tartalom

Full text search

tartalom: a folklóresztétika kategóriája, a folklór alkotások olyan belső lényegi mozzanata, amely a formában fejeződik ki, és azzal dialektikus egységet alkot. Voltaképpen mindaz, amit a forma tartalmaz, tehát az egyes alkotások egésze, bizonyos szempontból tekintve. Annak megfelelően, hogy milyen viszonyt tételezünk fel tartalom és forma között, ismeretes a tartalom pszichológiai, logikai, általános esztétikai, kommunikációelméleti és kultúraelméleti meghatározása a folklorisztikában. Ezek szerint a tartalom az egyes művekben kifejeződő alkotói és befogadói érzelmek, magatartás rendszere, a valóság jelenségeinek a művekben kifejezett lényege, az üzenet információja, a művekben szereplő kulturális értékek sokasága. Az esztétika felosztása szerint a tartalom két fő összetevőre, a témára és az eszmei mondanivalóra bontható. Mindkét összetevő önmagában is bonyolult jelenség, több rétegből áll. A szaktudományos folklorisztika általában többet foglalkozott a téma vizsgálatával, és megállapította, hogy a folklórban ez jószerivel a nép egész életét magába ölelheti, az ezen kívüli jelenségek közül pedig azokat, amelyek vélt vagy valódi kapcsolatban állnak vele. A téma kiválasztása és anyagának csoportosítása sajátos jellegű, ezt a modell, struktúra, szerkezet kategóriáival szokás megközelíteni. A folklorisztika ezért a tartalom vizsgálatakor használja a motívumok, ill. típusok szerint való elemzést, és ezt nem csupán a folklorisztika, hanem az egész kultúravizsgálat szempontjából is hasznosítja, a tartalom kultúrához kötöttségét a kultúraminta elgondolása mindig hangsúlyozta, és a content analysis módszerével éppen ezt sikerült objektív módon is kimutatni. Az eszmei mondanivaló explicit módon képviseli a kultúra értékeit, és ezekre vonatkozó normatív megállapításokat tesz – ebben különbözik a hivatásos művészet megfelelő kategóriájától, ahol ugyanez csak implicit módon és preferatív jelleggel nyilvánul meg. Pl. egy népmesében a hős mindig pozitív, a sárkány mindig negatív jelenség, egy műmesében ez elképzelhető fordítva is. Különösen az eszmei mondanivaló gyakran tematikusan rögzítve és a művészi módszertől elválaszthatatlanul jelenik meg. Pl. a balladában „családi” konfliktusok tragikus véggel jelennek meg, és ezért az egyes alkotások nem választhatják szabadon a maguk tartalom-feldolgozási módját. – A tartalom egészét messzemenően befolyásolja a technika is; más a vésett-faragott keményfa ábrázolások, mint a fűrészelt-festett puhafa díszítmények tartalma. Mindezt tágabb értelemben a tartalom és forma egységének a tényeként állapíthatjuk meg, azon belül azonban külön kell választanunk. A folklór-esztétika ritkán választja el a téma fogalmától, és pl. a szüzsét a tartalom kivonatának tekinti (jóllehet a fenti értelemben csak a téma kivonata). Ennek megfelelően a közkeletű szóhasználatban a tartalom egyszerűen mindaz, ami a folklóralkotásban előfordul. Az egyedi alkotások és a műfajok közti szoros összefüggés következtében az egyes műfajok tartalmáról is beszélhetünk, ez statisztikus valószínűségű összege mindannak, ami az illető műfaj formájában kifejeződik. Ennek következtében míg a hivatásos művészetben a műfaj definíciója egyenlő mértékben tartalmi és formai, a folklór művészetben a tartalmi elem itt lényegesebb. Egyszersmind ez az összefüggés az alapja a folklór művészet korlátozott, de elemi realizmusának: a valóságnak megfelelés a tartalom kategóriáján keresztül érvényesül. lly módon értelmezhető a tartalom kulturális meghatározottsága is. ( még: forma, típus) – Irod. Băleanu, A.: Tartalom és forma a művészetben (Bukarest, 1960); Asztahov, I.: Szogyerzsanyije i forma hudozsesztvennovo proizvegyenyija (Moszkva, 1963); Sohin, K.: Szogyerzsanyije i forma v iszkuszsztve (Moszkva, 1962); Lukács György: Az esztétikum sajátossága (Bp., 1969); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).
Voigt Vilmos

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me