ághegyháló, lesőháló, merítőháló

Full text search

ághegyháló, lesőháló, merítőháló: az emelőhalászatnak főleg a mellékfoglalkozású halászok körében elterjedt, Európa-szerte használatos eszköztípusa, melynek számos – formailag és méretben különböző – helyi variánsa alakult ki a magyar halászatban. Folyó- és állóvízen egyaránt halásznak ághegyhálófélékkel; néhány célszerűen módosított, produktívabb változatát főfoglalkozású halászok is használják. Alapformája két, kereszt alakban összekötözött vesszőkávának négy ágához rögzített négyszögletes háló, amelyet a kávák találkozásától vízszintesen induló nyél segítségével, két karja erejével a partról emelget a halász. Gyakran a part közelében, a vízfenékre vert cölöpökön nyugvó állványzatra (kullogó, lábasülő) ül a halász, s innen emelgeti az ághegyhálót. Olykor halmegállító rekeszték tereli a halakat az ághegyhálós halász halászóhelye irányába ( gereggye). Az emelést megkönnyítendő, a halász a nyelet megtámasztja és a kávához kötött kötél segítségével emeli ki a hálót, ill. a nyelet ágasra fektetve a kétkarú emelő elve szerint működteti. A háló fölé úszó hal biztos érzékelését segítik a kávák között kifeszített zsinegek (őrök, érzők). A jelző őrökkel felszerelt ághegyháló speciális alkalmazású változata a vasas szák. Az ághegyháló szinonim elnevezései nem kapcsolhatók egy-egy altípushoz, variánshoz. A terminusok egy része a szerszám formáját, ill. használati módját körülíró, esetleg hangfestő jellegű, belső keletkezésű szó, mint a szórványosan az egész országban ismert emeli-, emelő-, emelgetőháló, ill. merítőháló; a Felső-Tisza vidékéről (és mellékvizeiről) közölt teszi-veszi; a német anyanyelvű halászok körében a komher(háló) (a ’gyere ide’ jelentésű kifejezés torzult változatából); a Körösök vidékéről közölt (s alkalmasint 1492-es Fertő-tó melléki adattal is azonosítható) pók(háló); a szórványos adatokból ismert bustyálló, csobbantó, umbella ’ernyős virág’ stb. terminológiák. Tisztázatlan a más szerszámtípus neveként is számon tartott Felső-Tisza vidéki, Körös vidéki csempely, csömpöly ( hajtóhalászat), a szórványosan ághegyháló jelentésre is vannak adatok, szláv eredetű szák terminológiáknak az ághegyhálóhoz való kapcsolódására. A Duna vidékéről közölt csuhé finnugor megfelelőkkel egyeztethető, ha a ághegyháló jelentés névátvitel eredménye, mert a számon tartott megfelelők ’varsa’, ill. ’kerítőháló’ jelentésűek. A széles körű Ny-európai elterjedés alapján (erről a középkortól folyamatosan képes ábrázolások is tanúskodnak) európai kulturális hagyatéknak tűnik az ághegyháló; esetleges német közvetítés valószínűsíthető, bár D-Eurázsia egész területén szórványosan található rávonatkozó adat. A feltűnően nagyszámú szinonim elnevezés miatt nem tekinthetjük kizártnak a többszörös átvétel lehetőségét. Ezt bizonyítani látszik, hogy egy helyi változatnak – a Raja környéki pirittynek, mely nyél nélküli forma; függőleges kötélen eresztik a vízbe – a déli szláv területeken találhatók meg párhuzamai, s bár a terminológiának a kerítőhalászat körébe tartozó piritty hálóval való kapcsolata tisztázatlan, az ilyen irányú, a magyar ághegyhálótól független átvétele valószínű. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887–88); Jankó János: A magyar halászat eredete (Bp. – Leipzig, 1900); Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken (Debrecen, 1934); Solymos Ede: Dunai halászat (Bp., 1965); Moszyński, K.: Kultura ludowa slowian, I. Kultura materialna (Warszawa, 1967).
Szilágyi Miklós

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me