Haan János,

Full text search

Haan János,
ág. ev. lelkész, H. János tanító s Boon Mária fia, szül. 1779. febr. 3. Abelován Nógrádmegyében. Alig volt öt éves, midőn atyja meghalt; anyja pedig a legszegényebb állapotban maradván, nem segíthette őt és így önszorgalmára s igyekezetére volt utalva. Iskoláit Losonczon az ev. reformátusoknál kezdette s Korponán, majd Csetneken (a híres Tsisch Tamás vezetése alatt), végre Rozsnyón folytatta. Innét a pozsonyi főiskolába ment, hol a philosophiai s theologiai tanulmányokat elvégezte; itten pártfogója volt anyai rokona, Crudi Dániel superintendens. Egy ideig nevelő volt Szakáll Jakabnál Pestmegyében, azután 1805. tavaszán a wittenbergai egyetemre ment, hol egy évet töltött; tanárai voltak: Schröckh, Schleussner, Nitsch sat. Hazájába visszatérvén, két évig nevelő volt Pongrácz Ferencznél Jenken Ungmegyében. 1809 elején lelkészűl választatott Sámsonházára. Még ez év folytán, a kerület felszólítására, elhagyta szegény egyházát és felvállalta a fölkelő nemesi banderiumnál az evangélikusok részéről a tábori papi hivatalt; kilenez hónapig működött a táborban, azután pedig, a hadjárat végeztével, visszatért sámsonházi egyházába. 1818 nyarán megválasztatott administrátornak a békés-csabai egyházba Boszy Mihály mellé, de még ugyanazon évben rendes lelkész lett. Az ág. evang. esperességnél sok évig viselte a decanusi, később a főjegyzői, azután a pénztárnoki, végre az alesperességi hivatalt. Papsága alatt szenteltetett föl 1824. jún. 29. a csabai nagy templom és több iskola épült. Meghalt 1855. szept. 12. (éppen azon a napon, melyen a csabai egyházba érkezett) Békés-Csabán.
Munkái:
1. Carmen, quo dum munere suo professoris decederet vir clar. Stephanus Sabel, et auctoritate incl. conventus evang. Posoniensis ejus locum occuparet vir clar. Mich. Tekusch grates et optata juventus ejusdem gymnasii Posoniensis anno 1802 die 21. Dec. cecinit. Posonii. (J. H. betűkkel.)
2. Carmen in honorem viri magnifici J. M. Schröckh, dum muneris sui sacrum semisaeculare celebraret, nomine popularium oblatum. Vittebergae, 1806.
3. Flosculus in coronam pie denati L. B. Alexandri Pronay, supremi scholarum et eccles. evang. A. C. in Hungaria inspectoris. Arad, 1839.
4. O užitečnom sadění dohána, rozmluvání... pre lud čabjanský. Szarvas, 1845. (A dohány hasznos ültetéséről. Párbeszéd... kiadva a csabai nép számára.)
5. Alectryonada, quam zoophylo et ornithologo utrobique eminenti Joh. Salomoni Petényi, cum celebraret aetatis suae sacrum semisaeculare cecinit ex alitibus unus. Szarvas, 1848.
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 300. l.
Prot. Jahrbücber für Oesterreich. Pest, 1855. 517. l.
Haan János. Pest, 1863.
Petrik Bibliogr. II. 44. l. és Zsilinszky Mihály szíves közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages