legénycéh

Full text search

legénycéh: 1. a gazda- és iparosifjúság írott vagy hagyományos alapszabályok szerint működő szervezete a Kisalföld, a Felföld, Erdély bánya- és mezővárosaiban. Egyéb elnevezései: legényegyesület, legénykompánia, legénykoszorú. Szervezeti munkája a középkori iparos céhek szabályzata; közvetlen tevékenysége és a hozzá kapcsolódó több intézmény azonban vidékenként és helységenként sok eltérést mutat. A városi közigazgatás és az egyházak szigorú ellenőrzése alatt állott, ennek következtében belső szervezeti rendje erősen kötött és hierarchikus. A legénycéhekre vonatkozó első és máig a legteljesebb forrásunk a somorjai legénykompánia 1706-ban egy régebbi szabályzatból átmásolt Törvénykönyve. Eszerint a szervezet élén a választott legénybíró állott ( első legény), aki a legfiatalabb legénnyel összehivathatta a legénycéh tagjait, s a Törvénykönyvben meghatározott szabályok szerint bíráskodhatott fölöttük. Ő őrizte a legénycéh jelvényeit: a ládát, az abban elhelyezett Törvénykönyvet, a hadnagyok kalpagjait, buzogányait és a legényöveket. Két, a rend fenntartására hivatott hadnagy működött mellette. Az ifjúság borát a bormester kezelte. A legénycéhnek ez a szervezeti felépítése általánosnak mondható az említett területeken, eltérést csak annyiban találunk, amennyiben a helyi szokásoknak megfelelően a legénybíró alá rendelt tisztségviselők száma és a feladatkörök elosztása változik. (Pl. a bormester mellé kulcsárt választanak, aki a legénycéh pénzét kezeli; másutt a bíró által kiszabott büntetés végrehajtására botost is jelölnek.) A legénycéh tagja csak olyan serdülő lehetett, aki a legénycéh követelményeinek ( próba) eleget tett és a helyi rítusnak, ceremóniának megfelelően felavatták ( legényavatás). – A legénycéh mellett nem működött a lányoknak a legénycéhhez hasonló szervezete: ők az udvarlóikon keresztül kapcsolódtak be a legénycéh tevékenységébe. (Pl. felszalagozták a legénycímert, közreműködtek a legényavatásnál, a legénycéh által rendezett mulatságokon segítettek stb.). Átfogó kutatások híján a legénycéhek történetéről, társadalmi szerepéről, szervezeti rendjéről teljes és pontos képet még nem alkothatunk. A középkori város közéletében játszott szerepük igen jelentős. Ez a szerep sorvad el a kapitalizálódó városban, s a 19. sz. végére a legénycéhek valamennyi feladatkörét átveszik az egyházak és politikai szervezetek által létrehozott ifjúsági szervezetek. ( még: korcsoport, korosztály)2. A 18. sz. végétől figyelhető meg, hogy elsősorban a Kisalföld, másodsorban a Felföld mezővárosaiban és falvaiban a parasztfiatalok korcsoportjainak kulturális hagyományaira jelentős céhes hagyomány rakódik. Ennek megjelenése a korcsoportok lazább kereteit zártabb, szervezeti keretekké változtatja, s a korcsoportok elindulnak a szervezetté válás útján. A folyamat a félúton megtorpant, de az említett területeken – a falu polgárosodása következtében – létrejöttek a felemás ifjúsági társulások. A kis, társadalmilag tagolatlan falvakban alig többek egyszerű korcsoportoknál, míg a nagyobb, társadalmilag megosztott falvakban és községekben majdnem példás szervezetek. A szervezet kritériumait általában a gazdaifjúság társulásai érik el, míg a szegényebb rétegek fiataljainak együtteseiben a csoport törvényszerűségei hatnak erősebben. A társadalmi ellentéteket falurészek és kocsmák ifjúsága közötti ellentétekké változtató társulások arculata, szervezeti rendje alig feltárt még. Általában a gazdaifjúság együtteseit nevezik legénycéhnek, de ezzel az elnevezéssel elszórtan a kisebb, homogén társadalmi összetételű falvakban, uradalmi majorokban is találkozunk. Az elnevezés mögött meghúzódó kulturális hagyomány még kutatásra szorul. Annyi bizonyos, hogy e nagyon változatos szervezeti képletet mutató legénycéhek csak néhány külsődleges vonásban egységesek: tagjai csak felnőttnek avatott serdülő fiúk lehetnek, a lányok rajtuk keresztül, de nem intézményesen kapcsolódnak a csoport-szervezethez; választott, de leggyakrabban csak elismert vezetőjük van (első legény, legénybíró, gazda); összetartozásuk jelképe-fóruma a helység valamelyik kocsmája, itt tartják a jelvényeiket (legénycímer, ferula) és a rendezvényeiket (mulatság, legényavatás). A legénycéh tagjait cés legénynek (céhlegény), a hozzájuk tartozó lányokat cés leánynak (céhleány) hívják, a felavatott legény avatásakor „befizette a cét”, és cét köteles fizetni a vendég is, aki a legénycéh mulatságait látogatja. Írott szabályzatuk nincs, ezért közvetett forrásokból vagy az élő emlékezetből lehet megismerni tevékenységüket. Szerepük a 20. sz. elejétől fokozatosan hanyatlik, helyükre a különféle ifjúsági szervezetek lépnek, vagy szervezeti rendjük lebomlik az egyszerű baráti kapcsolatokig. A legénycéh 1. típusa a középkori német, szász betelepítések és a városi fejlődés sajátos fejleménye. A 2. típus, az előbbivel rokon vonásai ellenére, szervezeti felépítése, közösségi szerepe tekintetében eltérő fejlődési vonalat mutat: nem vezethető le közvetlenül az iparos céhek hagyományaiból, de azok hatása nem is tagadható. Ugyanakkor a legénycéhhez hasonló szervezetekkel a szomszédos szláv népeknél is találkozunk. – Irod. Hajnal Ignác és Ernyei József: Legénybíróságok a Körmöczbányát környező német falvakban (Népr. Ért., 1910); Novák József Lajos: Adatok Bény község néprajzához (Népr. Ért., 1913); Khin Antal: Csallóközi legényavatás (Ethn., 1932); Richter M. István: A mesteravatás és mesterasztal a céhvilágban (Ethn., 1938); Szendrey Ákos: Legényavatás (Ethn., 1952); P. Jámbor Márta: Legényélet és legényavató szokás Halásziban (Népr. Közl., 1957); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964).

Legénycéh tagjai a legénycímerrel (Darnózseli, Győr-Sopron m.)

Legényviselet (19. sz. vége, Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Sétáló legénycsoport (Mezőkövesd, Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Németh Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me