Farkas József,

Full text search

Farkas József,
ev. ref. lelkész és theologiai tanár, szül. 1833. márcz. 23. Gárdon Fehérmegyében, hol atyja F. Dániel lelkész volt; elemi iskoláit Zámolyon végezte, hova atyja 1839. elején lelkészül ment; a középiskolai osztályokat a pesti kegyesrendieknél és a kecskeméti iskolákban elvégezvén, 1849 őszén ugyanott a főiskolában a bölcselet hallgatására beiratkozott és iskolai pályáját 1855-ben végezte, mikor is mint főiskolai senior az exegeticumokban helyettes tanárúl alkalmaztatott. 1856-ban második papi vizsgát tett és felszenteltetett; azután külföldi utjára indult s meglátogatta a bécsi, hallei és zürichi egyetemeket; haza jövetele után pedig 1857-ben a még akkor fennállott kecskeméti theologiai intézetnél az egyháztörténet és ószövetségi biblia-magyarázat rendes tanára lett. Itt működött 1860. január közepéig, mikor a patentalis zavarok közben a superintendensi hivatal teendőivel ideiglenesen megbízott agg Maller Ferencz vértesaljai esperes mellé Csákvárra titkárúl rendeltetett. A vihar elmulta után (1860) a pesti theologiai intézethez, előbb helyettes és 1862-ben rendes tanárnak választatott az egyháztörténelmi szakra s itt működik jelenleg is. 1863 óta a dunamelléki ev. ref. egyházkerület aljegyzője, 1893 óta tanácsbirája; 1870–93-ban a budapesti ref. egyház jegyzője és egyháztanácsnoka.
Egyháziradalomtörténeti czikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban jelentek meg (1861. 1865., mely lapnak 1873-tól 1878-ig és 1883–1886-ig főmunkatársa volt).
Munkái:
1. Egyháztörténelem. Hase K. nyomán, Pest, 1865–67. Két kötet.
2. Elbeszélések a magyar prot. egyház hitbajnokainak és vértanúinak életéből. Dr. Fliedner Th. nyomán. Pest. 1869. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1870.
3. Bibliai földrajz iskolák és családok számára. Pest, 1870. (A calvi társulat által kibocsátott Biblische Geographie fordítása. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.)
4. Kálvin élete. Pest, 1871. (Thesemann után dolgozva.)
5. Bibliai régiségek. Kézikönyv a szentirás megértéséhez. Képekkel és a sz. föld térképeivel. Pest, 1872.
6. A magyarországi prot. egyház történelme, a gymn. VIII. oszt. számára. Pest, 1881.
7. A dunamelléki ref. egyházkerület Névtára 1883-ra. Pest. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.)
8. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület 1884-ben Budapesten tartott gyüléseinek Jegyzőkönyve. Pest, 1884.
Szerkesztette a prot. egylet néplapját, a Keresztyén Család-ot 1872. jan. 1-től 1873. decz. 27-ig, mikor a lap megszünt, és a Prot. Árvaházi Naptárt 1874–91-re.
Balogh Ferencz, A magyar prot. egyháztörténet irodalma. Debreczen, 1879.
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet 1881. 1886.
Uj M. Athenás 125. l.
Szász János, Betüsoros Tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület Jegyzőkönyveihez és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages