Baló Benjámin (nagy-baczoni),

Full text search

Baló Benjámin (nagy-baczoni),
ev. ref. lelkész és a v.-hunyad-zarándi ev. ref. egyházmegye esperese; erdélyi származású; előbb ó-boldogfalvi s harói, a szabadságharcz idején brádi lelkész volt; innen az oláhok elől Aradra menekült, hol lelkészi állást kapott, melyet 1849. febr. 1859. novemberig birt, a mikor Dévára fogadott el meghívást. Meghalt 1869. ápr. 19. Déván élte 56., papsága 28. évében.
Czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Prot. Egyh. és Isk. Lap (1845), Természetbarát (1847.), Pesti Napló (1854. 225. 1856. 380. sz.), Vasárnapi Ujság (1854. A babonák és Erkölcsi tanítások cz. czikkei). M. Sajtó (1856. 237. 282. 1857. 48. 90. 135. 195. sz.), Sárospataki Füzetek (1858–59., 1861–63.), aradi Alföld (mely lapnak Déváról rendes levelezője volt 1861-től haláláig), végre az Aradi Utasító Naptárban (1856–59).
Munkái:
1. Dicsénekek (hymnusok), angol után Coquerel Athanáz franczia fordítása után. Arad, 1855. (Folyóbeszédben gyermekek számára. Ism. P. Napló 1855. I. 19. sz.)
2. Keresztyéntan 9–14 éves ref. gyermekek számára. U. ott, 1856–63. 3 füzet. (Ism. P. Napló 1856. 298. sz.)
3. Dicsénekek gyermekek számára Barbauldnő után. Kolozsvár, 1864.
4. Kegyelet koszorú, melyet M. Németi gróf Gyulai Lajos feledhetetlen szülei emlékére azok születésének századfordulatán a fiui hála virágaiból szentel. Arad, 1868. (Demeter Lajos, Tokaji János és Tóth Imrével együtt.)
Szerkesztette az Aradi Utasító Naptárt 1857–60-ig.
Kiadta Sükösd Sámuel egyházi beszédeiből a Halotti beszédeket a szerző életrajzával. Arad, 1858.
Bud. Közlöny 1869. 106. sz.
Prot. Nagy Képes Naptár 1871. 55.
Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II. és Term.
Szőllőssy és E. Illés László, Huszonötév egy magyar lap életében.
Petrik Könyvészete és Bibliographiája.
Gyászjelentés.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages