Medveczky család. (Medveczei és kis-biszterczei.)

Full text search

Medveczky család. (Medveczei és kis-biszterczei.)
Árva vármegye ős régi nemes családaiból való, melyek a nevezett megyének ős erdeit a magyar honfoglalás korában megtelepíték.
A jelenleg is terjedelmes ágakon virágzó családnak tagjai, sőt egyes ágai gyakran az ősi, valódi Medveczky vezeték nevet elhagyva, más elnevezések alatt is éltek, a nélkül, hogy ez által jogaikban csorbát szenvedtek volna. Így egyik ág Urszinyi, a másik Medve és Medvesy, a harmadik Baër, negyedik Kaftán, az ötödik Tomovics, a hatodik Laurovics stb. vezeték neveket használtak hosszabb ideig, azonban az újabb időben többnyire mindnyájan visszatértek az ősi Medveczky név viselésére. – A család főképen két fő vonalra oszlik, az egyik kath., a másik evang. vallású; ama vonal főleg a medvedzei, ez utóbbi a kis-bisztereczi birtokokon, és ezen fölül mindkét vonal egyéb megyékben is elterjedve.
A XIII. század végén élt család törzsek közűl ismeretesek főleg Miklós és Gergely 1280–1290-ben Medvepatakán, Geras 1290-ben Kis-Bisztereczen.
A család története és főleg birtokviszonyait tárgyazzák a következő okleveles kivonatok.*
Szontagh Dániel közlése.
1370-ben Árvai Orbán, Gergelynek fia, a maga testvérének Opilió-nak (juhász), minthogy az Lajos királynak ez ügyben kelt adomány levelében nem foglaltatik, a többi rokonok arányához képest hasonló birtokrészt vall be a medvepataki erdei telepből.
1386-ban kisbesztereczei András, Bekének fia, a Medzihradszky családnak medzihradnei curiába teendő beiktatására királyi emberűl kiküldetik.
1393-ban az Imre ünnepén, Mária királyasszony Andrásnak a maga apródjának, máskép kis-besztereczi Beke fiának, nem különben kis-besztereczi Mikech fiainak Péternek és Vitusnak a már azelőtt adományozott egy kis-besztereczi telken kivűl még más, az Árva vári birtoktól elszakított három telket adományoz.
Mielőtt a család történeteit folytatnók, a család leszármazást közöljük.
A terepélyes családfa, mennyire még a kéznél lévő okmányok és adatok nyomán összeállítható volt,* – következő táblázatokon látható:
Szontagh Dániel közlése.
I. tábla.
N.; Miklós 1280. Medve-Patakán.; Gergely 1290. Medve-Patakán.; Geras 1290. Kis-Bisztereczen..; László 1355. Medve-Patakon 10 ekényi földet kap.; Jakab 1355. Tarnó-Patakán.; Beke de Kis-Biszterecz.; András 1393. új adom.; Balás.; János.; Jakab.; Tamás.; Mikech 1355. Tarnó-Patakán.; Orbán 1355. Medve-Patakán.; Opilio 1370. Medve-Patakán.; Folyt. IX. táblán. Vitus 1393. Kis-Bisztereczre uj adom.; Péter 1393. 1406. Kis-Biszterczére uj adományt.; Mihály 1439-ben.; András.; János.; Theodor 1414. uj ad.; Jakab.; István Medvedzén 1423.; Orbán.; Jakab 1423.; Jakab.; László Medveczky néven.; László.; András 1558-ban kezes.; Péter-Pál 1547. elzálogosító.; Tamás. Folyt. VII. táblán.; László.; Péter.; Ferencz.; Andras.; Pál.; Tamás 1574.; János 1574. Folyt. II. táblán.; Mátyás 1574.; Mihály 1574. 1583. harminczadi ellenőr. Folyt IV. táblán.; Ferencz 1574. Folyt. V. táblán.; Péter 1576. nótáztatik.; Gáspár 1578.; Mihály.; István.; János.; Mátyás.; István.; Mátyás.; Mátyás.; István.; János.; Jeremiás.; János.; Jeremiás.; Jeremiás.; Jónás † 1852. Trencsínbe költöz.; Zsófia.; Lotti.
II. Tábla.
János, ki az I. táblán. 1574.; András.; János.; Lénárd.; Mihály 1614.; István.; János. Folyt. III. táblán.; György.; Miklós.; Mihály.; Mátyás.; Mikklós Árva v. sz. bíró † 1689.; Ádám.; András 1637.; Mátyás.; András.; János Eperjesen † 1683.; György. 1664.; János † 1730.; János.; Mátyás Korponán Medve név alatt.; Mihály.; János.; Mátyás Eperjesen bíró 1692.; András.; János.; András † 1750.; Jakab.; János. †; László.; János.; Sándor.; János Eperjesen Urszinyi (Fornet Zsuzsi.); János.; András.; Tóbiás.; Miklós.; János.; József.; Tóbiás.; Pál.; Mihály. †; József. †; József.; Károly.; Mátyás.; Sándor.; Mihály.; Jónás.; József cs. kir. urbéri törv.-széki ülnök Eperjesen 1859. (Berzeviczy Antónia.); Lajos.; János.; Jónás † 1825. árvai ispán.; Pál 1859. árvai esküdt törvsz segéd.; István.; Mihály † 1831. urad. várnagy.; János erdész † 1837.; Elek k. beszt. bíró.; Ferencz.; Mihály.; Péter.; Pál.; István.; Leopod † 1853.; András árvai levéltárnok.; Jenő.; István.; Miklós.; Lajos.; Móricz.; Jenő.; András. †; János.; István.; Jakab.; Béla Eperjesen.; Árpád Budán kap. auditor 1859. (Pintér Róza.); Dániel.; Dániel.; János.; Simon., Sándor.; István. †; Vendel.; Simon.; Árpád.; Zsigmond.; Frigyes.; Anna.; Gizella.; Sámuel.; János.; Dániel.; Mihály.; Ferencz.; Sándor.; Elek.; Mihály.; Jónás.; Gáspár. †; József. †.
III. tábla.
János, ki a II. táblán.; Péter.; Pál.; Péter.; Benedek.; Pál.; László.; György.; Lenárd.; Miklós.; Mihály.; Mátyás.; Ádám.; Mihály.; András.; Mátyás.; Ádám cs. k. kapit. (Zsitvay Julianna.); Miklós.; János.; András.; János.; Mátyás.; Mihály.; András.; András.; János.; Tóbiás.; Alexandra † 1836. jan. 7. (Andreanszky Miksa.).
IV. Tábla.
Mihály, ki az I. táblán.; Dávid. 1583.; Margit. 1583.; Mihály.; Dávid.; Gábor.; György.; Dávid 1756-ban ellent mond Árva előtt a többi rokon vonalaknak.; György.; József.; Ferencz.
V. tábla.
Ferencz, ki az I. táblán. 1574.; Ferencz.; János.; György.; Mátyás.; János.; György.; Ferencz.; András.; Mátyás.; András. Folyt. VI. táblán.; György.; Benedek.; Kristóf.; György.; János.; György.; János.; Mátyás.; György.; András.; Jakab.; András Kukla.; János.; Mátyás 1756. ellentmond.; András.; Antal.; József.; János.; György; András az alföldön.; Mária.; Kata.; Ilona.; József.; András.; István.; János.; Ferencz.; János.; József.; János.; Antal.; András.; Mihály.; István.; József.; János.; Ignácz.; András.; Zsuzsa.; István.; András.; Józs.; József.; Mária.; Ilona.; Mátyás.; József Rapák.; András Paterek.; János Jancsek.; Rapák N.; József Rapák.; József.; István.; Mátyás.; Jozefina.; András.; Teréz.; József.; János.; János.; Ignácz.; Zsuzsa; József.; András.; János.; Antal.; Máté.; György.; József.; András.; István.; Tamás.; János.; József.; György.; János.; Ignácz.; Antal.; Ilona.; János.; Antal.; József.; Mária.; András.; József.; János; András.; József.; József.; János.; János. 1859.; András.; István.; József.; Mária.; János.; József katona.; Antal katona.; Karolina.
VI. tábla.
András, ki az V. táblán.; András.; László.; Márton.; János. Vulgo Laczko.; Márton. 1738.; József.; Mátyás. Martinek.; József.; Teréz.; Mária.; András.; Mária.1859.; András. 1859.; János.; András.; József.; Antal.; András.; József.; András.; József.; István.; György.; János.; Mátyás. 1859.
VII. tábla.
Tamás, ki az I. táblán.; György; Miklós 1558. octavalis perben kezes.; János.; Ferencz.; András.; Péter 1606.; Pál.; László 1671.; János.; Pál vulgo Paulik. Folyt. VIII. táblán.; Péter.; János Petro.; Mihály.; Bénjámin.; Ádám; János Michalek.; Jakab.; Jakab. Benyo.; József.; József.; András.; Ilona.; András.; János.; Mária.; István.; György.; József.; Mária.; Ilona.; István.; Tamás.; Mátyás.; József.; Zsuzsi.; Róza.; Teréz.; István.; Mária; Anna.; Antal.; Verona.; Lőrincz.; András.; János.; Mária.; István.; József.; Róza.; Zsuzsi.
VIII. Tábla.
Pál, ki a VII. táblán. vulgo Paulik.; Pál.; Gáspár.; János.; György.; András.; János Gasper.; János.; József.; Mátyás Kusnyer.; János Bachar.; István.; József 1859.; János.; Zsuzsa.; József.; Mária.; Teréz.; Teréz.; Ilona.; Zsuzsi.; Anna.; András.; Ignácz.; Ilona.; Teréz.; József.; Zsuzsi.; Anna.; József.; János Mussinán Gallicziában.; István.; József.; András.; Lajos.; Mária.; Sidonia.; Károly.; Ignácz.; Ferencz.; János.; István.; József.; András.; Mária.; Teréz.
IX. tábla.
Az I. táblán álló Opilio-tól jő le, de megszakadva, a következő vonal: Nemes Bálint de Myedzwych. 1466. (Rosalia.); Mihály 1503.; N.; N.; N.; N.; N.; Bálint 1504.; János 1504. Beiktatnak Medvedzén.; László kir. adom. 1503.; János 1503.; György. 1503.; Balás.; András 1503.; Tamás.; Péter. 1503.; László.; Bertalan.; Balás 1503.
Ezen vonalon állóktól jőnek le az úgy nevezett Opilio utáni, vagy is Zápotocsni féle ágazatok; azonban a táblázaton hézag lévén, a szakadatlan családfák csak az 1680. táján élő nemzedékektől mutathatók ki, mint a következő táblákon láthatni.
X. tábla.
Gábor 1680.; Lőrincz 1680.; Mátyus 1680.; Gáborcsik.; Laurovics.; Rosztek.; Gáborcsik.; Laurovics.; Rosztek.; Hrebenár János.; Adacsa József.; Huród György.; András hajdu Árvaváralyán.; N.; N.; József.; István.; József.; Mária.; Mátyás.; Ignácz.; József.; István.; János.; Mária.; Teréz.; András.; János.; Mária.; Teréz.; Róza.; József.; András.; István.; József.; István.; Ignácz.; József.; András.; Teréz.; József. 1859.; János.; Zsuzsi.; Teréz. 1859.
XI. tábla.
Márton 1680.; György 1680.; Tamás 1680.; Kaftanik.; Zatyovecz.; Tomovics.; Kaftanik.; Zatyovecz.; Tomovics.; Martis János.; György.; András.; János.; György.; Mátyás 1738.; János Árva várm. főügyész.; János. Mucha.; Matejek v. Szilarik.; Dora.; Zsófia.; János.; Teréz (Medveczky Kukla András); Tinka (Medveczky György.; Ferencz Árva v. t. ügyész.; Vinczenczia (Medveczky József.).
XII. Tábla.
Albert.; Abertovecz. †; Opilio 1680. röviden Olio.; Oló.; János 1738. pörlekedik.; György.; András 1738.; Miklós 1738.; Olló János.; Mátyás.; István.; József gyógyszerész Szarvason.; István.; János gyógyszerész Námesztón.; Mária.; Verona; Ilona.; Zsuzsi.; Mária.; István.; János.; György.; Antonia.; Henrik.; Zsófia.; János.; György.; József.; Mátyás.; István.; András.; Antal.; Mária.; Ilona.; Zsuzsi.; Ilona.; Nepomucena.; Zsófia.; Mátyás.; Péter.; Zsófi.; Mária.
1399-ben Mária menybemenetele ünnepén Zsigmond király megerősíti Mária királyasszony följebb említett adománylevelét, melynél fogva a beiktatás isztebnei Pálnak fia János és a túróczi Conventnek kanonokja János által minden ellentmondás nélkül megtörtént.
1406-ban (12. Calend. maji.) Kis-besztereczei András, Péter, Vitus rokonok kérelmére Zsigmond király, a neje Mária királyné és maga adományleveleit a kis-besztereczei birtokra nézve hiteles alakban újonnan kiadatja, névszerint az 1393. és 1399. évieket. Ezen kiadványban az összetört, és elveszett királyi pecsétek végett a Mária és Zsigmond király kiváltságos leveleik 1406-ki Sz.-György napjáig elémutatandók voltak, és azokhoz képest – a mint találtatni fogott vala – a megerősítés elrendeltetett.
1423-ban Sz.-Márton püspök és hitvalló ünnepe előtti legközelebbi harmadik ferián Medvezei Mihály fiának Tódornak, azután András fiainak Istvánnak, Orbánnak, és Jakabnak, továbbá Domokos fiának Mártonnak mint atyafiaknak ősi medvedzei birtokukra Zsigmond király új beiktatási parancsot ád, mely szerint a beiktatás felső-kubini Benda Mihály mint királyi ember és a turóczi conventbeli Vilmos pap által minden ellentmondás nélkül megtörtént.
1439-ben Medvedzei Péternek fia Mihály, mint nádori ember a Zaszkaliczei Bene Luczicska és Bessenyőféle családoknak birtok elkülönzési ügyökben járt el.
1503-ban b. Zsófia ünnepe előtti legközelebbi hatodik ferián kelt II. Ulászló király iktató parancsa, melynek erejével nemes medvedzei Mihálynak fiai János és Balás, nem különben László, Pál, György és Mátyus, valamint Péter, ifj. László, Bertalan és Balás Mátyusnak fiai, Tamás, András, és Balás Pálnak fiai, mint Medvedze helységnek birtokosai ezen birtokokba beiktattatni rendeltettek; a minek folytán a beiktatás Máté királyi ember, és turóczi conventbeli kiküldöttek által minden ellentmondás nélkül meg is történt.
1533-ban (Secunda die Corporis Christi) János király Medveczky János udvarnokának azon kis-besztereczei részt, melyet Szmrcsányi Pál özvegyének második férje Spotygar Péter zálogban tartott, ez utóbbinak hűtlensége bélyegén adományozta.
1537-ben Medveczky János atyafiaival együtt kiváltják a Szmrcsánszky Simon és Benedeknél zálogban volt kis-bisztereczi birtokrészt 150 fton.
1547-ben Medveczky Pál kis-bisztereczi birtokrészét elzálogositja Pokrolicz Ulrichnak 170 ftért.
1555-ben Medveczky Pál mint Zmeskal Venczeszló meghatalmazottja fordúl elé a Koroda – Bendoviczféle nyolczados perben.
1558-ban M. András és Miklós kezeskednek a Kóroda-Bendeviczféle octavialis perben.
1558-ban M. András, Gáspár, és Péter szomszéd birtokosok, gróf Thurzó Ferencznek az árvai uradalomba lett beiktatásánál mint tanúk voltak jelen.
1560-ban M. Tamás, Mihály, Ferencz, Máté, Lőrincz és Miklós mint szomszéd birtokosok a Kubinyi családnak madocsáni és stepanói birtokba lett beiktatásánál tanúkképen voltak jelen.
1574-ben M. Péter hűtlenségi bélyegen elveszti kis-besztereczei és medvedzei birtokait, melyeket nevezetesen a kis-besztereczeit Jezerniczky Kristóf, impetrálja, és Czobor Imre nádori helytartó által oda itélve megkapja. Ellenben a medvedzei részt új adomány színe alatt Medveczky András Jánosnak fia, Ferencz, ifj. András és Pál Péternek fiai; továbbá Tamás, Mihály, Mátyás és ifj. Ferencz, Lászlónak fiai, és Gáspár Radecius István egri püspök és m. kir. helytartótól kiadott adománylevél mellett birtokukba veszik.
1574-ben M. Gáspár és András Jezerniczky Kristóf ellen a nyolczados törvényszék előtt pörölnek a Medveczky Pétertől elkobozott és ujjolag adományozott kis-bisztereczei és medvedzei birtokrészek végett. Czobor Imre, Istvánffy Miklós alnádorok eljárási rendével 1579–1591-ig.
1575-ben M. Gáspár elfoglalja testvére M. Péter után a Jezerniczky Kristófnak adományozott kis bisztereczei és medveczei birtokot.
1582. és 1583-ban Medveczky Gáspár Árva vásmegye alispánja és Medveczky István szolgabíró előtt átveszi gr. Thurzó György árvai uradalmát gróf Thurzó Szaniszló gondnokától.
1583-ban M. Margit és testvére Dávid a nyolczados törvényszék előtt perelnek Klarics György ellen a medveczei birtok iránt
1583-ban M. Mihály Árva megyében Turdosinon volt harminczadi ellenőr.
1593-ban M. János jelenvolt mint szomszéd birtokos gr. Thurzó Györgynek az árvai uradalomba történt beiktatásánál.
1593-ban nemes Medveczky János és neje Somogyi Kata, és leányaik Anna és Borbála czímeres nemes levelet nyertek Rudolf királytól, mely kelt Prágában febr. 1-én; ez oklevélben ily czímer adatott: az 1. és 4-ik osztály arany udvarában elvágott fekete sas-fejek kinyujtott nyelvvel láthatók; a 2. és 3-ik osztály kék udvarában hármas zöld hegyen három fehér rózsa virúl. E czímert jelenleg a Medveczky család nem használja, hanem azt, melyről alább leszen szó.
1605-ben majus 11-én lápispataki Zegnyey Miklós mint II. István (Bocskai) Magyarország és Erdély fejedelmének főkapitánya, azon Medveczky – Jezerniczkyféle Árva megyei birtokrészt, mely Medveczky Péter hűtlenségéből a fiscusra szállt, daczára annak hogy már is Mesko Györgynek adományoztatott, oly módon osztja kétfelé, hogy a kis-besztereczeit Medveczky Mihály és János testvéreknek, mint M. Péter unokáinak, a medvedzeit pedig a följebb említett Meskó Györgynek meghagyja.
1610-ben Medveczky családnak egyik kitűnő tagja t. i. János, az Árva megyei Törvényszéki bíró eléfordúl azon nevezetes nádori bíróság személyei közt, kik a vérmosdással vádolt Báthori Erzsébet elleni ügyben Csejtén eljártak. Ez eljárás eredeti iroványai névszerint az itélet, a Trencsín megyei Madocsányiféle horóczi levéltárban látható.
1630-ban id. M. Mihály és id. M. János Árva megyei törvényszéki bírák, mint eljáró bírák eléfordúlnak a Reviczky, Zsuffa, Burián és Kangyerkaféle birtokrész iránti igénypörben.
1646–1674-ben id. M. Miklós volt Árva megye esküdtje.
1681. M. István szintén Árva vármegye esküdtje.
1678–1692-ben M. Jeremiás szintén Árva megye esküdtje volt.
1687-ben Caraffa tábornok alatt sajnosan találkozunk Eperjesen a híres mészárlás eszközei közt e család egyik tagjával Medveczky Mátyással, eperjesi városi tanácsossal, ki odahagyva protestans hitét még a vérszomjas bíróságnak is tagjául szegődött. Ellenben a család egy másik tagja Medveczky Sámuel, szintén eperjesi városi tanácsos, ki mert még neje rimánkodásai mellett is evangelika vallásától el nem akart tántorodni, 1687-ben mart. 15-én hóhér pallos által esett el.
1689-ben M. ifj. Miklós volt Árva megye szolgabírája.
1692-ben a följebb említett M. Mátyás Eperjes sz. kir. város bírájává nevezett. Utóda Urszini-ra változtatá nevét, hogy benne az utálatossá lett Medveczky Mátyás vérére reá ne ismerjenek.
1699-ben M. Mátyás, ki Korponán lakott, Medve vezeték nevet vesz föl.
1732-ben Laurovics András, id. és ifj. Kaftanik János, továbbá Tomovics Márton, Mátyás, János és György igazolván, hogy ők a Medveczky családnak valóságos vérszerinti tagjai legyenek, és mint ilyenek a medvedzei curia birtokában is részesek, daczára, hogy a család valódi nevével régolta nem éltek, Árva megye által a Medveczky család igaz vérséges ivadékainak megismertettek.
1730-ban M. János szepesi kamarai titkár volt.
1757-ben M. László Árva megye közönsége előtt ügyvédnek esküdtetett föl.
1810-ben M. János az idősb, Árva megyei esküdt, utóbb táblabíró.
1824-ben közepső János Árva uradalmi kerületi ispán volt.
1827-ben M. János Árva megyei tiszti ügyész.
1830-ban M. Mihály Árva uradalmi várnagy.
1845-ben Ferencz, Jánosnak fia, Árva megyei tiszti ügyész.
1848-ban M. Pál Árva megyi ügyész, utóbb cs. kir. törvényszéki segéd A.-Kubinban.
1849-ben M. György volt az Árva megyei önkénytesek kapitánya, később a turdossini szolgabírói hívatal tisztje.
1853-ban M. Leopold volt Árva megyei törvényszéki irnok.
1854-ben M. András Árva megye törvényszéke a régi megyei levéltárnak tárnoka.
1859-ben M. József Eperjesen urbéri törvényszéki ülnök.
1860. M. Árpád cs. kir. kapitány és hadi ügynök Budán.
Nógrád megyében már 1760-ban Medveczky Márton, János és András nemes bizonyitványt nyertek.*
Protocol anni 1760. p. 80.
Egy másik ágazat, – mely úgy látszik – a II. táblán álló ágazathoz tartozik, következő leszármazást mutat:
Mátyás; János.; János 1829. Árva megyében.; Mihály; Ádám 1828. Árvában.; Vincze 1830. Nógrádban.; János.; József.
Ezek közűl Mihálynak fia Ádám 1828-ki sept. 18-án, nagybátyja János pedig 1829. dec. 28-án Árva vármegyétől nyert nemesi bizonyítványt, melyet Vincze 1830-ban Nógrád vármegyében hírdettetett ki,*
Jegyzőkönyv 660. szám. alatt.
Krassó vármegyében Medveczky Antal Árva megyétől 1818. május 27-én nyert nemesi bizonyítványt 1819. dec. 13-án kihírdetteté. Egyik fia Béla állami hívatalnok Temesben 1859-ben.
A IV. táblán álló Medveczky Ádám cs. k. kapitánynak Zsitvai Juliától leánya Alexandra Andreánszky Miksáné mh. 1836. jan. 7-én.
Medveczky József előbb Máramaros várm. törvényszéki elnök, 1856. óta a kassai urbéri főtörvényszék elnöke, mh. Kassán 1859. mart. 24. kora 73 évében. – A család czímere – mint itt a metszvény ábrázolja – a paizs kék udvarában ágaskodó medve, első jobb lábával kivont kardot, a balban kettős keresztet tartva. Ugyan ilyen medve emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst vörös. Azonban e czímert így csak a medvezei székhelyen lakozó kath. ág használja, a kis-bisztereczei evang. vallású ág a medve által tartott keresztet czímerében nem viseli.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me