kocsmálás

Full text search

kocsmálás: italmérési jog. Ismertebb elnevezései még: korcsmálás, korcsomárolás, korcsmatartás, educillum, educillatio. A bor-, sör- és pálinkamérés az ún. királyi kisebb haszonvételek közé tartozott, s mint az egyik legjelentősebb jövedelmi forrás, állandó vita tárgya volt, hogy az év melyik szakában és mennyi ideig illeti meg a jobbágyot és mennyi ideig a földesurat. A 16. sz.-tól rendszeres gyakorlattá vált, különösen jó bortermő helyeken, hogy a földesúr saját allodiális szőlőin termett borát, a dézsmabort, az egyházi tizedből eredő bort és a jobbágyoktól különböző úton-módon megszerzett borokat ( foglalt bor) saját alkalmazottjával mérette ki vagy a jobbágyokat kötelezte korcsmai árultatásra. Ez azt jelentette, hogy egy-egy falunak egy esztendőben a földesúr meghatározott mennyiségű borát kellett megvásárolni. Ezt a célt szolgálta az ünnep bora, a vásár- vagy sokadalombor és a kepebor, amit meghatározott alkalmakkor (karácsony, húsvét, pünkösd, dézsmálás, vásár stb.) tartoztak meginni a földesúr borából még akkor is, ha az a jobbágyok bormérési idejére esett. Ugyanakkor megtiltották, hogy a jobbágyok más birtokos által fenntartott kocsmákra járjanak. Némely helyen a falunak módjában állott a földesúr kocsmálását pénzben megváltani. Ezt nevezték száraz kocsmának. A várható jövedelem arányában kialkudott összeg lefizetése után a jobbágyok egész esztendőben saját boraikat mérhették. A kocsmálást az Urbárium egységesítette oly módon, hogy azokon a helyeken, ahol szőlőhegy volt, a jobbágyok fél évig (Szent Mihály napjától Szent György napjáig, vagyis szept. 29-től ápr. 24-ig) mérhették boraikat a község kocsmájában vagy a házak sorjában. Ahol szőlőhegy nem volt, ott negyedévi bormérés (Szent Mihálytól karácsonyig, ill. újévig) illette a jobbágyokat, az év további részében pedig a földesurat. Ha azonban a földesúr vendégfogadót tartott fenn, ott egész éven át mérethetett bort. A földesúr bormérési ideje alatt ellenben a jobbágyok csak országos vásár alkalmával mérhették ki saját borukat. Az Urbárium eltörölte a száraz kocsmatartás jogát és felmentette a jobbágyokat a földesúr borának kimérési kötelezettsége alól. A sör- és pálinkafőzés és kimérés viszont továbbra is teljesen földesúri jog maradt. A földesúri jogokat gyakorló önkormányzatú városok többségükben (pl. Cegléd, Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös) és a szepesi, felföldi szabad királyi városok (Bártfa, Eperjes, Kassa, Késmárk, Lőcse) monopolizálták a kocsmálást. A borosemberek kötelesek voltak eladó boraikat a városi pincéhez szállítani, ahol adótartozásuk fejében beszámították a bor értékét, a fennmaradó összeget pedig kifizették. A borok vételére, eladására a kocsmálás tiszteletben tartására a borbíró ügyelt fel. Mind a földesurak, mind a bortermelő városok erősen tilalmazták az idegen helyen termelt bor behozatalát és a titokban való bormérést. Mindkettő erősen csorbította a kocsmálásból eredő jövedelmet, ezért szigorúan büntették. Nemcsak a megtalált bormennyiséget vették el, vagy a hordók fenekét vagdosták be, hanem pénzbüntetésre is ítélték a tettest. Még az ott talált ivókat is megbüntették. A titokban való bormérést vakbormérésnek, kurtakocsmatartásnak, kurtakocsmáltatásnak nevezték. Még a céheknél szokásos társpohár és mesterasztal céljára is csak a városi pincékből volt szabad bort vásárolni (bormérési jog). Más városok viszont, ahol évszázadok óta a polgárok fő megélhetési forrását a bortermesztés képezte, továbbra is engedélyezték, hogy a polgárok bizonyos összeg lefizetése után saját boraikat kimérhessék. Ezt nevezték purger-kocsmának (pl. Buda, Pozsony, Sopron, Szeged stb.). A kocsmálás e feudális rendszerét a jobbágyfelszabadítás törölte el. Ezután már az állam törvényekkel szabályozta az italmérési jogot (1868: 17. tc.; 1875: 28. tc.; 1888: 35. tc.; 1892: 15. tc.; 1898: 18. tc. stb.) ( még: butellás bormérés, kocsma). – Irod. Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén (Bp., 1905); Szabó Kálmán: Kecskemét szöllő- és gyümölcstermelésének múltja (Kecskemét, 1934); I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–1648) (Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Makkai László, Bp., 1954); Szabad György: A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra (Bp., 1957); Maksay Ferenc: Urbáriumok. XVI–XVII. század (Bp., 1959).
Égető Melinda

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me