Adatkezelési tájékoztató

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Arcanum Adatbázis Kft. online szolgáltatásaihoz

Az Arcanum Adatbázis Kft. (1223 Budapest, Hant utca 30.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

Az Arcanum Adatbázis Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján az Arcanum Adatbázis Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve, székhelye és tevékenysége

Az Adatkezelő neve Arcanum Adatbázis Kft., mely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Székhelye: 1223 Budapest, Hant utca 30.
Cégjegyzékszáma: 01 09 569872
Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Adószáma: 12257003-2-43
Telefon: 06 1 4810901
Fax: 06 1 4810901
Email:  info@arcanum.hu

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya az Arcanum Adatbázis Kft. szolgáltatásaihoz (a továbbiakban: „Arcanum online szolgáltatások”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki:

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 Az Arcanum online szolgáltatásai használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A szolgáltatások történő előfizetés lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Név Típus Magyarázat
sessionid Kötelező A munkamenethez tartozó adatokat tárolására szolgál (bejelentkezés, felhasználó, stb.)
django_language Kötelező A felhasználó által preferált nyelv eltárolására szolgál
csrftoken Kötelező Biztonsági célokat szolgál (További információk)
_ga Analitika Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.
Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre  Parkway Mountain View, CA 94043 United States)
_gat Analitika
_gid Analitika


Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja az Arcanum szolgáltatásainak funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

2.2 Az Arcanum online szolgáltatásainak használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

2.2.1 Az Arcanum online szolgáltatásai teljes körű használatához előfizetés szükséges, amelynek során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: 

 • felhasználónév,
 • email-cím,
 • jelszó,
 • vezetéknév, utónév, (számlázási adat)
 • telefonszám (opcionális)
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • bankkártya adatok, (számlázási adat, kizárólag az online fizetést lebonyolító szerződött partner (PayPal Holdings, Inc.) kezel)
 • vásárlások adatai.

2.2.2 Az Arcanum Digitális Tudománytár arckereső szolgáltatását kizárólag regiszrált (azonosított) Felhasználók, előfizetés (Arcanum Digitális Tudománytárhoz történő teljes körű hozzáférés birtokában) vehetik igénybe. Tartalom hozzáférés történhet egyéni előfizetéshez kapcsolódó perszonális jelszóval; intézményi előfizetés esetén az intézmény IP címtartományába eső hálózati pontokról, valamint felsőoktatási intézmények tagjai számára egyedi EDU ID azonosító birtokában. A regisztrált Felhasználók által keresés céljából feltöltött arcképeket az Adatkezelő kizárólag az adatbázisban történő képkeresés céljára használja fel.

2.2.3 Az arckereső szolgáltatás keretében a Felhasználó által feltöltött (önként rendelkezésre bocsájtott) digitális arcképeket az Adatkezelő a szolgáltatást végző partnerének (AMAZON UK SERVICES LTD.) továbbítja, aki kizárólag az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatással kapcsolatban használja azt, nem tárolja, nem továbbítja, és adatkezelése mindenben megfelel a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek.

2.3 Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés

2.3.1 Személyes adatok közvetetlen célú adatkezelése

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés vagy érdeklődésére számot tartó információk megosztása céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: 

 • felhasználónév,
 • email-cím

Ilyen hírlevél feliratkozásra az alábbi online szolgáltatások esetén van lehetőség:

2.3.2 Személyes adatok közvetett célú adatkezelése

Az Arcanum Adatbázis Kft. által üzemeltetett online adatbázisokban szereplő dokumentumok tartalmazhatnak személyes jellegű adatokat. Ezen tartalmak nyomtatásban hivatalosan megjelent és terjesztett dokumentumok, könyvek, periodikumok; illetve a közigazgatásban használt történelmi térképek.

2.4 Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

2.4.1 Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

2.4.2 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2.4.3 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.4.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

2.4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja, harmadik fél, ill. más Felhasználó azokat nem láthatja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

2.4.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

2.4.7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

2.4.8 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete. 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1      Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a megvásárolt online szolgáltatás teljes körű teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b) jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
felhasználónév szerződés teljesítéséhez szükséges
email-cím hozzájárulás
jelszó szerződés teljesítéséhez szükséges
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
telefonszám hozzájárulás
számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
bankkártya adatok hozzájárulás/jogi kötelezettség
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely az Arcanum online szolgáltatásaihoz történő hozzáférésről szóló szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
felhasználónév hozzájárulás
email-cím hozzájárulás

 

3.2      A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

3.3      A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.4      Az Adatkezelő a Felhasználó által az Arcanum online szolgáltatásaira történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

3.5      Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

3.6      Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

3.7      Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4. Az adatkezelés célja

4.1      Az Adatkezelő által működtetett online szolgáltatások a kulturális tartalmak kereshető hozzáférését teszi lehetővé. Egyes adatbázisok esetén az emelt szintű szolgáltatásokat az Arcanum előfizetés útján teszi hozzáférhetővé egyéni és intézményi felhasználók számára. A szolgáltatás honlapján regisztráló személyek igény esetén időszakosan hírlevél formájában tájékoztatást kapnak a Weboldallal és az azt szolgáltató Arcanum Adatbázis Kft-vel kapcsolatos témákban. A regisztrált felhasználóknak lehetőségük nyílik időszakos előfizetéssel teljeskörűen hozzáférni a 2.3.1. pontban felsorolt szolgáltatások tartalmaihoz.

4.2      Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket az ott megjelölt célokból kezeli.

4.3      Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja az online szolgáltatások üzemeltetése, az ehhez kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.

4.4      Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3.1 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.

5. Az adatok forrása

5.1      A személyes adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook, Google) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez és időszakos hírlevelek fogadásához.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

5.2       Az Arcanum Digitális Tudománytár - https://adt.arcanum.com szolgáltatásban az arcképek feltöltése a Felhasználók részéről opcionális jellegű, kizárólag az adatbázisban szereplő többi képpel való összehasonlítást (arckeresés funkció ellátását) szolgálja.

5.3        Az Arcanum Adatbázis Kft. által szolgáltatott online adatbázisokban közzétett dokumentumok a 2.3.2 pontban foglaltak szerint tartalmazhatnak személyes jellegű adatokat, ám ezeket az Adatkezelő nem rendszerezi, nem tárolja együtt konkrét személyek adataival, és nem emeli ki a tartalmi környezetükből őket.

6. Technikai adatok és cookie-k kezelése

6.1      Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6.2      A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

6.3      Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

6.4      A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

7. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

7.1      Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

7.2      Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Channel Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • AMAZON UK SERVICES LTD. (1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA)
 • PayPal Holdings, Inc. (2211 North First Street, San Jose, California, U.S.)

 Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

7.3      Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

7.4      Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.5      Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

8. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

8.1      Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

8.2      A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat, kivéve a Felhasználó által feltöltött arcképeket, az Adatkezelő az Arcanum online szolgáltatásait legutolsó használatától számított 5 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

8.3      Felhasználó által az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásba feltöltött arcképeket egy napig tároljuk, majd automatikusan törlésre kerülnek.

8.4      Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

8.5      Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1      Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel. 

 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik. 
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális. 

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben. 
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat

9.2         Önt az alábbi jogok illetik meg az online szolgáltatások által közvetített tartalmakban szereplő személyes adatai tekintetében:

 • Amennyiben az Arcanum Adatbázis Kft. által szolgáltatott online adatbázisokban Ön olyan személyes adat/adatokat talál, amik egyértelműen beazonosíthatóvá teszik Önt, és ezen adatok közzététele megítélése szerint túlmutat a Társadalom múlt megismeréséhez fűződő alapvető jogán, kérjük, hogy ezt, a konkrét előfordulási helyek megjelölésével jelezze az Adatkezelő felé az info@arcanum.hu címen.
 • A törlési igénye lebírálásához az Adatkezelőnek minden esetben szükséges egyértelműen beazonosítani az Igénylőt. Ehhez az Adatkezelő elfogad digitális aláírást, illetve bármilyen okiratot, amit jogi személy ellenjegyzett.

10. Jogorvoslatok

10.1    Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

10.2    Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

10.3    Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

10.4    Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 2020. július 20.

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages