött az angyallal, amely visszavonja kinyújtott kardját (Lucas van Leyden, Anselm, Bourdon). Látható ~ alakja nagyon sok olyan festményen is, amelyen Sámuel, Saul, Abigail, Betsabé, Uriás1 vagy Nátán a központi figura. – A hagyományosan ~nak tulajdonított zsoltárok a keresztény egyházban a zsolozsmának s részben a miseszövegeknek is integráns részei lettek, később, a protestáns istetiszteletben pedig még hangsúlyosabb szerepet nyertek. Ennek folytán az ókortól fogva a zsoltárok előbb a gregorián hangzásvilágát képviselték markánsan, majd a többszólamú ének elsőszámú szöveganyagául szolgáltak; a protestáns gyakorlatban az új, metrikus zsoltárfordításokra alapozott énekek sok világi és népies fordulatot is beleolvasztottak melódiakészletükbe. A kiemelkedő zeneszerzők közül a nagy német reneszánsz komponista, Schütz 26 zsoltárt dolgozott fel csodálatos zenei gazdagsággal szólisták, kórus és zenekar számára; századunkban Sztravinszkij Zsoltárszimfóniája és – némileg áttételes módon – Kodály Psalmus Hungaricusa újította meg a műformát. ~ és Góliát párharcát a programzene egy korai remeke, a német Kuhnau zongoradarabja (1700) festi elevenen. Händel Saul c. oratóriumában ~ szinte egyenrangú szereplő; az ő diadalmenetét festi alá a mű legnépszerűbb részlete, a Hallelúja-kórus. Mozart oratóriumot írt A bűnbánó Dávid címmel. Századunkban Honegger „szimfonikus zsoltárt” írt Dávid király címen, eredetileg egy amatőr együttes számára; végül Milhaud Dávid c. operáját említhetjük, amelyet 1954-ben mutattak be Jeruzsálemben a város fennállásának háromezredik évfordulóján. [II. A1]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me