sárkány

Full text search

sárkány: a magyar népi hitvilágban, hiedelemmondákban és hősmesékben gyakori, félelmetes ember- és természetfeletti lény (Thompson, Motif-Index B 11. ff.). A sárkány szó Gombocz Zoltán szerint honfoglalás előtti bolgár-török kölcsönszavunk, ott ’sziszegő’-t, ’mérges köpésű’-t jelentett. Neve tehát kígyószerű lényre enged következtetni. A magyar nyelvben először helynévként fordul elő: Inde ad Sarcaju (1193); Sarkanusfeu (Sárkányosfő) (1262); Sarkazzygethe (Sárkányszigete) (1391). – A középkori egyházatyák és humanista zoológusok leírása és ábrázolása szerint: pikkelyes, krokodilhoz hasonló állat, hosszú farokkal és denevérszárnyakkal. Ilyennek írja le Miskolczi Gáspár is a 17. sz. végén: „semmi szárnyuk nints, hanem tsak igen vén és meg nevekedett Kígyók.” Kortársa Cserei Mihály, mint „hiteles szemtanú” asztrális alakként beszél róla „egy esetefelé Kecén künn a kapunál állottunk sokan, s nagy hirtelenséggel az égen egy szárnyas sárkány szikrázva keresztül mene; más helyeken is az országban ugyan akkor láttatott.” Az egykorú „tudományos” és a „szemtanúk” által adott leírásokból megállapítható, hogy a sárkány nem pusztán képzeletbeli természetfeletti lény, hanem bonyolult, számos kultúrforma képzeleteit egyesítő mitikus szörny; meglétét tapasztalati tények egész sorával kísérelik meg igazolni: vihar, üstökös, szakadék partján sütkérező kígyó stb. – Daskó András kéki mesemondó pl. növendék fiú korában, a 20. sz. elején „saját szemével” látta a sárkányt, mikor a nagy vihar hazakergette a disznókkal a mezőről: felsőteste fekete felhőbe volt burkolva, farka a földet söpörte, szele százados fákat tördelt ki, a felhőből alázúduló víztömeg elsodorta a gyereket a rábízott jószággal együtt, az apraja oda is veszett. A környékbeliek szerint sárkány lakik a Szent Anna tóban is, a könnyelmű fürdőzőket a víz alá húzza és felfalja. Szentmihályhegyen (Baranya m.) is ott él a falu határában levő hasadékban a Miskolczi Gáspár által leírt alakban – többen látták a falubeliek közül kinn sütkérezni a szakadék partján. Békés jámbor állat, jelenléte megóvja a falut a jégesőtől. – A néphit, ill. a hiedelemmondák kétféle alakban ismerik: a) A tarajos csúszó, tarajos kígyó félelmetes, természetfeletti erejű kígyó. Szárnyas alakú, elöl lóhoz, hátul kígyóhoz hasonlít, pikkelyes kemény bőrű, hosszú körmű, hosszú fogú, lángoló tarajú; szikrát fúj, lángot hány. Színe különböző: sárga, fehér, fekete, vörös, kék, de lehet piros nyelvű, vörös testű, piros-fekete pikkelyes farkú, fekete-sárga szárnyas is. A róla szóló történetek az erdőben, mocsaras helyeken, fák odvában tanyázó óriáskígyóval való rémséges találkozások és hősies legyőzésének, vagy a tőle való szerencsés megmenekülésnek a krónikái. Emberpusztító lény, tanyahelyén (pl. faodúban) emberkoponyákat találnak. Mondák sorai ismeretesek pl. az Ecsedi-láp sárkányáról és a bihari Sárrétről (csökmői sárkány). A Báthoriak címere (saját farkába harapó sárkánykígyó) ilyen óriáslény leküzdésének emlékére utal ( címermondák). – b) Mint a garabonciás lova, kapcsolatban áll a viharral, jégesővel és a kincsekkel. Olyan halból vagy kígyóból lesz, amelyet mocsárban, kőszirtben elbújva hét évig emberi szem nem látott. Gyakran kígyóval is táplálkozik, erre utal a „Kígyó kígyót eszik, hogy sárkány lehessen” közmondás. A monda olyan sárkányról tud, amelyik iszapos posványban 7 vagy 13 esztendeig élő vén kacsából vagy csukából lesz, vagy szemétdombon, üres kutakban rejtőző öreg kakas is sárkánnyá válhat. Születhet sárkánytól is, a nőstény 7 évig hordja ki a fiát, s 7 évig szoptatja. Barlangban, vermekben, mocsaras, iszapos tóban, gödörben, rét halmában, laponyagjában lakik. A garabonciás rendszerint maga neveli, eteti ( házikígyó), s mikor ideje elérkezik, (ha két kígyója van, segítséggel) a kantárt a kígyó szájába veri, felül a hátára és a kígyó repülni kezd. – A néphit szerint megronthatja a termést, okozhat jégesőt, támaszthat vihart is. Székelyföldön pl. a függönyszerűen leereszkedő nagy esőfelhőre azt mondják: „leereszkedett a sárkány, nagy eső lesz”. Hajdúságon a futó széltölcsért „sárkányfark”-nak hívják. A garabonciás sárkánya, ahogy ő nevezi: lova, rendszerint – a mesékhez hasonlóan – mezei kutakban, gödrökben, lyukakban lakik, a garabonciás onnan csalja elő, ha szüksége van rá (könyvből olvasva „imádkozza ki”, körbejárja a lyukat stb.). Különösen a nyelvterület K-i felében él a kincsőrző sárkány képzete ( kincs). Sárréti adat szerint egy halom kincs felett ül, azért félti, mert ő maga gyűjtötte. A garabonciás gyakran ad kincset segítőjének, tehát ő is tud a sárkány elrejtett kincséről. A néphit azt tartja, hogy aki sárkányvérrel keni a szemét, meglátja az elásott kincset, aki fogát a nyakában hordja, nagyerejű lesz. Más hiedelmek szerint a sárkány vagy az anyja kővé változtathatja az embereket. Meséinkben a sárkány magán viseli egyenként vagy összességében, szinkretikus formában a néphitből ismert különböző jellemvonásokat. Legismertebb a sárkányölő vitéz (AaTh 300) meséje, melyben a vízőrző, termékenységvarázsló sárkánynak bizonyos időközökben embert (szűzleányt) áldoz a közösség és az állatok nyelvét értő juhász meséje ( kakas tanácsa, a) (AaTh 670), melynek egyes változataiban a hős a kígyókirályfi apjától, az öreg sárkánytól kapja fia megmentéséért hálából azt a képességet, hogy az állatok beszédét megértse. A sárkány által elrabolt három királykisasszonyról szóló mesék (AaTh 301) egy részében a leányok nagy vihar alkalmával tűnnek el; az Égitestszabadító típus (BN 319*) változataiban sárkányok rabolják el a napot, a holdat és a csillagokat; az állatsógorok típus (AaTh 552A) egyik redakciójában viszont három sárkány a hős sógora, ők segítik kalandjai eredményes végrehajtásában. Bár a mesék nem írják le részletesen a szereplőket, cselekedeteikből is nyilvánvaló, hogy az utóbbi csoportban szereplő sárkányok emberi lények, akik földi nőkkel házasodnak, lovagolnak, birkóznak stb. Emberfeletti mivoltuk abból is kitűnik, hogy egyes mesékben (AaTh 303, BN 319*) vasorrú bába az anyjuk, változni tudó boszorkány a feleségük (BN 319*), bakarasznyi ember az apjuk (AaTh 301B). Ez utóbbi tény is utal a mesebeli sárkány erotikus jellegére, amire különösen a Fehérlófia (AaTh 301B) és az égig érő fa (AaTh 468) típusú mesékben találunk nyomokat. A sárkány emberi vonásai mesekincsünk legrégebbi rétegében, a hősmesékben nyilvánvalóak, démonikus ereje ( testen kívül elrejtett erő, a; AaTh 302) mintegy a hős emberfeletti voltát van hivatva hangsúlyozni. Ámi Lajos világfelfogása szerint sárkányország az alsó világban van, a mesehős egy nap és egy éjszaka ereszkedett a világ lyukán lefele amíg odaért, hogy a sárkányok által elrabolt királylányt vissza tudja hozni. – Irod. Róheim Géza: Sárkányok és sárkányölő hősök (Ethn., 1911); Solymossy Sándor: Népmeséink sárkány alakja (Ethn., 1931); Szücs Sándor: A sárkány a sárréti nép hiedelmében (Ethn., 1940); Palló, Margit, K.: Die sachlichen Grundlagen der Entlehnung des ungarischen Wortes „sárkány” (Drache) (Acta Ethn., 1957–58); Dukova, U.: Das Bild des Drachen im bulgarischen Märchen (Fabula, 1970); Erdész Sándor: Drachentypen in der ungarischen Volksüberlieferung (Acta Ethn., 1971).

Csuba Ferenc táltos a sárkánnyal (Népies rajz a 19. sz. második feléből, Szűcs Sándor nyomán)
Diószegi VilmosNagy IlonaKovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me