Aineiasz

Full text search

Aineiasz – (latinosan Aeneas) a görög mondákban Ankhiszész dardániai királynak és Aphrodité istennőnek a fia. Bár a trójai uralkodócsalád oldalági rokona volt, csak a nagy háború vége felé jött a szorongatott trójaiak védelmére. Akkor azonban a hadak hőse lett, Hektór után a legsikeresebb és legtekintélyesebb vezér. Koros apját is a városba telepítette, és nőül vette Priamosz leányát, Kreuszát, akitől fia, Aszkaniosz született. Trója elestekor ~ a hátán mentette ki égő házából magatehetetlen, agg atyját, ölében pedig kisfiát vitte; felesége eltűnt, s mikor utóbb kutatta, csak szellemével találkozott, amely megjósolta neki bolyongását és útját az új hazába. A köréje gyűlt trójai menekülők kis csaptával ~ húsz hajón megindult nyugat felé. A hosszú bolyongás tengeren és partokon sok kalandos mozzanatban a hazatérő Odüsszeusz élményeit idézi: küklópszok, Szkülla1 és Kharübdisz, istenektől védett marhákat vágnak le, szerelmes nő (ez esetben Dido) tartja fel őket, ~ az alvilágba száll le jóslatért, s amint partot ér, keserves harcoknak néz elébe. Itáliában Latinus király pártjukat fogta, s ~hoz adta volna lányát, Laviniát, de annak korábbi vőlegénye, Turnus szövetséges népekből hadakat toborzott a „betolakodók” ellen. Bár ~ is nyert szövetségest (lásd Evander), a harcokban sok kiváló hős lelte halálát mindkét oldalon (Pallas, Nisus, Euryalus, Camilla), végül maga Turnus párviadalban esett el ~ kezétől. ~ feleségül vette Laviniát, a monda egy változata szerint tőle született második fia, Julus, a Julius nemzetség névadó őse; a latinok és trójaiak összeolvadásából alakult ki a római nép. – ~ról már az Iliászban is olvashatunk: rettenthetetlen harcos, de nemes lelkületű és megfontolt is, egyik szószólója a görögökkel való kiegyezésnek. Homérosz még úgy tudja, hogy a város lerombolása után ő lett a megmaradt trójaiak királya; arról, hogy nyugatra vándorolt, a Kr. e. VI. sz.-tól fogva olvasható egyre több történetírói és irodalmi „híradás”. Szerepel ~ Sztészikhorosz költeményeiben, Naevius A pún háború c. írásában és Ennius meg Livius történeti műveiben is. Ezek nyomán egyre határozottabban formálódott ki a trójai hős új arculata: a rómaiak ősatyja lett belőle, azé a népé, amely felnézett a görögségre, és igyekvő tanítványának vallotta magát. Az ügyesen manipulált mítosz már egyenest politikai jelentőségre tett szert Julius Caesar korában, aki mint a gens Julia tagja igen büszke volt rá, hogy a legendás Juluson és ~on keresztül egyenest Venus (Aphrodité) istennőig vezetheti vissza családfáját. Ez a gondolatkör mit sem vesztett vonzerejéből Octavianus Augustus idejében, aki anyai ágon szintén a gens Juliából eredt, épp ellenkezőleg. Vergilius, aki lekötelezettje volt a császárnak és befolyásos hívének, Maecenasnak, az ő egyenes ösztönzésükre fogott hozzá a homéroszi minta szerint Aeneis c. hőskölteményének megírásához. Ebben ő is értékeli ~ hadvezéri kiválóságát, de sokkal inkább lelki nagyságát emeli ki, s a legrómaibbnak tekintett erényeit: a pietast, a fiúi kegyeletet és az istenek akaratában való megnyugvást, valamint a méltányosságot és az államférfiúi kötelességtudatot. A középkorban ófrancia és német nyelven (Heinrich von Veldeke) lovagi szellemben éledt újjá a történet, míg a barokk korban inkább travesztiákat ihletett (Lalli, Scarron). – A képzőművészeket legfőképp az a mozzanat ihlette meg ~ életéből, amikor apját a hátán hozva, fiát kézen fogva menti ki az égő trójai házból. Ezt félszáz ókori vázakép ábrázolja, azonkívül Raffaellónak egy freskója és Bernininek egy szoborcsoportja. Más tetteit ókori vázafestményeken kívül Carracci, Tintoretto, Brueghel, Reni, Rubens, Poussin, Tiepolo, Claude Lorrain és Turner festményei mutatják be. – Purcell után Jommelli, Galuppi és Piccini is írt operát Dido és Aeneas címen; Berlioz e tárgyban komponált zenedrámájának a címe: A trójaiak. XII D2

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me