falutörvény

Full text search

falutörvény: a szokásjognak a hagyományokon alapuló, a paraszti önrendelkezés (helyi autonómia) biztosítékaként írásba foglalt, gyűjteményes (kódexszerű) forrása, amely a helyi életviszonyok viszonylagos teljességére kiterjedően tartalmaz szabályozást. Falutörvényt a község arra illetékes szerve (az egész község vagy az elöljáróság) hoz vagy ismer el a faluközösség teljességére kiterjedő hatállyal. Meg kell különböztetni a falutörvénytől a község gazdasági szervezetére (pl. hegyközségek stb.) vonatkozó szabályzatokat, amelyek hatálya legfeljebb a szervezet tagjaira terjed ki, még akkor is, ha a jogalkotó szerv ugyanaz (pl. az egész község). Ugyancsak nem tekinthetjük falutörvénynek a faluközösség esetenkénti döntéseit, vagy legfeljebb egy-két problémára kiterjedő szabályozását, továbbá a felsőbb szervek által kiadott rendszabályokat. A falutörvény jogforrási lényegén nem változtat az a körülmény, hogy egyes helyeken a vármegye vagy a földesúr hozzájárulására szorult, vagy nem falubeliek, hanem pl. idegen bírók állítotték össze. – A falutörvény a község igazgatására, a határhasználatra, a közterületekre (utak, vizek stb.), a birtokviszonyokra, a gazdálkodási közösségek szervezetére, jogaira és kötelességeire, a haszonvételek megosztására (legelő, erdő, kaszáló stb.) tartalmaz átfogó szabályozást. Ilyen szabályozásra főleg azok a falvak kényszerültek, amelyek a kisszámú felsőbb igazgatási szervezettől elszakadva, ügyeik egy részét saját hatáskörben intézték (Imreh István). Legismertebbek a székely falutörvények, amelyek közül több mint 30-at már közzétettek, de legalább még ugyanennyi létezéséről van tudomásunk levéltári anyagban. Ezek keletkezését az is elősegítette, hogy a 16. sz. közepétől a székely társadalom egyre inkább rendi társadalommá vált, és mindenki igyekezett személyi és vagyoni helyzetét (státuszát) rögzíteni. Az első falutörvény 1581-ből (Gyergyóújfalu), az utolsó 1807-ből (Léczfalva) származik. Lényegében bírói jogmeghatározásokat tartalmaznak, amit az ún. fogott közbírák állítottak össze. A közbírák rendszerint nem a faluban élő, írástudó nemes emberek voltak, és 3–5-en vettek részt a jogi szokásokat lejegyző munkában, amihez a falubelieket tanúként hallgatták meg. A falubeliek azután az írásba foglalt határozatokat, szabályokat „kezük beadásá”-val, sokszor kötbér terhével ismerték el kötelezőnek a maguk részére. Falutörvényről tudunk még a hajdúk, az erdélyi szászok köréből; ideszámítjuk a kisnemesi községek rendtartásait is (pl. 1652-ből ismert Rettegről). A falutörvények becses forrásai a népi műveltségnek, és kitűnő példái a népi jogalkotásnak. – Irod. Imreh István: Székely falutörvények. (Bevezetéssel és jegyzetekkel közzétette, Kolozsvár, 1947); Belényesy Márta: Beregi falutörvények a XVIII. század fordulójáról (Népr. Közl., 1957. 1–2. sz.); Belényesy Márta–Horváth Antal: Tiszaújhely falutörvénye 1611-ből (Népr. Közl., 1957. 3–4. sz.).
Tárkány Szücs Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me