legelőjog

Full text search

legelőjog: valamely területen való legeltetés joga (lat. ius pascendi). A legelőjog kifejezés köznyelvi használata differenciálatlanul két, jogilag elkülönítendő fogalmat takar: 1. a tulajdonképpeni legelőjogét, amely az adott terület tulajdonjogi birtoklásán alapszik. Ez a legelőjog legtisztább esete, a tulajdonjognak ui. egyszerűen folyománya, szerves része a használati jog; – 2. a szolgálmányszerű jogosság más területén való legeltetéshez (servitutum pascendi), ami az általános legelőjognak egy alfaja. Utóbbira példa: jogosság ahhoz, hogy a jobbágyparasztok a földesúr tulajdonában levő erdőben makkoltassanak. – A különböző alapú legelőjogok a történeti valóságban az esetek többségében keverten, összefonódottan jelentkeznek. A legelőjog jellege, mértéke sokféle, ami természetes, hiszen a legelőjog a földjog része, függvénye a földtulajdonviszonyoknak, utóbbi pedig a nagy gazdasági-társadalmi formációk szerint lényegesen eltér egymástól. A legelőjogot azonban a tulajdonviszonyokon túlmenően közvetlenül befolyásolják egyéb helyi körülmények, mindenekelőtt gazdaságiak (pl. a határhasználat módja, nyomáskényszer, az állatállomány nagyságának és a rendelkezésre álló területnek az aránya stb.). Ezek közül a legfontosabb a legeltetés rendszere. A kisüzemi-parasztgazdálkodásban a legelőterületek általában felosztatlanok voltak. A községi vagy közlegelő használatához a község lakóinak joguk volt, s ez egyben szabályozta is, hogy ki, mennyi, milyen korú, fajú állatot hajthat a legelőre. – Bonyolult volt a helyzet azonban a – nem ritka – esetekben, amikor a jobbágyoknak és a földesúrnak a legelője közös volt. A feudális birtokjog kettőssége folytán itt teljesen összemosódott, hogy meddig terjed a legelőjog (1) és hol kezdődik a legelőjog (2) határa. – A legelőjog kérdése elsősorban, hogy gyakran kizárólag csak a parasztközösségen belül volt szabályozott azoknál a társadalmi csoportoknál és egységeknél, amelyeknél a feudális függőség nem közvetlenül, egyénenkénti földesúri alávetettséggel érvényesült, hanem áttételesebben (alföldi mezővárosok, székelyek, kunok stb.). A feudális rendszer eltörlése után igen sok helyen az ún. arányosítások szűkítették a paraszti legelőjogokat. A földtulajdon arányában kiszakított és sokszor mégis közbirtokban (osztatlanul) hagyott legelőkhöz már nem volt mindenkinek egyenlő legelőjoga. – A legelőjog konkréte tájilag és időbelileg igen nagy változatosságot mutat, s rendszerint egy adott helyen is gyakran változott. Az óriási legelőterületekkel rendelkező Debrecenben a 19. sz. első felében a szántók, erdők és legelők tulajdonjoga elvben a városé volt, a földközösségi földhasználatot a város szabályozta. A szántóföldek a 19. sz. közepén mentek át a cívisek örök magántulajdonába. A város eredeti, még a középkorból való tulajdonhatárán az erdő és legelő használata a város minden polgára számára szabályozatlan volt. A határ nagyobbik részén, a pusztákon, amelyeket a város hosszú ideig bérlet címén birtokolt, 1819-ig a debreceniek bér nélkül, a szomszéd helységek bérért legeltethettek. Ezután csak azok a debreceniek rendelkeztek ingyenes legelőjoggal, akik szántókat és kaszálókat vettek bérért használatba a puszták művelhető részén. A többi debreceni legelőbér ellenében legeltethetett. A következő években a kihajtható állatok számát korlátozták, a bért emelték. 1850-ben a pusztán szántót, kaszálót bérlők megváltották ezeket, s e volt bérlők 1900-ig alacsonyabb legelőbér, a többi polgár magasabb legelőbér ellenében érvényesíthette legelőjogát. 1900 táján a különbség e két kategória közt elenyészett. A pusztai legelők 1945-ig községi tulajdonban maradtak, a fent vázolt legelőjoggal. – Hegyvidéki, havasi legelőkben bővelkedő tájakon, a községi havasokon a legelőjog általában, egészen az arányosításokig, korlátlan volt a faluközösségi tagoknak. A gazdaságföldrajzi körülmények itt egyébként is határt szabtak. Az állatok élelemmel való eltartásában a tél jelentette a szűk keresztmetszetet, ezért nem szorult különösebb szabályozásra a nyári havasi legeltetés joga. Ehhez járult a szokásjog: mindenki csak annyi állat számára rendelkezett legelőjoggal a falubeli havason, amennyinek téli eltartásáról maga gondoskodni tudott. Idegen állatokat kereskedelmi céllal sem fogadhatott a falubeli havasra. – A legelőre hajtható állatok számát általában nagyjószágszámban határozták meg. Ez volt a legelők befogadóképességének mértékegysége is. ( számosállat) – A legelőjog egy földközösségi maradványának tekinthető, elterjedt változata volt a ( tarlószabadulás) határszabadítás. Egészen a határletiltásig bárkinek a földjén, vagyis az egész szabadhatáron bárki legeltethetett. ( még: belső legelő, külső legelő) – Irod. Weiss, Richard: Das Alpwesen Graubündens (Zürich, 1941); Balogh István: Formen der extensiven Viehhaltung auf den Puszten von Debrecen (Viehzucht und Hirtenleben, Bp., 1961); Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969).
Földes László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me