szüzsé <fr. ’tartalom’>

Full text search

szüzsé <fr. ’tartalom’>: egy foklór alkotás teljes tartalma, legtöbbször cselekményének tartalmi kivonata. A szüzsé fogalmát a francia irodalomtörténet tematikus iskoláinak a nyomán a 19. sz. végi orosz összehasonlító foklorisztika, elsősorban A. N. Veszelovszkij dolgozta ki, aki történeti poétikájában azt az elvet képviselte, hogy a szüzsé történetileg meghatározott, ily módon a poétika története voltaképpen szüzsék története. Elsősorban az epikus folklór kutatói századunkban rendszerint visszatértek ehhez az elképzeléshez, és hangsúlyozták, hogy a teljes tartalomnak megfelelő „kivonat”, a szüzsé (amely eszerint nem azonos a típussal) tartalmi jellege megfelelő formához társul: pl. egy mesének, hőséneknek a szüzséjéből is következtethetünk formájára. Ez a körülmény teszi lehetővé, hogy a szüzsé a katalogizálás során alapvető jelentőségű legyen: az epikus műfajok (mese, monda, mítosz, legenda, gyakran ballada, hősepika is) katalógusaiban a típusok a szüzsévázlatok alapján rendeződnek el. – Esztétikai értelemben a szüzsé a tartalom és a forma egymásnak megfelelését képviseli, egyszersmind annak a hangúlyozásával, hogy a folklórban a valóságelsajátítás elsősorban tartalmi jellegű, még nem önálló esztétikai jelenség. Ennek megfelelően a szüzsék műfajokat határoznak meg, és az egyes variánsokból elvonható egyedi alkotások tartalmának felelnek meg. A hivatásos művészetben az egyedi alkotás esztétikai szempontból a tartalom kategóriájával közelíthető meg, a folklórban e helyett is a szüzsé áll, amely ily módon a narratív műfajoknál, sőt a népköltészet egészénél szélesebb keretek között alkalmazható kategória. Az egyedi alkotás és a műfaj közti átmeneti kategória a szüzsécsoport, amely voltaképpen hasonló szüzsével rendelkező egyedi alkotásoknak az alműfajnál kisebb rendező egysége. A szüzsé szélesebb értelemben kerül elő az orosz formalizmus esztétikájában, itt az alapul vett cselekményanyag és annak megformált előadása közti különböző fokozatokat jelölik így. Rokon kategóriával dolgozik a tárgytörténet és a tematikus iskola az irodalomtörténetben (ezzel szemben a toposz kisebb egység, gyakran a motívumnak megfelelő formai kategória), valamint az ikonológia. Több tematikus fogalom figyelhető meg a zenetudományban és a táncban, szokásokban is, itt azonban inkább a téma és a cselekmény fejezi ki a hasonló kategóriát. – A hivatásos művészetek kutatói és az esztéták hangúlyozzák az élmény és a szüzsé, a stílus és a szüzsé közti kapcsolatok fontosságát, mindez csak korlátozott mértékben figyelhető meg a folklór keretében. Sajátos probléma viszont itt a motívumok szüzsévé kapcsolódása (erre már Veszelovszkij felhívta a figyelmet), a variánsok és a szüzsék viszonya (erre Szokolov és Propp is utalt), a fabula és a szüzsé kapcsolata (ezt Sklovszkij hangsúlyozta). A Ny-európai kutatók inkább a szüzsé időbeli állandóságát hangsúlyozzák. A legújabb strukturális és kommunikációelméleti kutatás a szüzsé automatizmusát, transzformációs szabályait igyekezett kimutatni, egyelőre azonban csak kezdeti eredményekkel. ( még: cselekmény, egyedi műalkotás, típus, motívum, tartalom, téma, változat) – Irod. Ribnyikova, M. A.: Po voproszam kompozicii (Moszkva, 1924); Merker, P.–Lüdtke, G.: Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literatur (Berlin, 1929–37); Souriau, É.: Les deux cent mille situations dramatiques (Paris, 1950); Langer, S. K.: Feeling and Form (London, 1953); Frenzel, E.: Stoffe der Weltliteratur (Stuttgart, 1962); Propp, V. Ja.: A mese morfológiájának kérdései (Folcloristica, 1971); Köngäas Maranda E.–Maranda, P.: Structural Models in Folklore (The Hague–Paris, 1971); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).
Voigt Vilmos

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me