3. A Waffen-SS fegyver- és csapatnemei, valamint felszereltsége 1939-1945 között

Teljes szövegű keresés

3. A Waffen-SS fegyver- és csapatnemei, valamint felszereltsége 1939-1945 között
A köztudatban a Waffen-SS-ről olyan általános kép alakult ki, mintha egy teljesen gépesített39, igen korszerűen felszerelt és kiképzett, nemzetiszocialista szellemben nevelt szuper párthadsereg lett volna. Ez a felfogás azonban csak részben felel meg a hadtörténeti tényeknek.
39 A fogalmat itt nem harcászati értelemben használjuk. Tehát nem olyan csapatokra gondolunk, amelyek harctevékenységüket páncélozott harcjárművekről is folytathatják, hanem olyanokra, amelyek mozgékonyságát robbanómotorral működő gépjárművek biztosítják. A nem páncélozott szállító járművekkel (német viszonylatban lövészpáncélossal), hanem páncélozatlan gépjárművekkel felszerelt gyalogság egyébként nem gépesített, hanem gépkocsizó gyalogság.
A háború végén a Waffen-SS-ben hadosztálynak kiadott legmagasabb hadrendi szám a 38-as volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi hadosztályt szerveztek volna összesen, hiszen több hadrendi számot (így például a 23-ast, a 26-ost és a 27-est) egymás után többször is kiadtak. Emellett a Waffen-SS-ben igen jelentős számú kisebb alakulat (dandár, ezred, önálló zászlóalj és osztály) került felállításra, amelyekkel a szakirodalom tekintélyes része sajnos alig, vagy egyáltalán nem foglalkozik.
Persze e helyütt nem célunk a Waffen-SS teljes fejlődéstörténetének tárgyalása, de arra rá kívánunk mutatni, hogy a csapatok közel sem voltak teljes mértékben gépesítve, még kevésbé korszerűen felszerelve. A felállított vagy szervezni kezdett 39 hadosztály közül hét páncéloshadosztály volt (18 százalék) és másik hét páncélgránátos- (gépkocsizó gyalog-) hadosztály 21(18 százalék). Ezen kívül szerveztek hat hegyihadosztályt (15,3 százalék), három lovashadosztályt (7,7 százalék) és 16 gránátos- (fogatolt gyalog-) hadosztályt (41 százalék). Ebből tehát látható, hogy az SS-hadosztályok több mint 64 százalékának mozgékonysága alapvetően állati vagy emberi izomerőn alapult.
A fegyverzet tekintetében megállapítható, hogy a Waffen-SS alakulatait általában csapatnemüknek megfelelően, a német szárazföldi haderő hasonló kötelékeinél rendszeresített gyalogsági fegyverekkel, gyalogsági nehézfegyverekkel, tüzérségi eszközökkel, gépjárművekkel és egyéb felszerelésekkel látták el. A Heer azonban 1942-ig sikerrel akadályozta meg, hogy a vetélytársnak tekintett Waffen-SS páncélos haditechnikához is hozzá juthasson, mivel a fegyverzet elosztását a német szárazföldi haderő fegyverzetügyi hivatala (Heereswaffenamt) végezte. Az SS-csapatok 1942-ig harckocsikat nem is vethettek be.40 A gépkocsizó SS-hadosztályok egyetlen páncélos elemét sokáig csak egy-egy rövid csövű StuG. III rohamlövegekkel felszerelt üteg jelentette, amelyeket a csapatok 1940 májusa („LSSAH”) és 1941 szeptembere („Wiking”) között kaptak.41
40 Jentz, Thomas L.: Die deutsche Panzertruppe 1943-1945. Band 2. (Wölfersheim-Berstadt, é.n.[1999.]; a továbbiakban: Jentz 1999) 269. o.
41 Spielberger, Waler J.: Sturmgeschütze. (Stuttgart, 1997, harmadik kiadás) 247. o.
1942 tavaszától a Waffen-SS fokozatosan fegyverzeti egyenjogúságot nyert. Ez év őszén ugyanis a gépkocsizó gyaloghadosztályokat – úgy a Waffen-SS-ben, mint 1943 nyarán a német szárazföldi haderőben – páncélgránátos-hadosztályokká nevezték és szervezték át. A Wehrmacht szűnni nem akaró ellenkezése ellenére a „Leibstandarte”, a „Das Reich”, a „Totenkopf” majd a „Wiking” gépkocsizó SS-hadosztályokat harckocsikkal, rohamlövegekkel és lövészpáncélosokkal szerelték fel.42
42 Höhne 437. o.
1943 elején, Harkov körzetében az ellentámadásba lendült szovjet csapatok ellen az SS már páncéloshadtest-kötelékben vetette be páncélosezreddel, Tiger E nehézharckocsikkal, rohamlöveg-osztállyal és lövészpáncélosokkal is rendelkező első három SS-páncélgránátos-hadosztályát. Az SS-csapatok harci teljesítménye kiváló volt ugyan, de a kíméletlen harcokban maguk is igen érzékeny veszteségeket szenvedtek. Ezzel együtt Hitlerben kialakult az a tévhit, 22hogy a Waffen-SS csapatai a keleti front minden nehézségén úrrá tudnak lenni. Nem csoda, hogy a nyárra tervezett kurszki ellentámadásban is ezeknek az SS-páncélgránátos-hadosztályoknak szánt főszerepet.43
43 Lásd ehhez Höhne 437. o.
Ennek ellenére a Waffen-SS felszerelésében a háború egésze alatt meghatározó szerepet játszottak a különböző zsákmányolt fegyverek, gépjárművek és páncélosok. Ez alól még az SS-páncéloshadosztályok sem voltak kivételek.44
44 Das letzte Jahr der Waffen-SS 34. o., illetve 43-44. o.
A nem megfelelő mennyiségű, vagy éppen kifogásolható minőségű (zsákmány-) fegyverzet miatt az SS saját haditechnikai kutatást is végzett. A kutatás eredményeként tervezett fegyverek egy részét kisebb mennyiségben (csupán az SS-alakulatok számára) gyártották is,45 például különböző páncéltörő puskákat, géppisztolyokat és sorozatvetőket.
45 Das letzte Jahr der Waffen-SS 30-32. o.
1944-re a Waffen-SS hét páncélos- és legtöbb páncélgránátos-hadosztálya nem csak elérte, de elméleti állománytáblája szerint több helyen meg is haladta a német szárazföldi haderő páncélos- és páncélgránátos-hadosztályainak előírt létszám- és fegyverzeti viszonyait. Az alábbi táblázat az 1944. mintájú német páncéloshadosztály és az SS-páncéloshadosztály állománytáblájának eltérő tételeit hasonlítja össze:46
46 BA-MA RH-10/103 18.
SS-páncélos-
hadosztály
1944. mintájú
páncéloshadosztály
Különbség
az SS javára
Teljes létszám
17 809 fő
14 727 fő
3082 fő
Pisztoly
4362
3276
1086
Géppisztoly
1712
1607
105
Puska és karabély
12 285
9094
3191
Nehézgéppuska
102
72
30
Közepes aknavető
62
52
10
Nehézaknavető
26
18
8
Nehéz páncéltörő ágyú
28
13
15
8,8 cm-es légvédelmi löveg
18
12
6
Könnyű tábori tarack
37
25
12
Nehéz tábori tarack
18
14
4
Páncélgépkocsi
22
16
6
Könnyű lövészpáncélos
63
55
8
Közepes lövészpáncélos
241
232
9
 
23A két páncéloshadosztály-típusban a rendszeresített harckocsik száma (91 Panzer IV és 79 Panther) megegyezett. A legfőbb különbség az volt, hogy a Waffen-SS páncélgránátos-ezredei kettő helyett három páncélgránátos-zászlóaljjal és kettővel több ezred-közvetlen századdal rendelkeztek. Ez tény a létszám és fegyverzet vonatkozásában már önmagában is jelentős eltérést eredményezett.
Egy teljesen feltöltött 1944-es SS-páncéloshadosztály összes fegyverének egyperces tűztevékenységével 65 893 kg lőszert lőtt ki. Ugyanez az érték egy Heer-páncéloshadosztály esetében csak 47 624 kg volt.47 Az igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy állománytáblájuknak megfelelően feltöltött SS-páncéloshadosztályokat utoljára 1944. júniusában, Normandiában vetettek be.
47 Das letzte Jahr der Waffen-SS 39-40. o.
A gyakorlatban a két páncéloshadosztály-típus harcértéke között nem volt olyan jelentős a különbség. Összehasonlításul vizsgáljuk meg a magyar hadszíntéren harcoló 3. SS-páncéloshadosztály és a Heer 3. páncéloshadosztályának 1945. január 15-én jelentett, meglévő fegyverzetét:48
48 BA-MA RH-10/314 és RH-10/142.
3. SS-páncélos-
hadosztály
3. páncélos-
hadosztály
Eltérés az SS-had-
osztályhoz képest
Panzer IV harckocsi
21
3149
49 Ebből 12 Panzer IV/70 vadászpáncélos.
+10
Panther harckocsi
24
44
+20
StuG. III rohamlöveg
31
10
-21
Jg.Pz. IV vadászpáncélos
15
9
-6
Könnyű lövészpáncélos
29
61
+32
Közepes lövészpáncélos
52
116
+64
Önjáró tarack
18
17
-1
Puskák és karabélyok
10 553
7454
-3099
Géppisztolyok
1112
946
-166
Gépkarabélyok
-
59
+59
Könnyűgéppuskák
514
346
-168
Nehézgéppuskák
46
35
-11
Közepes aknavetők
45
41
-4
Nehéz aknavetők
29
21
-8
Könnyű gyalogsági lövegek
10
-
-10
Nehéz gyalogsági lövegek
4
7
+3
Önjáró gyalogsági lövegek
7
-
-7
2 cm-es légvédelmi gépágyúk
30
44
+14
242 cm-es négycsövű légvédelmi gépágyúk
9
2
-7
3,7 cm-es légvédelmi gépágyúk
17
-
-17
8,8 cm-es légvédelmi lövegek
17
5
-12
Könnyű tábori tarackok
24
8
-16
Nehéz tábori tarackok
14
10
- 4
10 cm-es tábori ágyúk
4
-
- 4
Nehéz páncéltörő ágyúk
16
14
- 2
 
Egyébként a Heerben és Luftwaffe-ban is voltak különleges hadrendő, kiemelt páncélos- és páncélgránátos-alakulatok (például a „Grossdeutschland”, „Feldherrnhalle” és a „Hermann Göring” hadosztályok, vagy a páncélos-tanhadosztály), amelyek mindig a legkorszerőbb fegyverzetet kapták, s hadrendjük erősebb volt az átlagnál.50
50 Woche 6. o.
Az SS-lovashadosztályok átszervezését éppen Magyarországon rendelték el 1944 decemberében. Az ekkor rendszeresített új állománytábla alapján a lovashadosztályok és a szárazföldi haderő lovasdandárainak összehasonlítása a következő képet mutatta:51
51 BA-MA RH-11 I/63 325.
SS-lovashadosztály
Heer-lovasdandár
Többlet
Teljes létszám
10 799 fő
10 983 fő
a Heer javára
Lovak
7110
8335
a Heer javára
Karabély
6436
5400
az SS javára
Géppisztoly
2874
3488
a Heer javára
Könnyűgéppuska
279
391
a Heer javára
Nehézgéppuska
54
58
a Heer javára
Közepes aknavető
36
58
a Heer javára
Nehéz aknavető
8
8
-
Nehéz páncéltörő ágyú
22
9
az SS javára
2 cm-es légvédelmi gépágyú
13
13
-
Könnyű tábori tarack
33
37
a Heer javára
Nehéz tábori tarack
4
-
az SS javára
Tehergépkocsik
450
531
a Heer javára
Személygépkocsik
241
283
a Heer javára
Vontató járművek
64
69
a Heer javára
Motorkerékpárok
226
166
az SS javára
 
25A páncélgránátos-hadosztályok 1943 októbere után mind a Waffen-SS-ben, mind pedig a német szárazföldi haderőben általában olyan gépkocsizó gyaloghadosztályokat jelentettek, amelyek gyalogsága páncélozatlan gépjárműveken jutott el a harc színterére, és ott már gyalog harcolt tovább. A két páncélgránátos-ezred hat zászlóalját a tüzérségen, felderítőkön, utászokon, híradó katonákon és légvédelmi tüzéreken kívül egy (általában rohamlövegekkel felszerelt) szervezetszerű páncélososztály és egy vadászpáncélosokkal is rendelkező páncélvadászosztály támogatta.
A SS hegyihadosztályai és gránátoshadosztályai nagyjából megfeleltek a német szárazföldi haderő hegyihadosztályainak és gyaloghadosztályainak, jóllehet az 1944-1945-ben felállított SS-alakulatok zöme állandó felszerelés- és fegyverzetbeli hiányosságokkal küzdött.52
52 Das letzte Jahr der Waffen-SS 39. o.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages