Lovász családhoz

Full text search

melyről a 180. lapon van emlités, kell adnunk még, hogy e család Borsod megyében Mártonyi helységben törzsökös, minthogy azon Lovász István, Mihály és Balás fivérek, kik III. Ferdinand királytól 1649-ben czímeres nemes levelet nyertek, a nevezett helység lakosai valának, és ugyan ott egyszersmind azon házhelyet a melyen laktanak, minden tartozékaival Mladosovich Horváth István és neje Semsey Borbálától szabadkézre eresztetvén, örök birtokúl kapták, és jóllehet idő jártával e birtok idegben kezekre kerűlt, az újabb időben a férfi ág abba ismét vissza jutott, és máig mint családi ereklyének birtokában van.
E család egyik ága Arad megyében az ötvenesi pusztát szerezvén adományban, ott szerepelt és kihalt, mint már följebb említetett.
Egy másik ág Torna megyébe telepedvén, ott több tagja megyei hívatalt viseltek: mint Sámuel esküdti lajstromozói és jegyzői hívatalt, úgy a most élő Miklós a forradalom előtt 20 évig majd minden megyei, kivált főbb hívatalt át szolgálván, akkor másod alispánságon szünt meg, a forradalomban mint nemzetőri százados egy század önkénytessel fél évig több ütközetben vett részt, 1860-ban pedig a visszaállított alkotmányosság folytán Abauj megye első alispánjává választatott, és az egyházi téren is mint a tornai egyház megye segéd-gondnoka több év óta hívataloskodott.*
Beküldés után.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me